Zasady dofinansowania

Poniższe informacje stanowią uzupełnienie zasad opisanych w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie" 2013. Należy zapoznać się z cz. I, rozdziałem 4 tego dokumentu.

Nie ma ustalonego limitu całkowitego dofinansowania, ale każda Narodowa Agencja ma prawo prowadzić własną politykę finansową w tym zakresie.

Kwoty dofinansowania dla wnioskodawców z Polski w 2013 roku

  1. koszty podróży (w tym wizy) - liczone wg kosztów rzeczywistych w zależności od kraju wyjazdu
  • do 350 EUR: Austria, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
  • do 400 EUR: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja
  • do 500 EUR: Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Islandia, Malta, Norwegia, Portugalia, Turcja
  • Terytoria zamorskie: według kosztów rzeczywistych (lista terytoriów zamorskich znajduje się w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie")
  1. koszty utrzymania - według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego (szczegóły: Tabela 1a, zamieszczona w Przewodniku Programu "Uczenie się przez całe życie" na str. 31). Dla wnioskodawców z Polski w roku 2013 obowiązuje 80% maksymalnych stawek określonych przez Komisję Europejską opublikowanych w Zaproszeniu do składania wniosków 2013.
  1. opłata za udział w seminarium kontaktowym (tylko w przypadku seminarium) - wg kosztów rzeczywistych - w wysokości ustalonej przez organizatora

  2. koszty wynikające ze specjalnych potrzeb wnioskodawcy (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie) - wg kosztów rzeczywistych - polska Narodowa Agencja nie określiła limitów; w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie, w oparciu o uzasadnienie przedstawione we wniosku

Okres kwalifikowalności kosztów określony jest w umowie finansowej zawieranej pomiędzy Narodową Agencją a beneficjentami. Wydatki poniesione poza tym okresem zostaną uznane za nieuprawnione.

Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w wizycie, w oparciu o obowiązujące wytyczne, gdyż po zaakceptowaniu wniosku przez Narodową Agencję żadne zmiany nie będą już możliwe. Nie są też możliwe żadne transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu

Switch style