Kryteria oceny wniosków

Proces selekcji składa się z 2 etapów: oceny formalnej oraz oceny jakościowej.

Ocena formalna

Europejskie kryteria formalne wyznaczone przez Komisję Europejską oraz krajowe - wyznaczone przez daną Narodową Agencję. Podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej. Karta oceny formalnej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Polska Narodowa Agencja zamieszcza w ww. karcie również krajowe kryteria oceny formalnej, które obowiązują wnioskodawców z Polski.

1) Kryteria europejskie

Komisja Europejska wyznaczyła na rok 2013 następujące szczegółowe kryteria formalne (zawarte w karcie oceny formalnej):

 • Wniosek został złożony przez organizację zgodnie z procedurą określoną w Przewodniku 2013 i w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Narodową Agencję.
 • Wniosek został złożony na odpowiednim formularzu z 2013 roku.
 • Wniosek został wypełniony w całości.
 • Wniosek został wypełniony w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej lub w języku narodowym beneficjenta w przypadku, gdy wniosek jest złożony do Narodowej Agencji z krajów EFTA/EEA lub krajów kandydujących.
 • Wniosek zawiera część dotyczącą dofinansowania wyrażoną w EURO.
 • Zarówno organizacja wnioskująca, jak i przyjmująca, mają swoją siedzibę w krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”. *
 • Miejsce docelowe wizyty znajduje się w jednym, maksymalnie dwóch krajach.
 • W przypadku uczestnictwa w seminarium kontaktowym, seminarium jest organizowane przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”.
 • Wniosek został oryginalnie podpisany przez osobę upoważnioną do zobowiązań prawnych z ramienia organizacji wnioskującej.
 • Wnioskodawca jest organizacją określaną jako legal body/legal entity. **
 • Organizacja wnioskująca nie złożyła innego wniosku na działania przygotowywane, które mają być przeprowadzone w ramach wizyty przygotowawczej.

* uprawnione kraje to 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Turcja, Szwajcaria i Chorwacja

** uprawnione do składania wniosków w Polsce są instytucje zgodnie z wykazem

Karta oceny formalnej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

(Uwaga! Oprócz formalnych kryteriów europejskich wnioski złożone w Polsce muszą spełnić kryteria krajowe opisane poniżej)

2) Kryteria krajowe

Polska Narodowa Agencja wyznaczyła na rok 2013 następujące krajowe kryteria oceny formalnej dla akcji Wizyty Przygotowawcze Grundtviga:

Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2013 dla Wizyt Przygotowawczych Grundtviga

 

Ocena jakościowa

W ocenie jakościowej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Karta oceny jakościowej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Wnioski słabo ocenione, które uzyskały poniżej 60 możliwych punktów, są odrzucane ze względu na niską jakość.

Częścią oceny jakościowej wniosków jest ocena pod względem krajowych priorytetów, ale tylko w przypadku wniosków, które uzyskały min. 60 punktów. Za ocenę pod względem krajowych priorytetów można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Kryteria jakościowe oceny wniosku:

1. Treść i czas trwania

Program wyjazdu jest jasny i rozsądny, czas trwania wyjazdu jest realistyczny i odpowiedni.

2. Adekwatność

Istnieje jasne powiązanie pomiędzy działaniami a strategią instytucji macierzystej wnioskodawcy, proponowanym Partnerstwem/Projektem/Siecią w obszarze edukacji dorosłych i –jeśli dotyczy – działaniem w programie następującym po programie „Uczenie się przez całe życie” a celem i treścią wizyty przygotowawczej.

Karta oceny jakościowej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

 

Priorytety

Priorytety europejskie

Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Krajowe priorytety w Polsce

Narodowe Agencje mają prawo wyznaczać krajowe priorytety. Priorytety krajowe wyznaczone przez poszczególne kraje mogą dotyczyć np. wzmacniania edukacji osób dorosłych w danych regionach geograficznych lub odnosić się do specyficznych grup docelowych. Wynikają one z potrzeb danego kraju i zatwierdzane są przez właściwe władze kraju - w Polsce jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

 

Switch style