Jak złożyć wniosek - krok po kroku

Terminy składania wniosków w roku 2013:

 • 16 stycznia 2013 (wyjazdy od 01.05.2013)
 • 30 kwietnia 2013 (wyjazdy od 01.09.2013)
 • 17 września 2013 (wyjazdy od 01.01.2014)

Wszystkie działania muszą rozpocząć się najpóźniej 30 kwietnia 2014 roku.

UWAGA: Prosimy zapoznać się z dokumentem "Wymagana dokumentacja i sposób składania wniosków".

Kolejne etapy procesu wnioskowania i selekcji:

 1. Sprawdzenie czy jest się osobą uprawnioną do korzystania z akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.
 2. Wybór konkretnego wydarzenia edukacyjnego/zaplanowanie programu wizyty.

W przypadku wyjazdu na konferencję/seminarium można skorzystać z oferty zawartej w europejskim Katalogu szkoleń Grundtvig/Comenius (dotyczy to tylko konferencji/seminariów, w przypadku kursów publikowanych w tym samym katalogu należy skorzystać z akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych). Można również ubiegać się o udział w konferencji/seminarium spoza wspomnianego katalogu, o ile wybrane szkolenie spełnia wymogi programu Grundtvig.

UWAGA: Ubieganie się o udział w konferencjach/seminariach z europejskiego katalogu nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Przy wyborze szkolenia z europejskiego katalogu Grundtvig/Comenius należy dodatkowo zwrócić uwagę:

 • czy wybrane szkolenie ma charakter konferencji/seminarium (w wyszukiwarce katalogu w sekcji "Training Details", podsekcji "Type of training" należy wybrać opcję "conference or seminar")
 • czy w jego opisie znajduje się informacja o tym, że udział w szkoleniu jest uprawniony do dofinansowania z programu Grundtvig i że szkolenie przeznaczone jest dla kadry pracującej z osobami dorosłymi.
 1. Wstępna rezerwacja miejsca na konferencji/seminarium, a w przypadku innych typów wizyt – uzyskanie listu intencyjnego z organizacji goszczącej.

List musi stanowić potwierdzenie danych zawartych we wniosku (dot. m.in. programu wizyty). Wnioski bez załączonego listu będą odrzucane jako nieuprawnione. (modelowy list intencyjny)

Uwaga: Na tym etapie nie powinny być dokonywane żadne opłaty za udział w konferencji/seminarium.

 1. Wypełnienie formularza wniosku.

Jest to dokument stanowiący podstawę określenia wysokości dofinansowania. Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w wizycie, w oparciu o obowiązujące wytyczne, gdyż po zaakceptowaniu wniosku przez Narodową Agencję żadne zmiany nie będą już możliwe. Nie są też możliwe transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.

 1. Złożenie do Narodowej Agencji pełnej dokumentacji wniosku. Informujemy, że w ramach wymaganej dokumentacji Narodowa Agencja akceptuje wydruki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wydruki dot. prowadzonej działalności gospodarczej ze strony CEIDG.
 2. Rejestracja wniosku przez Narodową Agencję i nadanie mu numeru rejestracyjnego - informacja przesyłana jest drogą mailową na adres podany we wniosku, około miesiąca po terminie składania wniosków.
 3. Ocena formalna – podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej.
 4. Ocena jakościowa - dokonywana w oparciu o kartę oceny jakościowej przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w Programie.
 5. Decyzje selekcyjne – podejmowane są przez Zarząd FRSE na podstawie rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego, które z kolei są dokonywane w oparciu o analizę wniosków i opinie Narodowej Agencji. Decyzje podejmowane są ok. 8 tygodni po terminie składania wniosków. Zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej ostateczna data podjęcia decyzji selekcyjnych dla akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w selekcji roku 2013 to 31 marca 2014. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie głównej programu "Uczenie się przez całe życie".
 6. Informacja pisemna o wynikach selekcji - publikowana na stronie Narodowej Agencji oraz przesyłana na adres prywatny wnioskodawcy (podany we wniosku). Powiadomienia przesyłane są maksymalnie 2 tygodnie po podjęciu decyzji selekcyjnych.
 7. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do odwołania wstępnej rezerwacji u organizatora szkolenia, o ile nie będzie korzystać z niego w oparciu o środki własne lub dofinansowanie z innych źródeł.
 8. W przypadku akceptacji wniosku wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w szkoleniu u organizatora.
 9. W przypadku szkoleń, dla których jest określone przez organizatorów "cancellation fee", uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w razie rezygnacji z udziału w szkoleniu po ustalonym przez organizatorów terminie.
 10. Osoby, którym zostało przyznane dofinansowanie informowane są o potrzebie zalogowania się na stronie http://online.frse.org.pl w bazie "FRSE-System dokumentów OnLine", gdzie wypełniają ankietę z danymi potrzebnymi do przygotowania umowy finansowej (zgodnie z zaleceniami instrukcji). Na podstawie przesłanych danych Narodowa Agencja przygotowuje umowę finansową i udostępnia ją do pobrania w wersji elektronicznej. Umowa musi być podpisana w terminie 3 miesięcy od daty listy informującego o pozytywnym wyniku selekcji wniosku. Po odesłaniu wydrukowanej umowy i podpisaniu jej przez obie strony - beneficjenta i Narodową Agencję - następuje przelew środków finansowych (80% przyznanej kwoty dofinansowania) na konto beneficjenta w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
 11. Po powrocie ze szkolenia należy rozliczyć się z wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Raport końcowy należy wypełnić elektronicznie, a następnie podpisaną wersję przesłać pocztą do Narodowej Agencji. Raport końcowy należy przesłać w ciągu 30 dni od daty końcowej dofinansowanego działania. Narodowa Agencja będzie mieć 60 dni na zatwierdzenie bądź odrzucenie raportu, poinformowanie beneficjenta o ostatecznej kwocie dofinansowania uznanej w rozliczeniu i wystawienie polecenia płatności końcowej lub wezwania beneficjenta do zwrotu kwoty należnej Narodowej Agencji.

UWAGA! Należy przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną przez okres określony w umowie.

Narodowa Agencja dokonując oceny raportów końcowych typuje tzw. przykłady „dobrej praktyki”. Beneficjenci, których raporty zostały wysoko ocenione za wykazany wpływ szkolenia na rozwój zawodowy i osobisty, jak również na dorosłych słuchaczy i organizację macierzystą beneficjenta, proszeni są o przygotowanie specjalnych sprawozdań ze zrealizowanych działań. Opisy wyjazdów publikowane są na naszej stronie internetowej.

Switch style