Cele, założenia, ogólne zasady

Cele akcji

Celem akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych jest podniesienie jakości edukacji dorosłych w możliwie najszerszym zakresie, obejmującym edukację formalną, pozaformalną i nieformalną, poprzez umożliwienie obecnym i przyszłym pracownikom tych sektorów lub osobom zaangażowanym w doskonalenie zawodowe takiej kadry udziału w wyjeździe szkoleniowym w kraju uczestniczącym w programie „Uczenie się przez całe życie" innym niż kraj, w którym mieszkają lub pracują.

W ten sposób uczestnicy mogą zapoznać się z edukacją dorosłych w Europie i, w zależności od celu wizyty, podnieść umiejętności nauczania, szkolenia, doradcze, związane z zarządzaniem lub wesprzeć pracę organizacji goszczącej poprzez podzielenie się doświadczeniami np. w dziedzinie nauczania i zarządzania.

UWAGA: O dofinansowanie wyjazdów na kursy należy ubiegać się w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

Czas trwania działania

Szkolenie musi trwać minimum 1 dzień, a maksimum 90 dni kalendarzowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • nauczyciele i pozostała kadra dla edukacji dorosłych
 • osoby szkolące nauczycieli i trenerów dorosłych
 • byli nauczyciele (lub pozostała kadra dla edukacji dorosłych), podejmujący pracę w dziedzinie edukacji dorosłych po przerwie
 • absolwenci, posiadający kwalifikacje w dziedzinie edukacji dorosłych (andragogiki) lub studenci ostatnich lat kierunków prowadzących do otrzymania takich kwalifikacji
 • inne osoby zamierzające podjąć pracę w obszarze edukacji dorosłych

Ponadto:

 • obywatele kraju uczestniczącego w programie „Uczenie się przez całe życie”
 • lub obywatele innych państw biorący udział w regularnych kursach w szkołach, instytucjach szkolnictwa wyższego lub instytucjach szkolenia zawodowego, lub organizacjach zajmujących się edukacją dorosłych w Polsce, zatrudnieni lub zamieszkujący w kraju uczestniczącym w programie, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 08.69.415, ze zm.)
 • osoby na dowolnym etapie kariery, które pracują w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin w dowolnym sektorze edukacji dorosłych (formalnej, nieformalnej i pozaformalnej), z uwzględnieniem wolontariuszy i osób formalnie zatrudnionych.

Kategoria ta obejmuje w szczególności:

 • nauczycieli/trenerów/edukatorów dorosłych w zakresie szeroko rozumianej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej)
 • dyrektorów i kadrę kierowniczą/administracyjną organizacji bezpośrednio i pośrednio zapewniających możliwości edukacyjne dla dorosłych
 • kadrę zaangażowaną w interkulturową edukację dorosłych lub pracującą z osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami podróżującymi, osobami, których praca wymaga częstej zmiany miejsca pobytu i grupami etnicznymi
 • kadrę pracującą z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne
 • kadrę taką jak mediatorzy, osoby prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą wśród dorosłych z grup ryzyka
 • doradców rozwoju osobistego i zawodowego
 • pracowników władz lokalnych lub regionalnych zajmujących się edukacją dorosłych, w tym kuratoriów
 • osoby zaangażowane w szkolenie kadry edukacji dorosłych
 • osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają rozpocząć lub wznowić karierę w tym obszarze
 • osoby, które są w stanie wykazać w jasny sposób chęć pracy w obszarze edukacji dorosłych, ale które obecnie są w innej sytuacji zawodowej (praca w innym obszarze niż edukacja dorosłych, emerytura, brak aktywności zawodowej ze względu na obowiązki rodzinne, bezrobocie itd.)
 • ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych – jeśli istnieją w danym kraju.

Uprawniona do składania wniosków w Polsce jest kadra instytucji zgodnie z wykazem.

UWAGA: W przypadku osób, które chcą powrócić do pracy w obszarze edukacji dorosłych lub przekwalifikowują się do pracy w tym sektorze, Narodowa Agencja może dać pierwszeństwo wnioskodawcom, którzy są w stanie wykazać, że wkrótce rozpoczną pracę w obszarze edukacji dorosłych.

Do ubiegania się o dofinansowanie zachęcane są przede wszystkim osoby niedoświadczone we współpracy międzynarodowej, które nigdy nie korzystały z wyjazdu szkoleniowego.


Zasadniczo pracownicy szkół wyższych nie są uprawnieni do korzystania z dofinansowania wyjazdów, chyba że pracują w wydzielonych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących niezawodową edukację osób dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku). Wymagany jest dokument potwierdzający formalne powołanie takiej wydzielonej jednostki oraz oświadczenie osoby zarządzającej wydzieloną jednostką organizacyjną uczelni jednoznacznie potwierdzające pracę wnioskodawcy w ww. wydzielonej jednostce oraz opis zadań służbowych w obszarze edukacji dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig, jakie wnioskodawca wykonuje w tej jednostce i na rzecz jakiej specyficznej grupy dorosłych słuchaczy, przy czym opis tych zadań służbowych musi odpowiadać tematyce wizyty.

Studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, niezależnie od trybu studiowania, nie należą do obszaru edukacji dorosłych tylko do edukacji na poziomie wyższym. Przypominamy, że zasadnicza działalność edukacyjna uczelni objęta jest programem Erasmus, zaś program Grundtvig dotyczy edukacji dorosłych.

Ponadto zwracamy uwagę, że w programie Grundtvig z indywidualnych wyjazdów szkoleniowych mogą korzystać osoby zajmujące się tylko niezawodową edukacją dorosłych. Nauczyciele pracujący w systemie oświaty szkolnej mogą korzystać z dofinansowania w programie Comenius, a osoby zajmujące się edukacją zawodową prosimy o zapoznanie się z ofertą programu Leonardo da Vinci, który dotyczy kształcenia i doskonalenia zawodowego.


Rodzaje wyjazdów

Działania w ramach wizyty, na którą zostanie udzielone dofinansowanie, muszą być związane z działalnością zawodową wnioskodawcy w dowolnym aspekcie edukacji dorosłych. Przykładowo mogą one dotyczyć:

 • wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w organizacji edukacji dorosłych
 • badania aspektów edukacji/uczenia się dorosłych w kraju goszczącym, takich jak: treści i metody kształcenia dorosłych (programy kursów i metodyka nauczania), metody, które zostały zmodyfikowane celem zwiększenia dostępności do edukacji dorosłych, zarządzanie edukacją dorosłych (zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym, administrowanie i kierowanie organizacjami, budżetowanie, zapewnienie jakości, itd.), usługi wspierające, takie jak poradnictwo i doradztwo, opracowywanie programów środowiskowych z zakresu uczenia się dorosłych, itd.
 • zapoznania się z i/lub dzielenia się doświadczeniami w zakresie aspektów edukacji dorosłych związanych z systemem/polityką, z uwzględnieniem wszystkich typów zagadnień strategicznych, modeli finansowania, opracowywania wskaźników, ocen porównawczych, itd.
 • uczestnictwa w mniej formalnych typach szkoleń kadry dla edukacji dorosłych, takich jak job shadowing (obserwacja) w organizacjach edukacji dorosłych, w instytucjach publicznych lub pozarządowych zaangażowanych w edukację dorosłych (dofinansowanie uczestnictwa w formalnych kursach doskonalenia zawodowego jest możliwe w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych)
 • uczestnictwa w konferencji lub seminarium, które jednoznacznie zapewniają wartość dodaną dla kandydata i tym samym dla jego/jej organizacji, z uwzględnieniem Konferencji Europejskich dotyczących Projektów Partnerskich Grundtviga, jak również innych wydarzeń tematycznych organizowanych przez Komisję Europejską - ofertę konferencji i seminariów można znaleźć m.in. w europejskim Katalogu Szkoleń Grundtvig/Comenius (należy wówczas w wyszukiwarce katalogu w sekcji "Training Details", podsekcji "Type of training" wybrać opcję "conference or seminar").

UWAGA: przed zgłoszeniem się na konferencję lub seminarium należy upewnić się, że wybrane wydarzenie edukacyjne jest uprawnione w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych; o udział w kursach należy ubiegać się w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

Z wyjazdów mogą korzystać indywidualne osoby lub (w uzasadnionych przypadkach) małe grupy (w takim przypadku każdy wnioskodawca składa osobny wniosek i każdy z tych wniosków poddawany jest procesowi selekcji).

Wizyty mogą być jednostronne lub mogą być realizowane jako element wymiany pomiędzy organizacjami. W uzasadnionych przypadkach jedno dofinansowanie może dotyczyć wizyt beneficjenta w kilku organizacjach w tym samym kraju.

Chociaż wizyty te mogą skutkować nawiązaniem współpracy pomiędzy organizacją uczestnika a odwiedzaną organizacją(-ami) za granicą, wnioski, których głównym celem jest nawiązanie współpracy, powinny być składane w ramach akcji Wizyty Przygotowawcze Grundtviga.

Switch style