Kryteria oceny wniosków

 

Proces selekcji składa się z 2 etapów: oceny formalnej oraz oceny jakościowej.

Ocena formalna

Europejskie kryteria formalne wyznaczone przez Komisję Europejską oraz krajowe - wyznaczone przez daną Narodową Agencję. Podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej. Karta oceny formalnej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Polska Narodowa Agencja zamieszcza w ww. karcie również krajowe kryteria oceny formalnej, które obowiązują wnioskodawców z Polski.

UWAGA: Obie organizacje biorące udział w projekcie wspólnie przygotowują wniosek. Każda z organizacji przesyła identyczny wniosek do Narodowej Agencji w swoim kraju. Prosimy zwrócić uwagę, że mogą istnieć różne dodatkowe wymogi formalne na poziomie krajowym, wyznaczone przez poszczególne Narodowe Agencje - tzw. kryteria formalne (np. tłumaczenia, liczba kopii, dodatkowe dokumenty).

1) Kryteria europejskie

Kryteria wyznaczone na rok 2012 (zawarte w karcie oceny formalnej). Komisja Europejska nie opublikowała jeszcze formalnie kryteriów na rok 2013. Nie są przewidywane żadne zmiany poniższych kryteriów:

 • Wniosek spełnia wymogi zasad składania wniosków i został złożony z przestrzeganiem terminu 30 marca 2012 (decyduje data stempla pocztowego).
 • Wniosek został złożony na odpowiednim formularzu.
 • Wniosek został złożony zgodnie z zasadami opublikowanymi przez polską Narodową Agencję.
 • Wniosek nie został wypełniony odręcznie (z wyjątkiem części 4 Oświadczenie i punktu 1.2 w części 1).
 • Wniosek został wypełniony w całości oraz zostały załączone wszystkie wymagane załączniki.
 • Wniosek został wypełniony w języku roboczym projektu (jeden z języków urzędowych UE)
 • Projekt tworzą 2 organizacje mające siedzibę w 2 różnych krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”.*
 • Co najmniej jedna z dwóch uczestniczących organizacji jest z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.**
 • Każda z organizacji zaplanowała wysłanie oraz przyjęcie co najmniej 2 wolontariuszy.
 • Zaplanowane okresy wolontariatu wynoszą co najmniej 3 tygodnie dla każdego z wolontariuszy oraz czas trwania projektu 2 lata.
 • Wnioskodawca jest organizacją określana jako legal body oraz jest uprawniony do uczestnictwa w Projektach Wolontariatu Seniorów. ***
 • Oryginał wniosku złożony do Narodowej Agencji został podpisany przez osobę uprawnioną do zawierania prawnie wiążących umów w imieniu organizacji wnioskującej (lub przez osobę upoważnioną do działania w charakterze przedstawiciela prawnego).
 • Organizacja wnioskująca spełniła swoje zobowiązania dotyczące wcześniejszych umów o dofinansowanie zawartych z Narodową Agencją.

* - uprawnione kraje to 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, kraje EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria oraz kraje kandydujące: Turcja i Chorwacja.

** - uprawnione do składania wniosków w Polsce są instytucje zgodnie z wykazem.

*** - organizacje wnioskujące, które nie posiadają osobowości prawnej (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki osobowe), po uzyskaniu decyzji selekcyjnej pozytywnej zostaną poddane badaniu zdolności finansowej i operacyjnej.

Karta oceny formalnej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

W roku 2013 niektóre Narodowe Agencje wyznaczyły, dodatkowo do kryteriów wyznaczonych przez Komisję Europejską, krajowe kryteria oceny formalnej. Zostały one opublikowane przez Komisję Europejską w dokumencie 2013 National Priorities for Senior Volunteering Projects umieszczonym także w zakładce Do pobrania.

 

2) Kryteria krajowe

Krajowe kryteria oceny formalnej określają np. liczbę wniosków, które może złożyć ta sama organizacja w danej akcji programu Grundtvig. Prosimy o zapoznanie się z tymi kryteriami przed złożeniem wniosku.

Polska Narodowa Agencja wyznaczyła następujące krajowe kryteria oceny formalnej:

Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2013 dla Projektów Wolontariatu Seniorów

Ponadto zaleca się, aby:

 • każda z wnioskujących organizacji sprawdziła w swojej Narodowej Agencji czy nie istnieją dodatkowe wymagania formalne/krajowe priorytety i czy Narodowa Agencja wymaga dodatkowych dokumentów, które muszą zostać załączone wraz z wnioskiem.
 • każda z wnioskujących organizacji sprawdziła w swojej Narodowej Agencji, czy jest uprawniona do uczestnictwa w Projektach Wolontariatu Seniorów.

Ocena jakościowa

Oceny dokonuje dwóch ekspertów w języku roboczym projektu. Wnioski oceniane są niezależnie w obu Narodowych Agencjach i każda z nich niezależnie decyduje o przyznaniu dofinansowania. Aby projekt mógł być realizowany, obie Narodowe Agencje muszą podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Karta oceny jakościowej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Słabo ocenione projekty, które uzyskały poniżej 60% możliwych punktów, są automatycznie odrzucane. Częścią oceny jakościowej wniosków jest ocena pod względem krajowych priorytetów.

Narodowe Agencje oceniają wnioski pod względem krajowych priorytetów wyznaczonych na dany rok w danym kraju. Można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty te dodawane są do punktacji projektów, które uzyskały co najmniej 60% punktów. Ocena przeprowadzana jest w każdym z krajów partnerów projektu.

Kryteria jakościowe oceny wniosku:

1. Jakość Projektu

Wniosek przedstawia jasny opis uczestniczących organizacji (wysyłającej i goszczącej), wolontariuszy lub wytyczne nt. wyboru wolontariuszy, działań, w które zaangażowani są wolontariusze i wartości edukacyjnych tych działań. Współpraca pomiędzy dwoma organizacjami partnerskimi dotyczy również działań i planów wykraczających poza samą wymianę wolontariuszy. W projekcie będą brali udział wolontariusze ze środowisk defaworyzowanych.

2. Jakość Partnerstwa

Profil uczestniczących organizacji jest odpowiedni ze względu na realizację tematyki projektu. Istnieje odpowiednia równowaga pomiędzy rolami i zadaniami poszczególnych uczestniczących organizacji pod względem ich zaangażowania w planowane działania. Zaplanowano konkretne działania mające na celu zapewnienie skutecznej komunikacji i współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami a także dalszej współpracy, jeśli to możliwe.

3. Wpływ i europejska wartość dodana

Wpływ i korzyść z europejskiej współpracy na uczestniczące organizacje oraz uczestniczących wolontariuszy są jasno i dobrze określone, a metodologia ewaluacji tego wpływu i korzyści jest również jasno określona. Projekt został zintegrowany z działaniami uczestniczących instytucji/organizacji. Wniosek wskazuje, że partnerzy będą ściśle współpracować i osiągną rezultaty, które nie zostałyby osiągnięte tylko na poziomie krajowym.

4. Jakość planu działań

Plan pracy jest odpowiedni aby osiągnąć cele projektu planowanego Projektu Wolontariatu Seniorów. Zadania są jasno określone i rozdzielone między partnerów projektu w taki sposób, że możliwe jest osiągnięcie rezultatów w przewidywanym terminie. Obydwaj partnerzy są aktywnie zaangażowani w realizację projektu.

5. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektu są odpowiednie i dobrze określone. Obejmują one wszystkie uczestniczące organizacje i wolontariuszy oraz, tam gdzie to możliwe, szerszą społeczność.

Karta oceny jakościowej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

Priorytety

Priorytety europejskie

Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Krajowe priorytety w Polsce

Narodowe Agencje mają prawo wyznaczać krajowe priorytety. Priorytety krajowe wyznaczone przez poszczególne kraje mogą dotyczyć np. wzmacniania edukacji osób dorosłych w danych regionach geograficznych lub odnosić się do specyficznych grup docelowych. Wynikają one z potrzeb danego kraju i zatwierdzane są przez właściwe władze kraju - w Polsce jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Switch style