Zasady dofinansowania

Poniższe informacje stanowią uzupełnienie zasad opisanych w Przewodniku Programu "Uczenie się przez całe życie" 2013. Należy zapoznać się z rozdziałem 4. w I części tego dokumentu.

Dofinansowanie polskich organizacji w 2013 roku

W 2013 r. przewidziano cztery wysokości dofinansowania Projektów Partnerskich Grundtviga. Organizacja wnioskująca musi wybrać jedną z dostępnych kwot ryczałtowych. Wysokość dofinansowania zależy tylko od liczby wyjazdów zagranicznych do organizacji partnerskich, jakie organizacja wnioskująca musi zrealizować.

Nie można wnioskować o inne kwoty dofinansowania niż podane poniżej.

W przypadku zrealizowana mniejszej liczby wyjazdów niż wymagana dla danej wysokości przyznanego dofinansowania, na etapie rozliczenia projektu Narodowa Agencja zredukuje wysokość przyznanego dofinansowania wg reguły podanej w umowie finansowej.

Kwoty dofinansowania dla organizacji z Polski w roku 2013 (na 2 lata realizacji projektu)

Przynajmniej 4 wyjazdy zagraniczne (mobilności)*

5000 EUR

Przynajmniej 8 wyjazdów zagranicznych (mobilności)*

11000 EUR

Przynajmniej 12 wyjazdów zagranicznych (mobilności)*

16000 EUR
Przynajmniej 24 wyjazdy zagraniczne (mobilności)*, w tym wyjazdy 16 różnych dorosłych słuchaczy. 23000 EUR

*Wyjazd zagraniczny (mobilność) oznacza każdy pojedynczy zagraniczny wyjazd jednej osoby (dorosłego słuchacza lub pracownika) do organizacji partnerskiej. Np. 12 wyjazdów (mobilności) oznacza, że np. w 4 wyjazdach grupowych uczestniczą po 3 osoby (te same lub inne), albo w 2 wyjazdach grupowych uczestniczy po 6 osób (tych samych lub innych), itd. Ta sama osoba może wyjeżdżać kilka razy. Wyjątkiem są 24 wyjazdy, gdzie w wyjazdach musi uczestniczyć co najmniej 16 różnych słuchaczy.

Narodowa Agencja przewiduje, że w roku 2013 roku środków finansowych wystarczy na zaakceptowanie w Polsce ok. 80-120 wniosków, w zależności od dostępnego budżetu i wybieranych przez wnioskodawców kwot dofinansowania.

Ogólne zasady

 • Wysokość dofinansowania w każdym roku jest ustalana przez daną Narodową Agencję, w oparciu o zasady podane przez Komisję Europejską (kwoty dofinansowania obowiązujące w danym roku w poszczególnych krajach podane są w aktualnym formularzu wniosku; w każdym kraju kwoty te mogę być różne, zależnie od decyzji danej Narodowej Agencji).
 • Każda organizacja partnerska otrzymuje własne dofinansowanie ze swojej Narodowej Agencji.
 • Dofinansowanie przyznawane jest w postaci ryczałtu.
 • Kwoty dofinansowania uzależnione są tylko od wybranej liczby obowiązkowych do zrealizowania wyjazdów zagranicznych. Dla danej liczby obowiązkowych wyjazdów nie można wnioskować ani o większy ani o mniejszy budżet niż wysokość ustalona przez Narodową Agencję.
 • Liczba wyjazdów planowanych przez każdą z uczestniczących organizacji powinna odpowiadać minimalnej liczbie wyjazdów (mobilności) uprawniających do otrzymania danej kwoty dofinansowania (typ projektu partnerskiego).
 • 1 wyjazd zagraniczny oznacza wyjazd 1 osoby do kraju partnerskiego w celu wspólnej pracy nad założeniami projektu.
 • Środki finansowe przyznawane są na cały okres realizacji projektu – na 2 lata. Przeznaczone są one zarówno na wyjazdy zagraniczne do organizacji partnerskich, jak również na działania lokalne związane z realizacją projektu.
 • Rozliczenie projektu jest głównie merytoryczne i dotyczy realizacji planu pracy, w tym wyjazdów zagranicznych do organizacji partnerskich (od realizacji wymaganej minimalnej liczby wyjazdów uzależniona jest kwota dofinansowania).
 • Wszelkie wydatki muszą być przeznaczone tylko na cele związane z realizacją projektu, a dokumentacja finansowa musi być prowadzona starannie i zgodnie z polskim prawem (Komisja Europejska nie określiła kategorii kosztów uprawnionych dla tej akcji).
 • Nie jest wymagany finansowy wkład własny. Wkładem własnym organizacji jest czas pracy pracowników poświęcany na realizację projektu.
 • Okres kwalifikowalności kosztów określony jest w umowie finansowej zawieranej pomiędzy Narodową Agencją a beneficjentami. Wydatki poniesione poza tym okresem zostaną uznane za nieuprawnione.

Organizacje, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektu podpisują z Narodową Agencją umowę finansową na całe dwa lata realizacji projektu. Po podpisaniu umowy Narodowa Agencja przekazuje pierwszą ratę dofinansowania w wysokości 80% przyznanych środków finansowych. Pozostałe 20% wypłacane jest po akceptacji złożonego raportu końcowego. W przypadku niezrealizowania zaplanowanego planu działań, a szczególnie wymaganej liczby wyjazdów zagranicznych do krajów partnerskich, Narodowa Agencja redukuje dofinansowanie według zasady podanej w umowie finansowej.

Po roku realizacji projektu organizacje uczestniczące składają merytoryczny raport postępów.

Formularze raportu końcowego i raportu postępów znajdują się w zakładce Do pobrania.

Switch style