Najczęściej zadawane pytania - Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

Ofertę konferencji i seminariów można znaleźć m.in. w europejskim katalogu kursów Grundtvig/Comenius - należy wówczas w wyszukiwarce katalogu w sekcji "Training Details", podsekcji "Type of training" wybrać opcję "conference or seminar", a w sekcji "Training Target Groups" zaznaczyć opcję "For participants receiving a Grundtvig grant (adult education)".

Poza tym można również korzystać z konferencji/seminariów spoza oferty zawartej w ww. katalogu (wówczas muszą one jednak spełniać wymogi programu Grundtvig).

Przed zgłoszeniem się na konferencję lub seminarium należy się upewnić, że wybrane wydarzenie edukacyjne jest uprawnione w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych; o udział w kursach należy się ubiegać w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

Nie, można się ubiegać jedynie o pokrycie kosztów przygotowania z zakresu języka obcego, w którym będzie prowadzone szkolenie, czyli w tym przypadku - z języka angielskiego.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy. Wśród nich jest tzw. Europass-Mobilność, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europass-Mobilność przysługuje m.in. każdej osobie, która uczestniczyła w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych i stanowi potwierdzenie nabytych podczas szkolenia umiejętności.

Dokument Europass-Mobilność wydaje bezpłatnie Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

"Job shadowing", czyli rodzaj praktyki odbywanej w organizacji/instytucji zajmującej się szeroko rozumianą edukacją dorosłych, polegający na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację pracy wykonywanej przez innych może być dofinansowywany w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych. Niestety, nie istnieje baza instytucji zagranicznych gotowych przyjąć na „job shadowing”. Każda zainteresowana osoba musi szukać instytucji na własną rękę.

W ramach programu Grundtvig wyjazd typu „job shadowing” polega na dzieleniu się „dobrymi praktykami” poprzez bezpośrednią wymianę. Podczas tego typu szkolenia wnioskodawca będzie poznawał codzienną pracę swojego zawodowego kolegi z innej organizacji poprzez obserwację wykonywanej przez niego pracy. Uczestnik szkolenia poznaje w bezpośrednim kontakcie - „z pierwszej ręki” - środowisko pracy, metody i podejścia edukacyjne w praktyce i może uczyć się, jak pewne konkretne metody mogą być wykorzystywane w praktyce. Zagraniczna instytucja goszcząca powinna mieć doświadczenie w obszarze, z którym chce się zapoznać wnioskodawca.

Tak, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania udziału w konferencjach i seminariach organizowanych w ramach Sieci Grundtviga i Projektów Wielostronnych oraz przez Narodowe Agencje lub europejskie stowarzyszenia działające w obszarze edukacji dorosłych. W przypadku ubiegania się o udział w tego typu szkoleniach, należy dostarczyć pełne informacje na temat wybranego wydarzenia (jego program, grupy docelowe, organizator). Wyjazd na konferencję/seminarium może być dofinansowany w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.

Obie akcje funkcjonują w ramach programu Grundtvig począwszy od roku 2009.

Zasadnicza różnica pomiędzy nimi wynika z typów i długości trwania wyjazdów szkoleniowych, jakie mogą być w nich dofinansowywane:

  • w przypadku wyjazdów na tradycyjne kursy szkoleniowe, trwające od 5 dni roboczych do 6 tygodni – należy składać wniosek w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
  • w przypadku wyjazdów na inne formy szkoleniowe, trwające od 1 dnia roboczego do 90 dni – należy składać wniosek w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

Zazwyczaj dofinansowanie pozwala na pokrycie kosztów podróży (i ewentualnej wizy), opłaty konferencyjnej/seminaryjnej, kosztów utrzymania oraz ewentualnego przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Niektóre Narodowe Agencje wprowadzają limity dofinansowania, aby umożliwić jak największej liczbie wnioskodawców skorzystanie z udziału w szkoleniach. Limity i zasady dofinansowania na dany rok dla wnioskodawców z Polski publikowane są w zakładce dot. akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.

Narodowe Agencje mają prawo wyznaczać krajowe priorytety. Polska NA corocznie podejmuje decyzję w tej sprawie i informuje o krajowych priorytetach na swojej stronie internetowej (znajdują się one w zakładce dot. akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych). Natomiast priorytety europejskie są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków, ogłaszanym corocznie przez Komisję Europejską.

Tak, na tę samą wizytą może wyjechać więcej niż jedna osoba z tej samej organizacji. Każdy wnioskodawca składa wówczas osobny wniosek o dofinansowanie i każdy z tych wniosków poddawany jest procesowi selekcji. W formularzu wniosku (punkt 3.5) należy zaznaczyć opcję wizyty grupowej i opisać proponowany podział zadań między uczestnikami wizyty oraz uzasadnić potrzebę udziału w wizycie więcej niż jednej osoby.

W uzasadnionych przypadkach uprawniona jest podróż na miejsce szkolenia na dzień przed jego rozpoczęciem i powrót dzień po jego zakończeniu (jeśli szkolenie rozpoczyna i kończy się w godzinach uniemożliwiających dotarcie na czas). Należy wówczas we wniosku o dofinansowanie ująć te 2 dodatkowe dni podróży w datach wizyty.

Daty działania (podróży) określone są w umowie finansowej między beneficjentem a Narodową Agencją i w związku z tym nie mogą ulec zmianie. W przypadku realizacji mobilności w innych terminach, niż określa to umowa finansowa, możliwe jest nieuznanie przez Narodową Agencję poniesionych kosztów podróży.

W przypadku problemów z realizacją mobilności w określonych w umowie datach (np. brak połączeń lotniczych danego dnia) prosimy o kontakt z Narodową Agencją. Prosimy również o uważne planowanie podróży i sprawdzenie dogodnych połączeń na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

Kategoriami budżetowymi rozliczanymi wg kosztów rzeczywistych są: koszty podróży, koszty opłaty za udział w szkoleniu (koszty nauki i materiałów szkoleniowych), koszty związane ze specjalnymi potrzebami.

Jeżeli chodzi o koszty podróży, należy uwzględnić limity dofinansowania dla poszczególnych krajów docelowych, wyznaczone na dany rok. Przy czym należy dołożyć starań, żeby koszty te były jak najniższe.

Koszty opłaty za udział w szkoleniu (tzw. seminar/conference fee) należy podać zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatora szkolenia i uwzględniając obowiązujące limity w tej kategorii.

W przypadku kosztów wynikających ze specjalnych potrzeb wnioskodawcy (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie) - polska Narodowa Agencja nie określiła limitów. W przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie w oparciu o uzasadnienie przedstawione we wniosku o dofinansowanie.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z dofinansowania działań przygotowawczych musi zaplanować to we wniosku o dofinansowanie wyjazdu na szkolenie, przedstawiając plan działań i uzasadnienie oraz uwzględniając odpowiednią kwotę w części budżetowej.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie kwoty zryczałtowanej zgodnie z limitem wyznaczonym na dany rok. W przypadku otrzymania dofinansowania na ten cel działania przygotowawcze należy zrealizować przed wyjazdem na szkolenie w okresie kwalifikowalności kosztów.

Przygotowanie językowe może obejmować np. samodzielną naukę lub udział w kursach językowych. Dofinansowanie kosztów przygotowania językowego nie przysługuje w przypadku, gdy wyjazd dotyczy udziału w szkoleniu językowym lub z zakresu metodyki nauczania języka obcego. Przygotowanie kulturowe/pedagogiczne może obejmować np. zakup książek dotyczących tematyki szkolenia.

Koszty przejazdu taksówką są nieuprawnione w ramach dofinansowania kosztów podróży. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przesłaniu wraz z raportem stosownego wyjaśnienia, Narodowa Agencja może uznać ten wydatek. Uzasadnieniem dla skorzystania z taksówki może być np. brak transportu publicznego w danej miejscowości lub bardzo wczesna godzina przylotu/wylotu, uniemożliwiająca skorzystanie z transportu publicznego. Brak wyjaśnienia lub właściwego uzasadnienia spowoduje, iż Narodowa Agencja nie zaakceptuje kosztu taksówki i tym samym zostanie on potraktowany jako wkład własny beneficjenta. Rachunek za taksówkę powinien zawierać datę i godzinę przejazdu oraz trasę podróży.

Tak. W programie Grundtvig przyjęta jest bardzo szeroka definicja osoby zatrudnionej. Jako takie traktuje się nie tylko te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, ale również  na umowę-zlecenie lub o dzieło, a także wolontariuszy lub członków stowarzyszeń, czyli osoby związane dłuższą współpracą z organizacją macierzystą. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie powinien być złożony z ramienia organizacji macierzystej i podpisany nie tylko przez wnioskodawcę, ale także przez przedstawiciela/przedstawicieli prawnych organizacji macierzystej.

Za osoby niezatrudnione uważa się te, które w ogóle nie mają organizacji macierzystej, tzn. które chcą powrócić do pracy w obszarze edukacji dorosłych po przerwie lub przekwalifikowują się do pracy w tym sektorze albo osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają dopiero rozpocząć karierę w tym obszarze. W takiej sytuacji wnioskodawca składa wniosek indywidualnie, ale musi dołączyć do niego, oprócz pozostałych wymaganych załączników, oświadczenie przedstawiciela prawnego polskiej organizacji działającej w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, że organizacja ta zamierza podjąć z wnioskodawcą współpracę w tym obszarze po zakończeniu wyjazdu szkoleniowego.

Switch style