Najczęściej zadawane pytania - Projekty Wolontariatu Seniorów

Oczywiście. Podróże lokalne są wymienione w ramach kosztów utrzymania wolontariuszy przyjeżdżających, a bilety na imprezy kulturalne najlepiej potraktować jako koszty związane z organizowaniem (przez organizację przyjmującą) pobytu wolontariuszy przyjeżdżających.

Każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.

Nie. Założeniem wolontariatu seniorów jest nawiązanie rzeczywistej długotrwałej współpracy pomiędzy partnerskimi organizacjami działającymi w obszarze wolontariatu seniorów. Dlatego też organizacja ubiegająca się o dofinansowanie musi na co dzień zajmować się tematyką związaną z wolontariatem i/lub edukacją osób starszych.

Każda organizacja może wysyłać i przyjmować wolontariuszy, pod warunkiem, że jest w stanie wykazać, że posiada odpowiednie zdolności do skutecznej realizacji takich zadań.

Doświadczenia w obszarze wolontariatu pokazały, że pobyt krótszy niż 3 tygodnie nie pozwoli wolontariuszowi zaaklimatyzować się i aktywnie uczestniczyć w projekcie.

Pobyty dłuższe niż 8 tygodni są uprawnione, ale dofinansowanie nie może obejmować pobytu ponad ten okres, tak aby umożliwić jak największej liczbie wolontariuszy doświadczenia udziału w działaniach wolontariackich.

Informacje zwrotne uzyskane od wolontariuszy wskazują, że większość z nich nie wyraża chęci pobytu dłuższego niż 8 tygodni poza domem, a średni preferowany pobyt za granicą wynosi ok. 1 miesiąca.

Prosimy jednak zauważyć, że pobyt wolontariuszy musi być nieprzerwany. Nie ma możliwości przerwy kilkudniowej a następnie kontynułowania wolontariatu.

 

Na projekt składają się wszystkie działania związane z organizacją wolontariatu oraz przygotowaniem wolontariuszy pod względem osobistym, kulturowym i językowym. Należy również włączyć wolontariuszy, gdzie jest to tylko możliwe, w działania związane z realizacją projektu.

Ponadto oczekuje się, że organizacje biorące udział w projekcie zawiążą trwała współpracę i będą wymieniać się doświadczeniami i materiałami dot. ich działalności w zakresie wolontariatu oraz ogólnej edukacji osób 50+.

Nie jest to wymóg formalny. Liczba ta może być różna, zależnie od potrzeb i możliwości partnerów.

Organizacja przyjmująca wolontariuszy z zagranicy powinna się upewnić, że:

  • działania wolontariackie są w zgodzie z oczekiwaniami oraz możliwościami wolontariuszy,
  • istnieje odpowiednia opieka mentorska w zakresie wsparcia osobistego, językowego oraz podczas pracy wolontariuszy,
  • zaplanowane jest odpowiednie rozpoznanie zdobywanego doświadczenia,
  • wszyscy pracownicy oraz beneficjenci organizacji goszczącej wiedzą kim są wolontariusze i jaka jest ich rola w organizacji,
  • wolontariusze zostaną odpowiednio przeszkoleni, jeśli będzie taka potrzeba.
  • zaplanowane jest odpowiednie rozpoznanie zdobywanego doświadczenia,
  • wszyscy pracownicy oraz beneficjenci organizacji goszczącej wiedzą kim są wolontariusze i jaka jest ich rola w organizacji,
  • wolontariusze zostaną odpowiednio przeszkoleni, jeśli będzie taka potrzeba.

Zarówno organizacja wysyłająca, jak i przyjmująca wolontariuszy będzie musiała zwrócić niewykorzystaną część grantu, który został przyznany na wolontariusza, który w rezultacie nie wyjechał do organizacji partnerskiej.

Nie będzie to miało wpływu na organizację wysyłającą wolontariuszy, natomiast organizacja goszcząca wolontariusza będzie musiała zwrócić niewykorzystaną część grantu przyznanego na danego wolontariusza.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku roboczym projektu, który musi być jednym z języków krajów Unii Europejskiej. Niektóre Narodowe Agencje mogą wymagać dodatkowych tłumaczeń.

Musi być to ustalone wspólnie pomiędzy partnerami I wolontariuszami, biorąc pod uwagę potrzeby organizacji goszczącej i wolontariuszy.

Jeśli wolontariusze są już zidentyfikowani na etapie składania wniosku (co nie jest wymogiem), powinni oni być zaangażowani w określenie ich potrzeb i oczekiwań, działalności wolontariackiej, korzyści edukacyjnych, a także w przygotowania do okresu wolontariatu i w działania będące jego następstwem. Wolontariusze powinni także być włączeni w określenie znaczenia wolontariatu dla partnerstwa i uczestniczących organizacji. Należy także włączyć wolontariuszy w konsultacje na temat takich kwestii jak zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, sprawy językowe.

Na etapie składania raportu końcowego wolontariusze zostaną poproszeni o wypełnienie części informacji wymaganych w formularzu.

Wolontariusz musi mieć skończone 50 lat w momencie wyjazdu za granicę w celu świadczenia wolontariatu.

Trzeba zapewnić, że wyjeżdżający wolontariusze nie będą wykorzystywani lub pozostawienie sami sobie – organizacja goszcząca nie powinna mieć możliwości osiągnięcia korzyści finansowych z tego tytułu. Doświadczenie pokazuje, że organizacje pracujące z wolontariuszami często są w stanie zapewnić utrzymanie lub wyżywienie w ramach swoich własnych struktur lub poprzez nieformalne kontakty z innymi lokalnymi organizacjami. Łatwiej jest zorganizować pobyt wolontariuszy, gdy dofinansowanie przyznane jest organizacji przyjmującej, szczególnie pod względem praktycznym.

Wzajemny charakter wymiany ma za zadanie zapewnić uczciwe wykorzystanie grantu i nie dopuścić do wykorzystywania wolontariuszy.

W przypadku, gdy kwota w wyniku rozliczenia końcowego jest mniejsza od kwoty przyznanej, to druga rata dofinansowania (20%), która jest wypłacana po zaakceptowaniu raportu końcowego zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę przyznaną na podróż wolontariuszy. Natomiast w przypadku, gdy wydano więcej na podróż niż wynosi przyznane dofinansowanie w ramach tej kategorii, to nie zostanie przyznane dodatkowe dofinansowanie ponad kwotę, która widnieje w umowie finansowej.

Switch style