Akcje zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli

Akcje zarządzane przez Agencję Wykonawczą są tzw. akcjami scentralizowanymi. Oznacza to, że pełnych informacji oraz konsultacji dot. tych akcji udziela Agencja Wykonawcza w Brukseli. Ta sama Agencja dokonuje selekcji złożonych wniosków, zawiera umowy na realizację zaakceptowanych wniosków, monitoruje te projekty oraz je rozlicza.

Odnośnik do Agencji Wykonawczej w Brukseli: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Szczegółowe informacje można również uzyskać w dokumentach w Call for Proposals i Guide for Applicants.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Agencją Wykonawczą w Brukseli.

Akcje scentralizowane:

  • Projekty Wielostronne - Grundtvig Multilateral Projects

  • Sieci Grundtviga - Grundtvig Multilateral Networks

  • Działania Towarzyszące - Grundtvig Accompanying Measures

Publikacja

"Survival Kit - Managing Multilateral Projects in the Lifelong Learning Programme" (wersja EN, opracowanie powstało w ramach Projektu Wielostronnego Grundtviga, z udziałem Narodowych Agencji, wersja z roku 2010)

PORÓWNANIE AKCJI ZDECENTRALIZOWANYCH I SCENTRALIZOWANYCH

 

Projekty Partnerskie Grundtviga

- akcja zdecentralizowana

Projekty akcji scentralizowanych

Wnioski składane do

Narodowa Agencja (NA) w danym kraju Agencja Wykonawcza (Executive Agency - EA) w Brukseli
Wniosek o dofinansowanie składa Każda organizacja uczestnicząca  - o dofinansowanie tylko swoich działań

Tylko organizacja koordynująca – o dofinansowanie działań wszystkich partnerów

Decyzje selekcyjne podejmuje

NA w danym kraju

EA w Brukseli

Umowę o dofinansowanie zawiera

Każda organizacja uczestnicząca z NA w swoim kraju

Koordynator projektu z EA, a następnie koordynator z partnerami

Umowę monitoruje, utrzymuje kontakty robocze i rozlicza

NA w danym kraju

EA w Brukseli

Wkład własny

Nie jest wymagany

Jest konieczny – min. 25%

Możliwe dofinansowanie

(w euro) 

Ok. 2,5-11,5 tys. rocznie dla każdej organizacji (w zależności od liczby wymaganych do zrealizowania wyjazdów)

Maks. 150 tys. rocznie dla całego projektu (wszystkich partnerów)

Odpowiedzialność finansowa

Każda organizacja uczestnicząca, ale ryzyko finansowe praktycznie nie istnieje

Koordynator projektu

Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych

Nie jest wymagane a nawet chętniej dofinansowane są niedoświadczone organizacje

Jest wymagane, organizacja koordynująca musi wykazać się doświadczeniem

Innowacyjność

Nie jest wymagana

Jest konieczna
Efekty/produkty

Przede wszystkim wymiana doświadczeń

Konkretne innowacyjne produkty (np. programy i materiały szkoleniowe)

Priorytety europejskie

KE nie wyznacza

Są określane w Call for Proposals

Priorytety krajowe

Mogą ale nie muszą być ustalane przez poszczególne kraje (info www)

Nie są określane
Skala/zasięg

Niewielki zasięg

Zasięg powinien być znaczny a efekty wdrażane szerzej w Europie

 

Switch style