Eco Synergy 50plus

0174a 0175 035 0167 030
Tematyka działań: 
Edukacja ekologiczna / zrównoważony rozwój
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Społeczny Instytut Ekologiczny
ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew; elapri@o2.pl; tel. 601 09 18 09

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest stowarzyszeniem non profit, które powstało w 1990 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz ekologii, ochrony różnorodności biologicznej i dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie zrównoważonego rozwoju; prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej. Od 2000 roku SIE prowadziło wiele kampanii i projektów, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony i pomnażania rolniczej bioróżnorodności.

SIE przeprowadziło kilkaset szkoleń, seminariów i konferencji, w tym międzynarodowych. Oblicza się, że wzięło w nich udział ponad 10 000 osób. Grupy docelowe składają się z dorosłych słuchaczy o różnym poziomie wykształcenia i w różnym wieku – począwszy od uczniów szkół rolniczych, poprzez młodzież i osoby zainteresowane wiedzą ekologiczną w mieście, rolników i lokalnych producentów, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i samorządów, kobiety, seniorów. Oferty szkoleniowe dopasowane są do obiorców pod względem tematyki, jak i metod. Zasadą jest rozpoznanie potrzeb i możliwości oraz prowadzenie szkoleń w różnych formach (interaktywne szkolenia z elementami nauki o metodach dyskutowania, argumentowania, mediacji; spotkania integracyjne, seminaria tematyczne, warsztaty robocze, wizyty studyjne, poznawanie best practice, quizzy, konkursy), umożliwiających aktywne włączanie się beneficjentów, umożliwianie im realizacji własnych pomysłów, wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauczanie współpracy sieciowej. Celem prowadzonych przez nas szkoleń jest podniesienie wiedzy teoretycznej, którą beneficjenci mogą wykorzystać w praktyce w działaniach na rzecz ekorozwoju, ochrony środowiska i przyrody. SIE wspiera beneficjentów szkoleń w ich dalszym rozwoju – zakładaniu lokalnych organizacji, sieciowaniu, akcjach i działaniach. Wydaje ulotki, publikacje tematyczne, plakaty, raporty, płyty i filmy edukacyjne.

Zespół składa się z doświadczonych ekspertów rożnych dziedzin związanych z szeroko rozumianą ekologią.

Tytuł projektu: 
Eco Synergy 50plus
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-PL1-GRU14-20362 1
Lata realizacji: 
2011 - 2013
Kraj partnera: 
Niemcy
Cele projektu: 

Nadrzędnym i dalekosiężnym celem projektu było zbudowanie międzynarodowej sieci współpracy seniorów-ekologów, umożliwiającej synergię ich wiedzy i aktywności w tematach związanych z ochroną przyrody, środowiska, edukacją ekologiczną i dialogiem międzykulturowym.

Celem projektu było z jednej strony wykorzystanie wiedzy i doświadczenia seniorów-ekologów – polskich i niemieckich – w działaniach organizacji partnerskich, a z drugiej strony poznanie i podniesienie kompetencji każdego z wolontariuszy dzięki pracy wolontariackiej i kontaktom z grupą seniorów-ekologów z organizacji partnerskiej.

Realizacji tego celu służyły następujące narzędzia:

 • nauka języka kraju organizacji partnerskiej
 • stworzenie słownika podstawowych pojęć ekologicznych (niemiecko-polsko-angielskiego)
 • nauka TIK
 • powstanie strony internetowej www.ecosynergy50plus.com
 • warsztaty szkoleniowe i spotkania integracyjne zarówno w grupie krajowej, jak i podczas pobytu wolontariuszy zagranicznych
 • praca wolontariuszy na rzecz organizacji goszczącej

Celem było zrekrutowanie 6 wolontariuszy (w każdym kraju) i organizacja trzytygodniowego pobytu oraz pracy w kraju organizacji partnerskiej.

Celem było takie zaplanowanie wizyty, by oprócz konkretnych korzyści dla organizacji partnerskiej, wolontariusze nie tylko poznali organizację i jej działania oraz zdobyli nowe doświadczenia, lecz także poznali kraj, jego zwyczaje i tradycje, poznali ludzi, ich życie codzienne, uczestniczyli w nim w aktywny sposób, biorąc udział w spotkaniach, rozmowach, spędzając z nimi czas wolny podczas mobilności. Celem był dialog międzykulturowy i aktywizacja seniorów, włączanie ich do życia publicznego.

Obszary tematyczne: 

Tematyka projektu obejmowała zagadnienia z szeroko pojętej ekologii, postaw ekologicznych, zrównoważonego rozwoju oraz podniesienia wiedzy o prawach konsumenta i obywatela w podejmowaniu i partycypowaniu w decyzjach dot. ekorozwoju oraz wolontariatu – szczególnie seniorów.

Istotną część szkoleń stanowiła nauka języka kraju partnerskiego oraz nauka korzystania z nowoczesnych technologii (TIK), w tym tworzenie i korzystanie z nowoczesnych metod komunikacyjnych.

Grupa docelowa słuchaczy-wolontariuszy: 

Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 50 plus zainteresowane tematyką ekologiczną – biorące udział w działaniach i akcjach ekologicznych lub wspierające takie akcje w inny sposób (promocja, postawy, wybory).

Dla celów projektu opracowana została ankieta rekrutacyjna, która umożliwiła wybór wolontariuszy i pozwoliła koordynatorom ocenić nie tylko motywację do udziału w projekcie, lecz także stała się ważnym elementem do opracowania ostatecznej wersji programu mobilności, zajęć językowych i komputerowych z seniorami.

Rekrutacja objęła członków-wolontariuszy organizacji i osoby, które brały udział w szkoleniach lub działaniach organizacji jako odbiorcy produktów SIE. 

Do projektu każda organizacja wybrała 6 osób.

Polska grupa w trakcie realizacji projektu stała się spójnym i zaprzyjaźnionym ze sobą zespołem. Kontakty utrzymywane są do dziś. Podobnie jak i kontakty między polską i niemiecką grupą – wolontariusze korespondują ze sobą, dzwonią do siebie, odwiedzają się – zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Cechą wspólną wszystkich wolontariuszy – polskich i niemieckich – jest ich ekologiczny stosunek do świata, ich wrażliwość na przyrodę i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Inną cechą wspólną jest chęć dzielenia się swoją wiedzą i niesienie pomocy w akcjach i przedsięwzięciach ekologicznych, promowanie ekologicznych postaw, zainteresowanie innym krajem, otwartość i życzliwość.

Mimo że grupa była bardzo różnorodna pod względem zawodowym (biolog, przyrodnik, dziennikarka, pracownik banku, rolnik, rolniczka, fotograf, księgowa, urzędnik, nauczyciel) i pod względem wieku (najmłodsza wolontariuszka rocznik 57, najstarsza 26), to porozumiewanie się w temacie ekologii okazało się inspirujące, a zaangażowanie w działania ekologiczne bardzo efektywne. Ekologia stała się również ważnym czynnikiem ułatwiającym rozmowy o niełatwej historii polsko-niemieckiej. Wolontariusze otworzyli się nowe doświadczenia, zweryfikowali stereotypowe poglądy na temat drugiego kraju, zrozumieli sens wspólnej Europy.

Jakie były początki projektu: 

Obie organizacje znają się z wcześniejszych projektów realizowanych wspólnie, obie mają w celach statutowych zapisane działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Obie prowadzą szkolenia dla różnych grup odbiorców, w tym nieformalną edukację dla osób dorosłych.

Idea projektu była wypracowana na kolejnych spotkaniach, wynikła ze znajomości tematyki, potrzeb wzmocnienia ekologicznych postaw, zrozumienia roli seniorów w życiu publicznym, wykorzystania ich doświadczenia, ale także wsparcia ich w dobie nowoczesnych technologii, z którymi sobie nie radzą. Wniosek projektowy był wspólną pracą obu organizacji.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Przebieg projektu był zaplanowany we wniosku projektowym; po wybraniu wolontariuszy dopracowano jego szczegóły, dopasowując go do potrzeb i możliwości beneficjentów.

Przygotowanie wolontariuszy wysłanych:

Wolontariusze podpisali zobowiązania udziału w projekcie.

Wolontariusze zostali przygotowani do mobilności na warsztatach językowych (50 godzin) oraz warsztatach TIK (10 godzin). Opracowany został podręczny słownik tematyczny, zawierający podstawowe pojęcia związane z ekologią, dniem codziennym i kulinariami, jego zakres konsultowany był z wolontariuszami. Przygotowana została informacja o organizacji partnerskiej, regionie, grupie wolontariuszy z kraju partnera. Przygotowano program zajęć podczas mobilności, który omówiony był z wolontariuszami.

Wolontariusze wypełnili ankiety, w których opisali swoje potrzeby podczas pobytu (szczegóły w punkcie ewaluacja), co pozwoliło organizacjom goszczącym lepiej się przygotować.

Przygotowano ankiety ewaluacyjne z mobilności, z którymi na warsztatach zapoznano wolontariuszy.

Przygotowanie wolontariuszy goszczonych:

W podobny sposób przygotował swoich wolontariuszy partner projektu.

Wysłanie wolontariuszy:

Terminy mobilności zostały ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Przygotowano informację o ubezpieczeniu zdrowotnym, o trasie i etapach podróży.

W porozumieniu z mentorem organizacji partnerskiej opracowano logistykę podróży i pobytu. Podczas całej mobilności wolontariusze mieli kontakt z mentorem i koordynatorem w Polsce (telefoniczny, mailowy), mieli do swojej dyspozycji przede wszystkim mentora organizacji partnerskiej (mówiącego po polsku), który opiekował się nimi podczas całego pobytu, aż do momentu wyjazdu. Mobilności przebiegały według ustalonego planu; zmiany programu spowodowane np. warunkami pogodowymi lub nieprzewidzianymi wydarzeniami były konsultowane z wolontariuszami. Do opieki nad wolontariuszami zaangażowani byli niemieccy wolontariusze-seniorzy. Praca wolontariacka polegała na przygotowaniu i udziale w jarmarkach ekologicznych i dniach regionu, inwentaryzacji pomników przyrody w gminie Glonn i opracowaniu albumu, porządkowaniu terenów zielonych w centrum Glonn, porządkowaniu terenów zielonych i udział w przygotowaniu ekologicznego wydarzenia w demonstracyjnym Centrum Rolnictwa Biosymbiotycznego Herrmansdorfer. Wolontariusze wzięli udział w spotkaniach z lokalnymi stowarzyszeniami, na których dyskutowano o problemach ekologicznych każdego kraju. Poznali projekty realizowane przez organizację partnerską.

Goszczenie wolontariuszy:

Na podobnych zasadach odbyło się goszczenie wolontariuszy. Mentor i koordynator w porozumieniu z organizacją partnerską ustalili daty mobilności, logistykę podróży oraz program pobytu. Przeanalizowano również ankiety dot. wolontariuszy, dopasowując warunki pobytu do sygnalizowanych potrzeb.

Mentor (ze znajomością języka niemieckiego) odebrał wolontariuszy z lotniska i był do ich dyspozycji przez cały czas pobytu. Wolontariusze otrzymali plan pobytu, dla każdej grupy zorganizowano spotkania integrujące wolontariuszy polskich i niemieckich, które pozwoliły lepiej się poznać i  m.in. omówić program czasu wolnego. Do opieki nad wolontariuszami (zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym) zaangażowani byli polscy wolontariusze. Goście zostali zaproszeni do domów polskich wolontariuszy; umożliwiło to poznanie warunków codziennego życia w Polsce.

Praca wolontariacka polegała na przygotowaniu i uczestniczeniu w największym wydarzeniu ekologicznym Dzień Ziemi, uporządkowaniu i stworzeniu modelowego tradycyjnego ogrodu przy obiekcie sieci eko-turystycznej "Między Bugiem a Narwią", wykonaniu dokumentacji fotograficznej nadbużańskiej przyrody oraz miejskiej i wiejskiej architektury, która jest materiałem do edukacyjnej wystawy fotograficznej.

Działania lokalne:

Polscy wolontariusze przez cały czas trwania projektu zaangażowani byli w działania SIE – wzięli udział w festynach i wydarzeniach ekologicznych, w spotkaniach i warsztatach, pomagając m.in. przy ich organizacji oraz promując wolontariat seniorów, m.in. Dzień Ziemi, Dni Broku, Święto Św. Floriana. Brali też udział w takich wydarzeniach jak: targi żywności ekologicznej, lokalne festyny ekologiczne czy spotkania w klubach seniorów, gdzie promowali projekt, wolontariat seniorów, postawy ekologiczne, a podczas spotkań z lokalnymi społecznościami i organizacjami w kraju partnera przedstawiali swój kraj i organizację. Dzięki tym spotkaniom nawiązano dużo nowych kontaktów, a idea wolontariatu seniorów ekologów została rozpowszechniona.

Działania upowszechniające:

Podstawowym działaniem upowszechniającym i narzędziem promocji idei wolontariatu seniorów jest strona internetowa www.ecosynergy50plus.com i zamieszczane na niej informacje. Ważnym działaniem był udział wolontariuszy w wielu wydarzeniach, na których promowali projekt i wolontariat seniorów (stoisko SIE oznaczone banerem projektu). Informacje o projekcie znajdują się również na stronie organizacji. Informacja o idei projektu dotarła również do przedstawicieli instytucji publicznych, którzy zapraszani byli na spotkania z wolontariuszami goszczonymi, dotarła do lokalnych społeczności, do klubów seniorów i UTW.  Ukazały się również krótkie relacje w prasie niemieckiej z pobytu polskich wolontariuszy.

Działania ewaluacyjne:

Na użytek projektu opracowano 4 rodzaje ankiet ewaluacyjnych: 3 dla wolontariuszy i jedną dla koordynatora. Każdy z 12 wolontariuszy wypełnił ankiety.

W ankiecie mógł ocenić (w skali 1-3) organizację podróży, zakwaterowania, pracy i czasu wolnego. Ankiety zawierały takie pytania jak:

 • Ocena czasu wolnego: propozycja czasu wolnego, atrakcyjność, organizacja czasu wolnego, spotkania z lokalną społecznością, udział w wydarzeniach lokalnych, nowe kontakty poza organizacją  goszczącą, nowe inspiracje, poznanie historii, kultury, przyrody, zdobyta wiedza.
 • Ocena pobytu: przyjazd, transport lokalny, zakwaterowanie, posiłki, okolica zamieszkania, komunikacja z gospodarzem, komunikacja z organizacją goszczącą, komunikacja z mentorem, przydatność nauki języka, nawiązane kontakty, czy nawiązane kontakty będą kontynuowane, przyjęcie przez lokalną społeczność, niespodziewane  wydarzenia i problemy.
 • Ocena pracy: Organizacja i logistyka pracy, miejsce, warunki pracy, dojazd do pracy, opieka organizacji goszczącej w pracy, współpraca podczas wykonywanej pracy wolontariackiej z osobami organizacji goszczącej, zajęcia językowe, nawiązane nowe kontakty, spełnione oczekiwania, nowa wiedza, poczucie przydatności, stopień trudności pracy, przydatność wykonywanej pracy dla organizacji goszczącej, przydatność wykonywanej pracy dla lokalnej społeczności, inspiracje dla własnych działań.

Opracowano również ankietę oceniającą pobyt wolontariusza, którą wypełniał koordynator lub mentor. Ankieta zawierała następujące pytania: komunikacja, zaangażowanie, dokładność, zainteresowanie udziałem w programie czasu wolnego, otwartość na nowe doświadczenia, własne propozycje, zainteresowanie spotkaniami z społecznościami  i organizacjami, zainteresowany dzieleniem się własnym doświadczeniem.

Dodatkowo opracowano ankietę o wolontariuszu, która ułatwiła organizację mobilności (określenie specjalnych potrzeb: dieta, alergie itp.), organizacje czasu wolnego (określenie swoich zainteresowań i hobby) i organizacje pracy (określenie swojego doświadczenia, umiejętności itp.).

Dla każdego wolontariusza prowadzona była 3-tygodniowa karta pobytu, w której wpisywano godziny czas pracy i wydarzenia, w których wolontariusz brał udział. Kartę podpisywali wolontariusz i koordynator.

W mobilnościach uczestniczyło w sumie 12 wolontariuszy (6 z każdej organizacji); w działaniach lokalnych w Polsce (takich jak Dzień Ziemi, warsztaty sieci eko-turystycznej, warsztaty w Kuźni Kurpiowskiej, warsztaty w klubach seniorów i UTW; festyny tradycyjne, jarmarki ekologiczne, na których prezentowane były idee wolontariatu seniorów) poza beneficjentami wzięli udział inni wolontariusze seniorzy – grupę tą stanowi co najmniej kilkadziesiąt osób.

Liczba wolontariuszy aktywnie uczestniczących w projekcie
Liczba wolontariuszy wysłanych: 
6
Liczba wolontariuszy przyjętych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 

W ramach projektu wypracowano następujące produkty:

 • Strona www.ecosynergy50plus.com. Utworzone na stronie hasła: o nas, o wolontariuszach, działania, słownik, o ekologii, galeria, prasa, kontakt są systematycznie uzupełnianie nowymi tekstami. Celem jest, by strona stała się miejscem kontaktu dla seniorów ekologów.
 • Logo projektu, które jest obecnie logiem współpracy seniorów ekologów.
 • Słownik podstawowych pojęć ekologicznych, dnia codziennego i kulinarnych po niemiecku, polsku i angielsku - zamieszczony na stronie internetowej, a  wypracowany podczas warsztatów.
 • Baner projektu, używany do promocji idei wolontariatu seniorów ekologów.
 • Album zdjęć - pomników przyrody, zinwentaryzowanych przez polskich wolontariuszy (z tekstami największych niemieckich poetów) pt. Glonn i okolice w obiektywie gości. Album zamieszczony jest na stronie projektu w formie pdf. Jego prezentacja odbyła się w ratuszu gminy Glonn, pierwszy egzemplarz został przekazany na ręce burmistrza.
 • Stworzenie modelowego zielonego płotu i tradycyjnego ogródka przy obiekcie sieci eko-turystycznej "Między Bugiem a Narwią".
 • Seria ponad 150 pięknych, a czasami zaskakujących zdjęć przyrody nadbużańskiej i architektury Warszawy, które wolontariuszka Inge (najstarsza w grupie wolontariuszy) przygotowała do zaplanowanej wystawy, ilustrującej kontrast miedzy miastem a wsią.
 • Scenariusze szkoleń dla seniorów, programy wizyt studyjnych, baza kontaktów, które będą wykorzystane w kolejnych projektach dla seniorów.
 • Narzędzia ewaluacyjne, które umożliwiają podnoszenie jakości i efektywności projektu oraz wprowadzanie na bieżąco ewentualnych korekt.

Efektem projektu są dwa ciekawe artykuły tematyczne w Gazecie Samorządu i Administracji - wywiad z Martinem Esterlem, burmistrzem gminy Glonn przeprowadzony na temat odnawialnych źródeł energii oraz instytucji referendum wykorzystywanej do badania opinii mieszkańców, oraz w ekologicznym magazynie Aura – artykuł o lasach Bawarii i edukacji ekologicznej. Oba artykuły napisała jedna z wolontariuszek.

Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Po zakończeniu projektu nadal wykorzystywane są następujące produkty:

 • strona internetowa, na której w miarę rozwoju wolontariatu seniorów pojawiają się nowe informacje
 • słownik, zamieszczony na stronie, którym posługują się wolontariusze w kontaktach w wolontariuszami niemieckimi
 • album pomników przyrody jest przygotowywany do druku
 • wybrane zdjęcia przyrody nadbużańskiej i Warszawy są opracowywane do wystawy ekologicznej
 • zielony płot i plan modelowego ogrodu są wykorzystywane w edukacji ekologicznej
 • scenariusze zajęć i narzędzia ewaluacyjne wykorzystywane są w kolejnych projektach
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Projekt dał organizacji wiele korzyści:

 • umożliwił poszerzenie oferty edukacyjnej o nową tematykę i nowa grupę docelową
 • zainspirował do opracowania nowych projektów; jego efektem są dwa kolejne międzynarodowe projekty wolontariatu seniorów z organizacjami w Grecji i Turcji
 • nawiązane zostały kontakty z uniwersytetami trzeciego wieku, z którymi prowadzone są rozmowy na temat wprowadzenia do zajęć zagadnień ekologicznych
 • podniósł się poziom języka angielskiego i niemieckiego pracowników organizacji
 • nawiązano kontakty i współpracę z ekspertami w dziedzinie TIK
 • umożliwił nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych
 • podniósł umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i współpracy z organizacjami zagranicznymi
 • podniósł wiedzę o możliwościach funduszy europejskich
 • zaktywizował seniorów – członków i uczestników działań SIE
Wpływ udziału w projekcie na wolontariuszy: 

Jak wynika z analizy ankiet ewaluacyjnych dla każdego wolontariusza udział w projekcie oznaczał konkretne i wymierne korzyści:

- Udział w projekcie poszerzył moje horyzonty, poznałam folklor bawarski i zwyczaje Bawarczyków. Część ze zdobytych nowych informacji i kontaktów  wykorzystuję  w działaniach na rzecz promocji ekologii.

- Pobyt w Bawarii uczynił mnie odważniejszą w kontaktach z cudzoziemcami, wzmocnił przekonanie, że w każdej sytuacji dam sobie radę. Bardzo wyraźnie to czuję i uważam za wielki sukces projektu. Jestem pewniejsza siebie, przekonana, że nie ma rzeczy niemożliwych do realizacji, jeśli naprawdę się chce.

- Wielką wartością projektu jest to, że między osobami, które wcześniej się nie znały, powstały silne więzi, wręcz niektóre osoby z grupy, jako samotni seniorzy czuły się wcześniej wyobcowane. Projekt przywrócił im wiarę we własne siły, w to, że potrafią zrobić coś pożytecznego i są potrzebne. Również silne więzi powstały między wolontariuszami z grup odwiedzających i goszczących. Te przyjacielskie relacje trwają nadal i są plany realizacji wspólnych projektów.

- Program wspólnych spotkań-szkoleń przed wyjazdem umożliwił poznanie się grupy, zadzierzgnęły się przyjaźnie.

- W ramach przygotowań podciągnęłam znajomość języka niemieckiego, co bardzo sobie chwalę. Dzięki temu podczas pobytu w Bawarii łatwiejszy był kontakt z naszymi gospodarzami. Przydały się także zajęcia komputerowe, podczas których była sposobność utrwalić już posiadane umiejętności, a także poszerzyć wiedzę o obszary nieznane (dla mnie osobiście ważna była praca z Power Pointem).

W ankietach wolontariusze szczególnie podkreślali nabycie dzięki projektowi takich umiejętności, jak: umiejętności językowe, umiejętności osobiste i społeczne, pewność siebie, umiejętności międzykulturowe, praktyczne umiejętności związane z działaniami wolontariackimi, umiejętności TIK.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Wartością projektu jest możliwość współpracy międzynarodowej, która pokazała, że razem można wiele zrobić, tym bardziej, że wolontariusze są pozytywnie nastawieni do pracy, chcą pomagać, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności, a także chcą uczyć się nowych rzeczy. Te kontakty jeszcze bardziej otworzyły grupę na szukanie nowych możliwości rozwoju i wymiany doświadczeń.

Użyteczność polega na wykonaniu konkretnej pracy wolontariuszy związanej z działaniami ekologicznymi (inwentaryzacja przyrody, promocją postaw ekologicznych w krajach partnerów, podniesienie wiedzy ekologicznej, wymiana doświadczeń).

Rezultaty mają charakter trwały: strona internetowa, znajomość języka obcego, użytkowanie TIK, ale równie istotne są takie wartości, jak poznania nowego środowiska, wymiana doświadczeń i inspiracja do działań. Jedna z wolontariuszek stwierdziła: - Można organizować dla seniorów z różnych środowisk spotkania z uczestnikami projektu, by im pokazać, że warto przekraczać granice własnych obaw i wierzyć w siebie. Polskim seniorom taka wiara jest bardzo potrzebna.

Opinie wolontariuszy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

- Uważam, że takie projekty jak ten, w którym uczestniczyłam są niezwykle cenne. Nie miałabym w żaden inny sposób możliwości bezpośredniego poznania społeczności małego miasteczka i wiosek w Bawarii. Poznałam ich zwyczaje i tradycje. Oprócz poznania flory subalpejskiej i fotografowania drzew, to także duża była satysfakcja ze zrobienia czegoś pożytecznego, co przyda się lokalnej społeczności. Tylko dłuższy pobyt wśród lokalnej społeczności daje możliwość nawiązania różnych trwałych kontaktów i poszerza horyzonty. Pomogło mi to bardzo w różnych działaniach po powrocie do kraju.

- Projekt był przygotowany profesjonalnie. Osobiście uważam, że zawierał wszystkie elementy niezbędne do jego realizacji. Szczególnie istotne dla mnie były spotkania i warsztaty w Polsce, które przygotowywały do wyjazdu (językowe zajęcia, informacja o partnerze i regionie) oraz opieka ze strony polskiego mentora, koordynatora oraz mentora ze strony niemieckiej. Warsztaty w Polsce umożliwiły mi poznanie grupy polskiej (kontakty te są częste również po zakończeniu projektu), natomiast spotkania z wolontariuszami niemieckimi – zarówno podczas mobilności w Glonn, jak i podczas pobytu wolontariuszy niemieckich w Polsce – sprawiły, że projekt stał się ważnym dla mnie wydarzeniem.

- Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w takim projekcie. Dzięki temu poznałam grupę wspaniałych ludzi z Polski i Niemiec. Z większością utrzymuję serdeczne kontakty.

- Projekt był dobrze zaplanowany przez partnerów, wolontariusze byli przygotowani do wyjazdu, spotykali się ze sobą na warsztatach i na spotkaniach integracyjnych. Takie przygotowanie spowodowało, że mobilność i praca dla organizacji goszczącej nie była stresująca, przeciwnie - dała możliwość skorzystania z doświadczenia niemieckiego i zdobycia nowych umiejętności. Ważne jest również to, że nawiązane podczas projektu przyjaźnie między wolontariuszami są kontynuowane; spotykamy się i kontaktujemy bardzo często. Jestem również w ciągłym kontakcie z organizacją koordynującą SIE, biorę udział w jej akcjach i działaniach.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Dla organizacji było to bardzo ciekawe i inspirujące doświadczenie. Projekt umożliwił poznanie nowej grupy beneficjentów – rozpoznanie jej potrzeb; dotarcie do tej grupy z tematyką ekologiczną i rozpoczęcie budowy sieci międzynarodowej współpracy między wolontariuszami seniorami-ekologami. Wolontariusze byli bardzo zaangażowani w realizację projektu, zarówno w swoich krajach, jak i podczas mobilności zagranicznych. Praca wolontariacka, którą wykonali dla organizacji partnerskiej znacznie przekraczała obowiązkowe 60 godzin, ponadto brali udział w licznych spotkaniach z lokalnymi społecznościami i organizacjami, gdzie dyskutowano na tematy ekorozwoju w Europie, problemów i rozwiązań ekologicznych w obu krajach.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew
Data wypełnienia formularza/karty: 
06.12.2013
ZałącznikWielkość
logo_ecosynergy.pdf102.52 KB
buch_glonn_und_umgebung_mit_den_augen_der_gaste.pdf6.1 MB

Switch style