Jak złożyć wniosek - krok po kroku

Termin składania wniosków: 4 tygodnie przed planowaną wizytą przygotowawczą lub seminarium

Uprzejmie informujemy, że na samym początku wniosku aplikacyjnego eForm na wizyty przygotowawcze jest zamieszczona przez Komisję Europejską informacja "Application form is to be used before the 01/02/2013. After 31/01/2013 the application submission will be blocked", z czego wynika, iż nie będzie możliwe złożenie eForm po 31 stycznia 2013.

UWAGA: Prosimy zapoznać się z dokumentem "Wymagana dokumentacja i sposób składania wniosków"

Infomujemy, że w ramach wymaganej dokumentacji Narodowa Agencja akceptuje wydruki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wydruki dot. prowadzonej działalności gospodarczej ze strony CEIDG.

Kolejne etapy procesu wnioskowania i selekcji:

 1. Wybór konkretnej organizacji goszczącej/zaplanowanie programu wizyty.
 2. Ustalenie terminu wizyty.
 3. Wypełnienie wniosku. Jest to dokument stanowiący podstawę określenia wysokości dofinansowania. Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w wizycie, w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku do wniosku, gdyż po  jego zaakceptowaniu przez Narodową Agencję, żadne zmiany nie będą już możliwe.
 4. Złożenie dokumentów do Narodowej Agencji:

W roku 2013 wnioskowanie o dofinansowanie odbywa się w dwóch etapach:

1. metodą on-line, przy użyciu specjalnego formularza zwanego eForm;

2. wersja drukowana wniosku, którą generujemy po złożeniu metodą on-line, uzupełniona o podpis/y prawnego reprezentanta/ów. Złożona wersja papierowa, odpowiednio wypełniona i podpisana stanowi podstawę do rozpoczęcia selekcji.

Do poprawnego wypełnienia oraz złożenia wniosku konieczny jest program Adobe Reader, wersja 9.2.0 lub nowsza oraz aktywne podłączenie do internetu.

Szczegółowa informacja, wniosek eForm, niezbędne załączniki do wniosku, instrukcja składania wniosku oraz tabela stawek finansowych opublikowana jest w zakładce Dokumenty do pobrania . W przypadku problemów ze złożeniem wniosku on-line prosimy o kontakt z Narodową Agencją.

 1. Ocena formalna – podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski nie spełniające wymagań są odrzucane i nie są poddawane ocenie merytorycznej. Aplikant zostanie poinformowany listownie o odrzuceniu wniosku.
 2. Ocena jakościowa – dokonywana w oparciu o kartę oceny przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. W ramach tej oceny przyznaje się punkty za spełnienie krajowego priorytetu.
 3. Decyzje selekcyjne – podejmowane są przez Zarząd FRSE na podstawie rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego, które z kolei są dokonywane w oparciu o analizę wniosków i opinie Narodowej Agencji. Decyzje podejmowane są w ciągu ok. 1 tygodnia po terminie złożenia wniosku. Zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej ostateczna data podjęcia decyzji selekcyjnych dla akcji Wizyty Przygotowawcze Grundtviga w selekcji roku 2013 to 31 marca 2014.
 4. Informacja pisemna (przesyłana na adres organizacji wnioskującej) o akceptacji lub odrzuceniu wniosku oraz publikacja informacji o przyznanym dofinansowaniu na stronie Narodowej Agencji. Powiadomienia przesyłane są na maksymalnie 2 tygodnie po podjęciu decyzji selekcyjnych.
 5. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do odwołania wstępnej rezerwacji u organizatora wizyty, o ile nie będzie korzystać z niego w oparciu o środki własne lub dofinansowanie z innych źródeł.
 6. W przypadku akceptacji wniosku wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w wizycie u organizatora.
 7. Osoby, którym zostało przyznane dofinansowanie, otrzymują do podpisu 2 jednobrzmiące umowy (na około 2 miesiące przed rozpoczęciem szkolenia). Umowa musi być podpisana w terminie 3 miesięcy od daty listy informującego o pozytywnym wyniku selekcji wniosku.

  Po podpisaniu umowy przez obie strony – beneficjenta i Narodową Agencję – następuje przelew środków finansowych na konto organizacji (będącej beneficjentem) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
 8. Po powrocie należy rozliczyć się z wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Raport końcowy należy wypełnić komputerowo.

UWAGA! Należy przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną przez okres określony w umowie.

Narodowa Agencja dokonując oceny raportów końcowych typuje tzw. przykłady „dobrej praktyki”. Beneficjenci, których raporty zostały wysoko ocenione za wykazany wpływ szkolenia na rozwój zawodowy i osobisty, jak również na dorosłych słuchaczy i organizację macierzystą beneficjenta, proszeni są o przygotowanie specjalnych sprawozdań ze zrealizowanych działań. Opisy wyjazdów publikowane są na naszej stronie internetowej.

Switch style