Cele, założenia, ogólne zasady

Celem akcji Wizyty Przygotowawcze Grundtviga jest udzielenie pomocy instytucji, która zamierza realizować Projekt Partnerski Grundtviga, Projekt Wolontariatu Seniorów, Projekt Wielostronny, Sieć Grundtviga lub Działania Towarzyszące w znalezieniu odpowiednich instytucji partnerskich i przygotowaniu planu pracy celem opracowania formularza wniosku na projekt/partnerstwo/sieć.

Każda organizacja, planująca ustanowienie współpracy tego typu może wnioskować o dofinansowanie, które umożliwi pracownikowi organizacji odbycie wizyty przygotowawczej.

Wizyta może przybrać jedną z poniższych form:

  • indywidualna wizyta w instytucji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie „Uczenie się przez całe życie”,
  • udział w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Narodową Agencję, które ma na celu znalezienie partnera.

Wizyta przygotowawcza umożliwia spotkanie potencjalnych partnerów i:

  • zdefiniowanie celów, założeń i metodologii przyszłego partnerstwa, projektu lub sieci,
  • zdefiniowanie ról, zakresu obowiązków i zadań partnerów,
  • opracowanie planu pracy przyszłego partnerstwa, projektu lub sieci, z uwzględnieniem metod monitorowania, ewaluacji i upowszechniania,
  • wypełnienie wspólnego wniosku o dofinansowanie.

Akcja Wizyty Przygotowawcze Grundtviga może zostać rozszerzona, by wesprzeć przygotowania do działań w obszarze edukacji dorosłych w ramach programu następującego po programie "Uczenie się przez całe życie", którego rozpoczęcie jest spodziewane w 2014 roku.

Czas trwania działania

Wizyta musi trwać minimum 1 dzień, a maksimum 5 dni.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

  • organizacje, które chcą realizować Projekt Partnerski Grundtviga, Projekt Wolontariatu Seniorów, Projekt Wielostronny, Sieć Grundtviga lub Działania Towarzyszące

Uprawnione do składania wniosków na Wizyty Przygotowawcze w Polsce są instytucje zgodnie z wykazem.

Zwykle dofinansowanie jest udzielane jednej osobie z instytucji na jedną wizytę, jednak w wyjątkowych przypadkach dofinansowanie mogą otrzymać dwie osoby, jeśli podział zadań oraz odpowiedzialności podczas wyjazdu uzasadnia taką decyzję. Dofinansowanie może być przyznane tylko na jedną wizytę przygotowawczą związaną z danym projektem/partnerstwem. W przypadku, kiedy został już złożony wniosek o dofinansowanie danego projektu/partnerstwa, wniosek o dofinansowanie wizyty przygotowawczej, dotyczącej tego konkretnego projektu, nie jest uprawniony.

Jeśli zostaną podjęte odpowiednie decyzje, uprawnione w tej akcji będą również instytucje/organizacje, które są zainteresowane przygotowaniem działań w obszarze edukacji dorosłych w ramach programu następującego po programie "Uczenie się przez całe życie".

Switch style