Zasady dofinansowania

Poniższe informacje stanowią uzupełnienie zasad opisanych w przewodniku po programie "Uczenie się przez całe życie" 2013 . Należy zapoznać się z cz. I, rozdziałem 4 tego dokumentu (Financial provisions).

Nie ma ustalonego limitu całkowitego dofinansowania, ale każda Narodowa Agencja ma prawo prowadzić własną politykę finansową w tym zakresie.

Kwoty dofinansowania dla wnioskodawców z Polski w 2013 roku

 1. koszty podróży (w tym wizy) - dofinansowanie oparte na kosztach rzeczywistych, w zależności od kraju goszczącego
 • do 350 EUR: Austria, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 • do 400 EUR: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja
 • do 500 EUR: Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Islandia, Malta, Norwegia, Portugalia, Turcja
 • Terytoria zamorskie: wg kosztów rzeczywistych (lista terytoriów zamorskich znajduje się w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie")
 1. koszty utrzymania - dofinansowanie oparte na zryczałtowanych stawkach utrzymania, w zależności od kraju goszczącego
 1. opłata za konferencję/seminarium (koszty nauki i materiałów szkoleniowych) - dofinansowanie oparte na kosztach rzeczywistych; opłata nie może być większa niż 150 euro za dzień szkolenia i w sumie nie może przekroczyć 750 euro
 2. przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe (jeśli jest konieczne i dobrze uzasadnione we wniosku) - dofinansowanie oparte na zryczałtowanej stawce: do 100 EUR
 3. koszty związane ze specjalnymi potrzebami wnioskodawcy (np. wynikającymi z niepełnosprawności) - polska Narodowa Agencja nie określiła limitów; w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie przyznawana indywidualnie na podstawie rzeczywistych, odpowiednio uzasadnionych kosztów określonych we wniosku. Narodowa Agencja może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających te potrzeby

Ogólne zasady

 • Koszty podróży - należy dołożyć starań, żeby koszty te były jak najniższe (w uzasadnionych przypadkach uprawniona jest podróż na miejsce szkolenia na dzień przed jego rozpoczęciem i powrót dzień po jego zakończeniu).
 • Koszty utrzymania - obejmują koszty noclegu, wyżywienia, ubezpieczenia i przejazdów lokalnych podczas wizyty.
 • Opłata za konferencję/seminarium - należy wnioskować o cenę zgodną z informacjami podanymi przez organizatora; w przypadku ceny wyższej niż maksymalna możliwa kwota dofinansowania określona przez Narodową Agencję, beneficjent będzie musiał dopłacić różnicę z własnych środków.
 • Przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe - możliwe jest uzyskanie dofinansowania rzeczywistych kosztów przygotowania językowego, o ile wyjazd nie dotyczy udziału w szkoleniu językowym; przygotowanie językowe może obejmować np. samodzielną naukę lub udział w kursach językowych; przygotowanie kulturowe/pedagogiczne może obejmować np. zakup książek dotyczących tematyki wyjazdu.
 • Wydatki związane z przygotowaniem pedagogicznym, językowym i kulturowym muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów określonym w umowie finansowej, ale przed rozpoczęciem właściwego działania (realizacją mobilności) – dotyczy to tylko tych beneficjentów, którzy na etapie wnioskowania zaplanowali działania przygotowawcze i którym zgodnie z umową finansową zostały przyznane środki finansowe na ten cel.
 • Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w wyjeździe, w oparciu o obowiązujące wytyczne, gdyż po zaakceptowaniu wniosku przez Narodową Agencję żadne zmiany nie będą już możliwe.
 • Nie są możliwe żadne transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.
 • Okres kwalifikowalności kosztów określony jest w umowie finansowej zawieranej pomiędzy Narodową Agencją a beneficjentami. Wydatki poniesione poza tym okresem zostaną uznane za nieuprawnione.
 • Przyznane środki finansowe mają charakter dofinansowania, co oznacza, że nie muszą pokryć 100% poniesionych kosztów. Przyznane dofinansowanie, zgodnie z umową finansową, powinno służyć wyłącznie realizacji działań zaplanowanych we wniosku. W żadnym przypadku nie może służyć finansowaniu pobytu i/lub podróży, wynikających z przyczyn innych niż realizacja zadań w ramach umowy. Narodowa Agencja zastrzega sobie prawo nieuznania kosztów podróży zrealizowanej poza okresem działania jeśli uzna, iż podróż ta wynika z innych przyczyn niż realizacja zadań wynikających z zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie na realizację działania, podpisują z Narodową Agencją umowę finansową. Po podpisaniu umowy Narodowa Agencja przekazuje na konto beneficjenta pierwszą ratę dofinansowania w wysokości 80% przyznanych środków finansowych. Środki wypłacane są w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. Płatność bilansująca wypłacana jest po akceptacji złożonego raportu końcowego. W przypadku realizacji mobilności w innych terminach, niż określa to umowa finansowa, możliwe jest nieuznanie przez Narodową Agencję poniesionych kosztów podróży.

Switch style