Zasady dofinansowania

Ogólne zasady

 • Dofinansowanie na organizację warsztatu oraz koszty utrzymania i podróży uczestników, jak również koszty przygotowania uczestników jest ustalane w formie zryczałtowanej kwoty i jest przyznawane tylko organizatorowi warsztatu.
 • Organizator z tych środków pokrywa koszty udziału uczestników (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w warsztatach, ewentualne koszty przygotowania uczestników).
 • Uczestnicy nie otrzymują żadnego dofinansowania - wszystkie koszty związane z uczestnictwem w warsztatach są pokrywane przez organizatora.
 • Poziom dofinansowania opiera się na wcześniej zdefiniowanych zryczałtowanych kwotach, które są uzależnione od liczby uczestników oraz czasu trwania warsztatu.
 • Organizacje, którym przyznano dofinansowanie na realizację warsztatu podpisują z Narodową Agencją umowę finansową. Po podpisaniu umowy standardowo Narodowa Agencja przekazuje pierwszą ratę dofinansowania w wysokości 80% przyznanych środków finansowych. Pozostałe 20% wypłacane jest po akceptacji złożonego raportu końcowego.
 • W przypadku niezrealizowania zaplanowanego planu działań, a szczególnie w przypadku, gdy w warsztacie weźmie udział mniejsza liczba uczestników niż zaplanowano we wniosku, lub gdy warsztat będzie trwał którcej niż zaplanowano (ale minimum 5 dni), Narodowa Agencja zredukuje dofinansowanie według zasady podanej w umowie finansowej.
 • Wydatki związane z przygotowaniem pedagogicznym, językowym i pedagogicznym muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów określonym w umowie finansowej, ale przed rozpoczęciem właściwego działania (realizacją warsztatu) – dotyczy to tylko tych beneficjentów, którzy na etapie wnioskowania zaplanowali działania przygotowawcze i którym zgodnie z umową finansową zostały przyznane środki finansowe na ten cel.
 • Okres kwalifikowalności kosztów określony jest w umowie finansowej zawieranej pomiędzy Narodową Agencją a beneficjentami. Wydatki poniesione poza tym okresem zostaną uznane za nieuprawnione.

Kwoty dofinansowania dla organizacji z Polski w 2013 roku

 1. Zryczałtowana stawka na koszty związane z organizacją warsztatu w Polsce: 5000 EUR
Kwota ta pokrywa:
 • koszty przygotowania i promocji warsztatu
 • honoraria prowadzących
 • koszty administracyjne
 • koszty materiałów
 1. Zryczałtowane stawki na koszty utrzymania, podróży i ubezpieczenia uczestników (na jedną osobę).
Stawka obejmuje łącznie:
 • koszty utrzymania uczestnika podczas dni zajęć warsztatowych oraz maksymalnie dwóch dni przeznaczonych na podróż
 • koszty podróży uczestnika warsztatu
 • ubezpieczenie uczestnika warsztatu
5 dni *: 650 EUR
6 dni (5 dni warsztatu** lub 6 dni warsztatu*): 780 EUR
7 dni (5 dni warsztatu*** lub 6 dni warsztatu** lub 7 dni warsztatu*): 910 EUR
8 dni (dni warsztatu i podróży według schematu dla 7 dni): 962 EUR
9 dni (dni warsztatu i podróży według schematu dla 7 dni): 1014 EUR
10 dni (dni warsztatu i podróży według schematu dla 7 dni): 1066 EUR
11 dni (10 dni warsztatu**): 1118 EUR
12 dni (10 dni warsztatu***): 1170 EUR
*dla uczestnika dojeżdżającego w dniu rozpoczęcia warsztatu rano i wyjeżdżającego w dniu zakończenia warsztatu wieczorem
** dla uczestnika przyjeżdżającego dzień przed rozpoczęciem warsztatu  i wyjeżdżającego w dniu zakończenia warsztatu bądź przyjeżdżającego w dniu rozpoczęcia warsztatu i wyjeżdżającego dzień po zakończeniu warsztatu
*** dla uczestnika przyjeżdżającego dzień przed rozpoczęciem warsztatu i wyjeżdżającego dzień po zakończeniu warsztatu
 
 1. Zryczałtowana stawka na koszty przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego uczestników (na jedną osobę) - jeśli są konieczne i dobrze uzasadnione we wniosku: 50 EUR
 1. Koszty związane ze specjalnymi potrzebami uczestników (według kosztów rzeczywistych) - bez określania limitu, w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie przyznawana indywidualnie na podstawie rzeczywistych, odpowiednio uzasadnionych kosztów określonych we wniosku. Narodowa Agencja może  zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających te potrzeby.

Switch style