Jak złożyć wniosek - krok po kroku

Termin składania wniosków: do 21 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA: Prosimy zapoznać się z dokumentem "Wymagana dokumentacja i sposób składania wniosków".
Informujemy, że w ramach wymaganej dokumentacji Narodowa Agencja akceptuje wydruki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wydruki dot. prowadzonej działalności gospodarczej ze strony CEIDG.

W roku 2013 każda polska organizacja występująca o dofinansowanie Warsztatów Grundtviga wypełnia wniosek on-line oraz składa kompletną dokumentację wniosku w jednej kopercie oznaczonej dopiskiem WARSZTATY GRUNDTVIGA do Narodowej Agencji w Polsce w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Narodowej Agencji - w przypadku składania wniosku osobiście). Żadne ewentualne późniejsze uzupełnienia nie będą przyjmowane.

Wnioski o dofinansowanie organizacji Warsztatów polska organizacja wnioskująca przesyła listem poleconym do polskiej Narodowej Agencji na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
dopisek „WARSZTATY GRUNDTVIGA”

UWAGA: Oznaczenie koperty dopiskiem jest konieczne, ponieważ ten sam termin składania wniosków dotyczy kilku programów i Narodowa Agencja spodziewa się otrzymać kilka tysięcy wniosków w tym samym czasie.

Prosimy o przesyłanie poszczególnych egzemplarzy wniosków zszytych lub w koszulkach, wydrukowanych dwustronnie. Prosimy nie bindować, nie sklejać, nie stosować okładek, teczek lub segregatorów. Doceniamy Państwa wysiłek włożony w przygotowanie przesyłanych do nas dokumentów, niestety ze względu na sposób przechowywania i obiegu dokumentacji nie możemy przechowywać ich w ww. formach.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z "Instrukcją rejestracji" oraz z "Instrukcją przygotowania wniosku".

Zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej ostateczna data podjęcia decyzji selekcyjnych dla akcji Warsztaty Grundtviga w selekcji roku 2013 to 31 marca 2014.

Umowa musi być podpisana w terminie 3 miesięcy od daty listu informującego o pozytywnym wyniku selekcji wniosku.

Informacja pisemna o wynikach selekcji jest publikowana na stronie Narodowej Agencji oraz przesyłana na adres organizacji (podany we wniosku). Powiadomienia przesyłane są na maksymalnie 4 tygodnie po podjęciu decyzji selekcyjnych. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie głównej programu "Uczenie się przez całe życie".

Switch style