Jak wziąć udział w warsztatach? - od 1.09.2013

Uwaga: w 2013 roku zmienia się tematyka warsztatów oraz ich grupa docelowa

Kto może wyjechać na Warsztaty Grundtviga organizowane za granicą?

Poniżej wymieniono kategorie przedstawicieli kadry edukacji dorosłych, zajmujących się tematyką alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy), które są uprawnione do wzięcia udziału w Wartsztacie Grundtviga:

 • edukatorzy/nauczyciele osób dorosłych, prowadzący zajęcia z zakresu umejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy) oraz trenerzy/nauczyciele tych przedstawicieli kadry;
 • kadra zarządzająca lub pracownicy administracyjni organizacji oferujących programy dotyczące alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy);
 • pracownicy zaangażowani w edukację w obszarze poprawy u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy) lub pracujący z dorosłymi, którzy posiadają deficyty w obszarze tych umiejętności (ang. illiterate adults);
 • doradcy rozwoju osobistego i zawodowego;
 • inspektorzy edukacyjni/wizytatorzy;
 • byli lub bezrobotni nauczyciele/edukatorzy, powracający na rynek pracy po przerwie;
 • pozostała kadra edukacji dorosłych, pracująca w obszarze alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy) do decyzji Narodowej Agencji.

Uczestnicy wnioskujący o udział w warsztacie muszą mieć ukończone 18 lat oraz być:

 • obywatelami kraju uczestniczącego w programie „Uczenie się przez całe życie”;
 • lub obywatelami innych krajów, pod warunkiem, że mieszkają lub są zatrudnieni w kraju uczestniczącym w programie, na warunkach określonych przez uczestniczące kraje, przy jednoczesnym zachowaniu zasad programu.

Jak zostać uczestnikiem warsztatów Grundtviga?

Aby wziąć udział w warsztacie organizowanym w ramach akcji Warsztaty Grundtviga, należy wysłać zgłoszenie bezpośrednio do organizatora w określonej przez niego formie i w ustalonym przez organizatora terminie. Narodowa Agencja nie ma wpływu na to, kto zostanie zaakceptowany do udziału w warsztacie przez organizatora warsztatów. To organizator wybiera uczestników, kierując się wytycznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie składanym do swojej Narodowej Agencji.

Selekcja 2013 - Warsztaty odbywające się w terminie od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2014.

Link do katalogu opublikowanego przez Komisję Europejską. Aktualny katalog obejmuje warsztaty odbywające się do 31 sierpnia 2014 r.

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące aplikowania na warsztat:

 • każdy uczestnik może jednocześnie aplikować o udział tylko w jednym warsztacie; w przypadku, gdy aplikacja zostanie odrzucona, można ubiegać się o udział w innym warsztacie,
 • obywatele polscy ani osoby na stałe przebywające w Polsce nie mogą uczestniczyć w warsztatach organizowanych w Polsce - dla tych osób przeznaczone są wszystkie warsztaty organizowane w innych krajach,
 • uczestnicy mogą brać udział w Warsztatach Grundtviga raz na 3 lata.

Aplikowanie o udział w warsztatach "krok po kroku"

Aby wziąć udział w warsztatach jako ich uczestnik, należy:

 1. Znaleźć interesujący dla siebie zagraniczny warsztat w katalogu.
 2. Skontaktować się e-mailowo z organizatorem warsztatu oraz poprosić go o przesłanie formularza rejestracyjnego (tzw. "application form").
 3. Wypełnić formularz rejestracyjny i odesłać go do organizatora warsztatu w wybranej przez niego formie (np. wydruk z podpisem, PDF e-mailem).
 4. Po zakończonym warsztacie wypełnić formularz ewaluacyjny i jego kopię przesłać do polskiej Narodowej Agencji - na adres e-mail jakub.kozlowski@frse.org.pl lub listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
dopisek  „UCZESTNIK WARSZTATÓW GRUNDTVIGA”

W przypadku niezakwalifikowania na warsztat, uczestnik może szukać następnego i procedura się powtarza.

Finansowanie

Jedynie organizator warsztatów może ubiegać się o dofinansowanie z Narodowej Agencji. Z przyznanych środków finansowana jest organizacja warsztatu, koszty podróży i utrzymania uczestników (liczone w postaci stawki na każdego uczestnika) oraz ewentualne koszty przygotowania uczestników: językowe, kulturowe i pedagogiczne. Dodatkowo, jeśli to konieczne, organizator może ubiegać się o dofinansowanie specjalnych potrzeb wynikających np. z niepełnosprawności danego uczestnika.

Indywidualny uczestnik nie ubiega się zatem o dofinansowanie z Narodowej Agencji, lecz jego całkowity udział w warsztatach (w tym podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) jest finansowany przez organizatora.

 

ZałącznikWielkość
catalogue13_en.pdf1021.23 KB

Switch style