Cele, założenia, ogólne zasady

Cele akcji

Celem akcji Warsztaty Grundtviga jest umożliwienie kadrze edukacji dorosłych podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wyłącznie tematyki alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy). Celem tej akcji jest zapewnienie obecnej oraz przyszłej kadrze edukacji dorosłych:

 • możliwości lepszego zrozumienia europejskiego wymiaru nauczania osób dorosłych z deficytami w zakresie umiejętności czytania, pisania, rozumienia i korzystania z informacji
 • możliwości poszerzania wiedzy na temat systemów edukacji w innych krajach europejskich oraz wkładu tych systemów w poprawę u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania jw.
 • możliwości podniesienia specyficznych umiejętności niezbędnych do nauczania dorosłych pisania i czytania jw.

Podczas Warsztatów edukatorzy/nauczyciele i profesjonaliści zajmujący się tematyką alfabetyzacji dorosłych w powyższym rozumieniu (ang. adult literacy) z kilku krajów zbierają się razem w celu odpowiedniego dla ich profesjonalnego rozwoju uczenia się w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy zachęcani są do aktywnego dzielenia się swoimi kompetencjami oraz spostrzeżeniami.

Ogólne założenia w 2013 roku

 • W pojedynczych warsztatach będzie uczestniczyć co najmniej 10 uczestników, maksymalnie do 20 osób (liczba ta może być większa, lecz dofinansowanie z programu Grundtvig obejmuje grupę nie większą niż 20 osób).
 • W warsztatach musi uczestniczyć minimum 10 obcokrajowców z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora. Maksymalnie 1/3 słuchaczy może pochodzić z jednego kraju.
 • Obywatele kraju, w którym warsztaty mają miejsce mogą w nich uczestniczyć, jednak nie otrzymają dofinansowania z programu Grundtvig i nie mogą stanowić więcej niż 1/3 liczby uczestników.
 • Warsztaty muszą odbyć się w kraju wnioskującej organizacji.
 • Warsztaty mogą dotyczyć wyłącznie tematyki alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy).

Kto może skorzystać z akcji

Organizator:

Organizatorem Warsztatów może być organizacja, instytucja, uniwersytet, szkoła, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie lub władze lokalne, zaangażowane w nauczanie osób dorosłych w zakresie alfabetyzacji dorosłych lub aktywne w obszarze edukacji dorosłych.

Organizator Warsztatów, który otrzyma dofinansowanie, musi profesjonalnie/zawodowo zajmować się jakimkolwiek zagadnieniem powiązanym z alfabetyzacją dorosłych w powyższym rozumieniu (ang. adult literacy), takim jak:

 • Praktyczne umiejętności nauczania, techniki i metodologie;
 • Treści i organizacja edukacji dorosłych w obszarze alfabetyzacji dorosłych (ang. adult literacy);
 • Zarządzanie instytucją/organizacją, oferującą kursy dotyczące alfabetyzacji dorosłych (ang. adult literacy);
 • Tworzenie systemowych rozwiązań dotyczących alfabetyzacji dorosłych (ang. adult literacy).

Organizatorem Warsztatów może być każda organizacja określana jako legal entity, która może wykazać się możliwościami zorganizowania takiego Warsztatu w sposób efektywny.

Uczestnicy:

Poniżej wymieniono kategorie przedstawicieli kadry edukacji dorosłych, zajmujących się tematyką alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy), które są uprawnione do wzięcia udziału w Wartsztacie Grundtviga:

 • edukatorzy/nauczyciele osób dorosłych, prowadzący zajęcia z zakresu umejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy) oraz trenerzy/nauczyciele tych przedstawicieli kadry;
 • kadra zarządzająca lub pracownicy administracyjni organizacji oferujących programy dotyczące alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy);
 • pracownicy zaangażowani w edukację w obszarze poprawy u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy) lub pracujący z dorosłymi, którzy posiadają deficyty w obszarze tych umiejętności (ang. illiterate adults);
 • doradcy rozwoju osobistego i zawodowego;
 • inspektorzy edukacyjni/wizytatorzy;
 • byli lub bezrobotni nauczyciele/edukatorzy, powracający na rynek pracy po przerwie;
 • pozostała kadra edukacji dorosłych, pracująca w obszarze alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy) do decyzji Narodowej Agencji.

Uczestnicy wnioskujący o udział w warsztacie muszą mieć ukończone 18 lat oraz być:

 • obywatelami kraju uczestniczącego w programie „Uczenie się przez całe życie”;
 • lub obywatelami innych krajów, pod warunkiem, że mieszkają lub są zatrudnieni w kraju uczestniczącym w programie, na warunkach określonych przez uczestniczące kraje, przy jednoczesnym zachowaniu zasad programu.

Nauczyciele oraz kadra edukacji dorosłych zainteresowana uczestnictwem w Warsztatach składają wnioski (indywidualnie lub w małych grupach) bezpośrednio do organizatora Warsztatów, który zorganizuje ich pobyt i pokryje koszty podróży i utrzymania. Zgłoszenia należy składać do organizatora warsztatów w określonym przez niego terminie.

Organizator Warsztatów wybiera kandydatów zgodnie z wytycznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie składanym do Narodowej Agencji.

Czas trwania warsztatu

Warsztaty nie mogą trwać krócej niż pełne 5 dni roboczych i dłużej niż 10 dni roboczych. Dodatkowo, jeśli to potrzebne, można przyznać dofinansowanie na maksymalnie 2 dni podróży do i z miejsca warsztatów.

Warsztat musi się odbyć nie wcześniej niż 1 września 2013 i nie później niż 31 sierpnia 2014 roku.

Tematyka warsztatów

Warsztaty mogą dotyczyć wyłącznie tematyki alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy).

Europejski katalog Warsztatów

W katalogu znajdują się warsztaty z całej Europy, które zostały zaakceptowane do realizacji przez poszczególne Narodowe Agencje. O udział w tych warsztatach można wnioskować bezpośrednio do organizatorów. Komisja Europejska stopniowo będzie przesyłać uaktualnione wersje katalogu (prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż warsztaty opublikowane w katalogu 2012 dotyczą innej tematyki, niż ta, która będzie obowiązywała w roku 2013 - są również skierowane do innej grupy docelowej).

Switch style