Zasady dofinansowania

Poniższe informacje stanowią uzupełnienie zasad opisanych w Przewodniku Programu "Uczenie się przez całe życie" 2013. Należy zapoznać się z rozdziałem 4. w I części tego dokumentu.

Ogólne zasady

 • Dofinansowanie na organizację wolontariatu (utrzymanie wolontariuszy, koszty poniesione przez organizacje zaangażowane w projekt) jest ustalane w formie zryczałtowanej kwoty udzielanej każdej z dwóch organizacji uczestniczących w danym projekcie.
 • Poziom dofinansowania opiera się na wcześniej zdefiniowanych zryczałtowanych kwotach, które są uzależnione od liczby wolontariuszy, jaką dana organizacja wnioskująca zamierza wysłać i przyjąć, a także od czasu trwania mobilności i zaangażowanych krajów.
 • Dofinansowanie na pokrycie koszty podróży oraz ewentualnych specjalnych potrzeb wolontariuszy przyznawane i rozliczane jest według kosztów rzeczywistych.
 • Wydatki związane z przygotowaniem pedagogicznym, językowym i kulturowym muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów określonym w umowie finansowej – dotyczy to tych beneficjentów, którzy na etapie wnioskowania zaplanowali działania przygotowawcze i którym zgodnie z umową finansową zostały przyznane środki finansowe na ten cel.
 • Okres kwalifikowalności kosztów określony jest w umowie finansowej zawieranej pomiędzy Narodową Agencją a beneficjentami. Wydatki poniesione poza tym okresem zostaną uznane za nieuprawnione.

Kwoty dofinansowania dla organizacji z Polski w 2013 roku

 1. Koszty podróży wolontariuszy wyjeżdżających - liczone według kosztów rzeczywistych, maksymalna wysokość dofinansowania w Polsce na jedną osobę wynosi:
 • do 350 EUR: Austria, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 • do 400 EUR: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja
 • do 500 EUR: Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Islandia, Malta, Norwegia, Portugalia, Turcja
 • Terytoria zamorskie: wg kosztów rzeczywistych (lista terytoriów zamorskich znajduje się w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie")
 1. Koszty utrzymania wolontariuszy przyjeżdżających (w tym koszty ubezpieczenia, podróży lokalnych i wsparcie dla wolontariuszy) - dofinansowanie przyznawane jest dla wolontariusza według zryczałtowanych stawek, których wysokość zależy od długości pobytu danego wolontariusza (szczegóły: Tabela 1a, zamieszczona w Przewodniku Programu "Uczenie się przez całe życie" na str. 31). Polska Narodowa Agencja zdecydowała, że stawki przyznawane w Polsce będą stanowić 90% stawek maksymalnych podanych w Tabeli 1a, tj.:
  • stawka na 3 tygodnie: 1279 EUR
  • stawka na 4 tygodnie: 1411 EUR
  • stawka na 5 tygodni: 1543 EUR
  • stawka na 6 tygodni: 1675 EUR
  • stawka na 7 tygodni: 1807 EUR
  • stawka na 8 tygodni: 1939 EUR
 2. Koszty związane z organizowaniem wyjazdów wolontariuszy do organizacji partnerskiej (przygotowanie kulturalne, językowe i osobiste, koszt mentora, upowszechnianie informacji o projekcie, ewaluacja) - dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu na każdego wolontariusza - 800 EUR  (szczegóły: Tabela 3b, zamieszczona w Przewodniku Programu "Uczenie się przez całe życie" na str. 38)

 3. Koszty związane z organizowaniem pobytu wolontariuszy przyjeżdżających z kraju partnerskiego (koszt mentora, upowszechnianie informacji o projekcie) - dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu na każdego wolontariusza - 300 EUR  (szczegóły: Tabela 3b, zamieszczona w Przewodniku Programu "Uczenie się przez całe życie" na str. 38)

 4. Koszty związane ze specjalnymi potrzebami wolontariuszy (np. wynikającymi z niepełnosprawności) - polska Narodowa Agencja nie określiła limitów; w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie przyznawana indywidualnie na podstawie rzeczywistych, odpowiednio uzasadnionych kosztów określonych we wniosku. Narodowa Agencja może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających te potrzeby

W sytuacji, gdy w projekcie zaplanowane są wyjazdy pracowników, to koszty tych wyjazdów można pokryć ze zryczałtowanych kategorii dofinansowania na koszty organizacyjne podane powyżej.

Switch style