Jak złożyć wniosek - krok po kroku

Termin składania wniosków: do 28 marca 2013 (decyduje data stempla pocztowego)

UWAGA: Prosimy zapoznać się z dokumentem "Wymagana dokumentacja i sposób składania wniosków"

Infomujemy, że w ramach wymaganej dokumentacji Narodowa Agencja akceptuje wydruki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wydruki dot. prowadzonej działalności gospodarczej ze strony CEIDG.

W roku 2013 każda polska organizacja występująca o dofinansowanie działań w ramach Projektu Wolontariatu Seniorów, niezależnie od tego, czy jest to organizacja koordynująca czy partnerska, składa kompletną dokumentację wniosku w jednej kopercie oznaczonej dopiskiem PROJEKT WOLONTARIATU SENIORÓW do Narodowej Agencji w Polsce w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2013 (decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Narodowej Agencji - w przypadku składania wniosku osobiście). Żadne ewentualne późniejsze uzupełnienia nie będą przyjmowane.

Adres Narodowej Agencji:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
dopisek "PROJEKT WOLONTARIATU SENIORÓW"

Uwaga: Oznaczenie koperty dopiskiem jest konieczne, ponieważ ten sam termin składania wniosków dotyczy kilku programów i Narodowa Agencja spodziewa się otrzymać kilka tysięcy wniosków w tym samym czasie.

Prosimy o przesyłanie poszczególnych egzemplarzy wniosków zszytych lub w "koszulkach", wydrukowanych dwustronnie. Prosimy nie bindować, nie sklejać, nie stosować okładek, teczek lub segregatorów. Doceniamy Państwa wysiłek włożony w przygotowanie przesyłanych do nas dokumentów, niestety ze względu na sposób przechowywania i obiegu dokumentacji nie możemy przechowywać ich w ww. formach.

Wnioskowanie, selekcja - ogólne zasady:

 • Zasady wnioskowania, formularz wniosku i zasady selekcji opracowywane są przez Komisję Europejską. Narodowe Agencje mają obowiązek opublikować te zasady oraz formularz wniosku na swoich stronach internetowych (patrz zakładka Kryteria oceny wniosków oraz zakładka Do pobrania).
 • Partnerzy wspólnie pracują nad założeniami projektu i zapisami we wniosku – zazwyczaj odbywa się to drogą e-mailową. Gotową ostateczną wersję wniosku wypełnioną w języku roboczym projektu koordynator przesyła do partnera. Musi to nastąpić odpowiednio wcześniej przed ostatecznym terminem składania wniosku, gdyż partner musi mieć czas na przygotowanie swojej dokumentacji, w tym na przetłumaczenie całości lub części zapisów zawartych we wniosku na język ojczysty, jeśli wymaga tego dana Narodowa Agencja.
 • Obydwie organizacje (koordynator i partner) drukują wniosek (identyczny), podpisują i wysyłają do swoich Narodowych Agencji najpóźniej w dniu podanym jako ostateczny termin składania wniosku (decyduje data stempla pocztowego). Narodowe Agencje mogą mieć specyficzne wymagania co do liczby kopii, języka, w jakim składany jest wniosek, ew. dodatkowych dokumentów, zatem każdy partner musi sprawdzić na stronie internetowej swojej Narodowej Agencji szczegółowe wymagania dla swojego kraju. Szczegółowe aktualne wymagania polskiej Narodowej Agencji znajdują się w zakładce Kryteria oceny wniosków.

Etapy selekcji:

 1. Ocena formalna (szczegóły w zakładce Kryteria oceny wniosków).
 2. Ocena jakościowa (szczegóły w zakładce Kryteria oceny wniosków).
 3. Ocena wniosków pod względem krajowych priorytetów (szczegóły w zakładce Kryteria oceny wniosków).
 4. Ustalenia międzyagencyjne, mające na celu wyłonienie listy projektów do zaakceptowania. Decyzje o akceptacji podejmuje niezależnie każda z Narodowych Agencji, zaangażowanych w projekt.
 5. Publikacja wyników selekcji (czerwiec-lipiec 2013). Informacja pisemna o wynikach selekcji - publikowana na stronie Narodowej Agencji oraz przesyłana na adres organizacji wnioskodawcy (podany we wniosku). Powiadomienia przesyłane są na maksymalnie 4 tygodnie po podjęciu decyzji selekcyjnych. W przypadku wniosków na liście rezerwowej. Zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej ostateczna data podjęcia decyzji selekcyjnych dla akcji Projekty Wolontariatu Seniorów w selekcji roku 2013 to 31 marca 2014. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie głównej programu "Uczenie się przez całe życie".
 6. Podpisanie umowy z organizacjami zaakceptowanymi do dofinansowania (sierpień-październik 2013). Umowa musi być podpisana w terminie 3 miesięcy od daty listy informującego o pozytywnym wyniku selekcji wniosku
 7. Wypłata I raty dofinansowania - 80% całkowitego przyznanego dofinansowania (30 dni od podpisania umowy).
 8. Raport końcowy należy przesłać w ciągu 60 dni od daty końcowej dofinansowanego działania. Narodowa Agencja będzie mieć 60 dni na zatwierdzenie bądź odrzucenie raportu, poinformowanie beneficjenta o ostatecznej kwocie dofinansowania uznanej w rozliczeniu i wystawienie polecenia płatności końcowej lub wezwania beneficjenta do zwrotu kwoty należnej Narodowej Agencji.

 

Switch style