Jak złożyć wniosek - krok po kroku

Termin składania wniosków: do 21 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego).

Dla organizacji koordynującej termin 21 lutego jest również nieprzekraczalnym terminem wysłania wniosku eForm w formacie PDF. Wniosek w wersji papierowej musi być wydrukiem wniosku eForm złożonego przez koordynatora drogą elektroniczną (wymagane połączenie z internetem jedynie w momencie ściągnięcia wniosku i jego ostatecznego złożenia). Koordynator musi złożyć wniosek elektroniczne odpowiednio wcześnie, a następnie przesłać go e-mailem w formie pliku PDF do wszystkich partnerów, którzy muszą złożyć właściwą dokumentację wniosku w wersji papierowej do swoich Narodowych Agencji. Zaleca się skompresowanie ostatecznej wersji pliku PDF (np. w formacie ZIP lub RAR) przed jego wysłaniem do partnerów projektu.

UWAGA: Prosimy zapoznać się z dokumentem "Wymagana dokumentacja i sposób składania wniosków".
Informujemy, że w ramach wymaganej dokumentacji Narodowa Agencja akceptuje wydruki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wydruki dot. prowadzonej działalności gospodarczej ze strony CEIDG.
 

Wnioskowanie, selekcja - ogólne zasady

Zasady wnioskowania, formularz wniosku i zasady selekcji opracowywane są przez Komisję Europejską. Narodowe Agencje mają obowiązek opublikować te zasady oraz formularz wniosku na swoich stronach internetowych (patrz zakładka Kryteria oceny wniosków oraz zakładka Do pobrania).

Partnerzy wspólnie pracują nad założeniami projektu i zapisami we wniosku – zazwyczaj odbywa się to drogą e-mailową. Gotową ostateczną wersję wniosku wypełnioną w języku roboczym projektu koordynator rozsyła do wszystkich partnerów. Musi to nastąpić odpowiednio wcześniej przed ostatecznym terminem składania wniosku, gdyż partnerzy muszą mieć czas na przygotowanie swojej dokumentacji, w tym na przetłumaczenie całości lub części zapisów zawartych we wniosku na język ojczysty, jeśli wymaga tego dana Narodowa Agencja.

Wszyscy partnerzy, również koordynator, drukują wniosek (identyczny dla wszystkich partnerów), podpisują i wysyłają do swoich Narodowych Agencji najpóźniej w dniu podanym jako ostateczny termin składania wniosku (decyduje data stempla pocztowego). Narodowe Agencje mogą mieć specyficzne wymagania co do liczby kopii, języka, w jakim składany jest wniosek, ew. dodatkowych dokumentów, zatem każdy partner musi sprawdzić na stronie internetowej swojej Narodowej Agencji szczegółowe wymagania dla swojego kraju. Szczegółowe aktualne wymagania polskiej Narodowej Agencji znajdują się w zakładce Kryteria oceny wniosków.

Etapy selekcji:

 1. Ocena formalna (szczegóły w zakładce Kryteria oceny wniosków).
 2. Ocena jakościowa (szczegóły w zakładce Kryteria oceny wniosków).
 3. Ocena wniosków pod względem krajowych priorytetów (szczegóły w zakładce Kryteria oceny wniosków).
 4. Komisja Europejska sporządza jedną wspólną listę rankingową wszystkich złożonych projektów.
 5. Publikacja wyników selekcji (czerwiec-lipiec 2013).
  Informacja pisemna o wynikach selekcji - publikowana na stronie Narodowej Agencji oraz przesyłana na adres organizacji wnioskodawcy (podany we wniosku). Powiadomienia przesyłane są na maksymalnie 4 tygodnie po podjęciu decyzji selekcyjnych.
  W przypadku wniosków na liście rezerwowej - Zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej ostateczna data podjęcia decyzji selekcyjnych dla akcji Projekty Partnerskie Grundtviga w selekcji roku 2013 to 31 marca 2014. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie głównej programu "Uczenie się przez całe życie".
 6. Podpisanie umowy z organizacjami zaakceptowanymi do dofinansowania (sierpień-październik 2013).
 7. Umowa musi być podpisana w terminie 3 miesięcy od daty listy informującego o pozytywnym wyniku selekcji wniosku
 8. Wypłata I raty dofinansowania - 80% całkowitego przyznanego dofinansowania (30 dni od podpisania umowy).
 9. Raport końcowy należy przesłać w ciągu 60 dni od daty końcowej dofinansowanego działania. Narodowa Agencja będzie mieć 60 dni na zatwierdzenie bądź odrzucenie raportu, poinformowanie beneficjenta o ostatecznej kwocie dofinansowania uznanej w rozliczeniu i wystawienie polecenia płatności końcowej lub wezwania beneficjenta do zwrotu kwoty należnej Narodowej Agencji.

Switch style