Kryteria oceny wniosków

 

Proces selekcji składa się z 2 etapów: oceny formalnej oraz oceny jakościowej.

Ocena formalna

Europejskie kryteria formalne wyznaczone przez Komisję Europejską oraz krajowe - wyznaczone przez daną Narodową Agencję. Podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej. Karta oceny formalnej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Polska Narodowa Agencja zamieszcza w ww. karcie również krajowe kryteria oceny formalnej, które obowiązują wnioskodawców z Polski.

1) Kryteria europejskie

Kryteria wyznaczone na rok 2013 (zawarte w karcie oceny formalnej i we wniosku eForm w części I):

 • Wnioski mogą składać instytucje/organizacje określane jako "legal body / legal entity"*.
 • Wniosek spełnia wymagania formalne dla akcji określone w Zaproszeniu do składania wniosków.
 • Wniosek spełnia wymogi zasad składania wniosków i został złożony z przestrzeganiem terminów (21 lutego 2013) opisanych w Zaproszeniu do składania wniosków (szczegóły dla wnioskodawców z Polski poniżej niniejszej listy).
 • Formularz został wypełniony wspólnie przez grupę partnerską i wszyscy partnerzy otrzymali jego kopię.
 • Wszystkie obowiązkowe/właściwe pola we wniosku zostały wypełnione.
 • Plan Pracy (część G.2.) zawiera planowane wyjazdy zagraniczne każdej organizacji uczestniczącej w projekcie i tabela finansowa (część H) zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania w EURO również dla każdej z organizacji.
 • Formularz wniosku został wypełniony w jednym z języków urzędowych UE.
 • Grupa partnerska składa się z organizacji mających siedzibę w trzech różnych krajach uprawnionych w programie „Uczenie się przez całe życie”. Uprawnione kraje to 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Turcja, Chorwacja oraz Szwajcaria.
 • Co najmniej jedna z uczestniczących w projekcie organizacji musi być z kraju członkowskiego Unii Europejskiej w chwili rozpoczęcia projektu.
 • Oryginał wniosku złożony do Narodowej Agencji został podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do zawierania prawnie wiążących umów w imieniu organizacji wnioskującej (lub przez osobę uprawnioną do działania w charakterze przedstawiciela prawnego).
 • Każda z uczestniczących organizacji spełniła swoje zobowiązania dotyczące wcześniejszych umów o dofinansowanie zawartych z daną Narodową Agencją.

Karta oceny formalnej przygotowana przez Komisję Europejską - selekcja 2013

(Uwaga! Oprócz formalnych kryteriów europejskich wnioski złożone w Polsce muszą spełnić kryteria krajowe opisane poniżej)

*Uprawnione do składania wniosków w Polsce są instytucje zgodnie z wykazem.

Uwaga do wykazu organizacji uprawnionych:

Wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (nieposiadające w świetle prawa polskiego osobowości prawnej) zostaną poproszeni o dostarczenie uzupełniających  informacji, pozwalających Narodowej Agencji  dokonać sprawdzenia zdolności operacyjnej i finansowej do przeprowadzenia działań, których dotyczy wniosek o dofinansowanie.

Ponadto zaleca się, aby:

 • każda z wnioskujących organizacji sprawdziła w swojej Narodowej Agencji czy nie istnieją dodatkowe wymagania formalne/krajowe priorytety i czy Narodowa Agencja wymaga dodatkowych dokumentów, które muszą zostać załączone wraz z wnioskiem.
 • każda z wnioskujących organizacji sprawdziła w swojej Narodowej Agencji, czy jest uprawniona do uczestnictwa w Projektach Partnerskich Grundtviga.

2) Kryteria krajowe

W roku 2013 niektóre Narodowe Agencje wyznaczyły, dodatkowo do kryteriów wyznaczonych przez Komisję Europejską, krajowe kryteria oceny formalnej. Zostały one opublikowane przez Komisję Europejską w dokumencie 2013 National Priorities for Grundtvig Learning Partnerships umieszczonym także w zakładce Do pobrania.

Krajowe kryteria oceny formalnej określają np. maksymalną liczbę organizacji z danego kraju, które mogą brać udział w tym samym projekcie partnerskim lub liczbę wniosków, które może złożyć ta sama organizacja. Prosimy o zapoznanie się z tymi kryteriami przed złożeniem wniosku.

Polska Narodowa Agencja wyznaczyła następujące krajowe kryteria oceny formalnej:

Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2013 dla Projektów Partnerskich Grundtviga.

Ocena jakościowa

 • Ocena jakościowa całego projektu – dokonywana jest przez Narodową Agencję właściwą dla organizacji koordynującej projekt, a dokładnie przez zewnętrznych ekspertów powołanych przez tę Agencję. Można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Karta oceny jakościowej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Bardzo dobre projekty są automatycznie akceptowane do realizacji wraz ze wszystkimi zaangażowanymi partnerami; słabo ocenione projekty, które uzyskały poniżej 50 punktów, są automatycznie odrzucane ze wzgledu na niską jakość, a projekty ze średnimi ocenami poddawane są dalszej ocenie – pod względem spełniania krajowych priorytetów. Odrzucane są również projekty o niskiej zgodności tematyki projektu z celami programu Grundtvig – wówczas taki projekt nie jest poddawany dalszej szczegółowej ocenie jakościowej.
 • Ocena wniosków pod względem krajowych priorytetów – dotyczy tylko projektów ze średnią oceną pod względem jakościowym. Dokonywana jest po ocenie jakościowej przeprowadzonej przez Narodową Agencję w kraju koordynatora. Narodowe Agencje oceniają wnioski pod względem krajowych priorytetów wyznaczonych na dany rok dla danego kraju. Można uzyskać maksymalnie 15 pkt. Ta ocena przeprowadzana jest w każdym z krajów partnerów projektu, a następnie do punktacji uzyskanej podczas oceny jakościowej dodawana jest średnia z ocen w poszczególnych krajach. W przypadku, gdy Narodowa Agencja nie określiła krajowych priorytetów, punkty przez taką Narodową Agencję przydzielane są wg wzoru: 15 x (ocena jakościowa/100).
 • Komisja Europejska sporządza jedną wspólną listę rankingową wszystkich złożonych projektów z uwzględnieniem wszystkich organizacji, które złożyły wnioski. Na liście rankingowej projekty najwyżej punktowane są automatycznie akceptowane do realizacji, ocenione na mniej niż 50 punktów automatycznie odrzucane, a z projektów średnich wybierane są do realizacji te najlepiej spełniające krajowe priorytety krajów, z których pochodzą uczestniczące organizacje.

  Wyniki selekcji publikowane są w terminie ok. 5 miesięcy po terminie składania wniosków.

Aby projekt mógł być realizowany, minimum 3 organizacje z 3 różnych uprawnionych krajów muszą uzyskać dofinansowanie ze swoich Narodowych Agencji. W związku z tym rekomendowane jest zaproszenie do udziału w projekcie organizacji z więcej niż 3 krajów. Istnieje ryzyko, że w trakcie procesu selekcji nie wszystkie organizacje uzyskają dofinansowanie i jeśli np. pozostaną tylko dwie organizacje z dwóch krajów, projekt z przyczyn formalnych nie będzie mógł być realizowany.

Uwaga. Projekty Partnerskie Grundtviga przeznaczone są przede wszystkim dla organizacji niedoświadczonych we współpracy międzynarodowej, dlatego również w tym roku dodatkowe punkty podczas oceny będą przyznawane organizacjom, które nie brały udziału w Projektach Partnerskich Grundtviga w ciągu ostatnich 5 lat. Dodatkowe punkty są przyznawane maksymalnie dla 3 takich organizacji (nie ma różnicy czy w projekcie bierze udział 3 lub więcej niedoświadczonych organizacji). Można maksymalnie uzyskać 12 dodatkowych punktów - (4 pkt. x 3 niedoświadczone organizacje w projekcie).

Kryteria jakościowe oceny wniosku:

1. Adekwatność

Cele projektu są jasno określone, realistyczne i zgodne z celami programu Grundtvig. Projekt Partnerski dotyczy tematyki, która jest odpowiednia dla uczenia się dorosłych (edukacji dorosłych) w krajach uczestniczących  w Projekcie Partnerskim.

2. Jakość planu pracy

Plan pracy jest właściwy dla osiągnięcia zaplanowanych celów projektu i jest odpowiedni dla danego typu projektu partnerskiego. Zadania są jasno określone i rozdzielone między partnerów projektu w taki sposób, że możliwe jest osiągnięcie zaplanowanych rezultatów w zaplanowanym terminie. Wszyscy partnerzy są aktywnie zaangażowani w realizację projektu.

3. Wpływ i europejska wartość dodana

Wpływ i korzyść z europejskiej współpracy dla uczestniczących organizacji oraz dla uczestniczących pracowników i słuchaczy są jasno i dobrze określone, a metodologia ewaluacji tego wpływu i korzyści jest również jasno określona. Projekt jest zintegrowany z działaniami uczestniczących instytucji/organizacji. Wniosek wskazuje, że poszczególni partnerzy będą ściśle współpracować i osiągną rezultaty, które nie zostałyby osiągnięte tylko na poziomie krajowym.

4. Jakość Projektu Partnerskiego

Uczestniczące organizacje są odpowiednie dla realizacji tematu, nad którym będą pracować partnerzy w danym Projekcie Partnerskim. Istnieje odpowiednia równowaga pomiędzy partnerami pod względem ich zaangażowania w planowane działania. Zaplanowano konkretne działania mające na celu zapewnienie skutecznej komunikacji i współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami. Odpowiedni pracownicy i słuchacze zostaną zaangażowani w planowanie, realizację i ewaluację działań związanych z projektem.

5. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektu są odpowiednie i dobrze określone. Obejmują one wszystkie uczestniczące organizacje i wolontariuszy oraz, tam gdzie to możliwe, szerszą społeczność.

Karta oceny jakościowej przygotowana przez Komisję Europejską - selekcja 2013

Priorytety

Priorytety europejskie

Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Krajowe priorytety w Polsce

Narodowe Agencje mają prawo wyznaczać krajowe priorytety. Priorytety krajowe wyznaczone przez poszczególne kraje mogą dotyczyć np. wzmacniania edukacji osób dorosłych w danych regionach geograficznych lub odnosić się do specyficznych grup docelowych. Wynikają one z potrzeb danego kraju i zatwierdzane są przez właściwe władze kraju - w Polsce jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Priorytety wyznanoczne przez Narodowe Agencje w innych krajach znajdują się w dokumencie 2013 National Priorities for Grundtvig Learning Partnerships (priorytety i zasady administracyjne wszystkich krajów).

Switch style