Cele, założenia, ogólne zasady

Czym są projekty partnerskie

Są to projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych, które są mniej doświadczone we współpracy europejskiej i które chcą uwzględnić wymiar europejski w swojej działalności edukacyjnej. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż na wypracowanie innowacyjnego produktu - w odróżnieniu od Projektów Wielostronnych realizowanych w ramach akcji scentralizowanych, których efektem muszą być innowacyjne produkty końcowe.

W Projektach Partnerskich Grundtviga kadra organizacji partnerskich i słuchacze z kilku krajów europejskich wspólnie pracują nad interesującymi ich zagadnieniami dotyczącymi niezawodowej edukacji dorosłych. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania.

W projektach dużą rolę odgrywają wyjazdy zagraniczne do instytucji partnerskich. Ważnym elementem jest też aktywny udział dorosłych słuchaczy.

Jeśli Wasza organizacja:

 • zajmuje się niezawodową edukacją dorosłych, zwłaszcza z grup wymagających szczególnego wsparcia,
 • ma niewielkie doświadczenie we współpracy międzynarodowej,

zrealizujcie wspólnie z partnerami z innych krajów europejskich projekt partnerski Grundtviga.

Jeśli chcecie:

 • wymienić się doświadczeniami w dziedzinie edukacji z organizacjami z całej Europy,
 • nawiązać kontakty międzynarodowe,
 • poszerzyć swoją ofertę edukacyjną,
 • lepiej poznać inne kraje i zrozumieć ich kulturę,
 • skuteczniej zaangażować swoich słuchaczy w działania edukacyjne,
 • pomóc słuchaczom w rozwoju,

możecie ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego Grundtviga.

W czasie realizacji projektów, które koncentrują się na udziale dorosłych słuchaczy, powinno się aktywnie włączać słuchaczy we wszystkie działania projektu i zachęcać ich do wyjazdów zagranicznych w możliwie najszerszym zakresie.

Projekty partnerskie Grundtviga, które koncentrują się na zarządzaniu edukacją dorosłych i/lub na metodach nauczania, powinny zapewniać nauczycielom dorosłych, edukatorom, trenerom i kadrze zarządzającej edukacją dorosłych możliwości wymiany doświadczeń i informacji, wspólnego opracowywania metod i rozwiązań spełniających ich potrzeby oraz testowania i wprowadzania w życie nowych rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych.

W obu przypadkach projekty mogą obejmować współpracę z organizacjami działającymi w społeczności lokalnej, takimi jak władze lokalne, instytucje systemu opieki społecznej, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa.

Jakie organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie?

W Projektach Partnerskich Grundtviga o dofinansowanie mogą ubiegać się różnego typu organizacje zajmujące się niezawodową edukacją dorosłych, niezależnie od tego, czy jest to edukacja formalna, pozaformalna czy nieformalna. Mogą to być zatem organizacje należące do systemu kształcenia formalnego, takie jak Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU) czy szkoły dla dorosłych, ale też Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) i Uniwersytety Ludowe (usytuowane przy uczelniach i innych placówkach lub działające w formie stowarzyszeń), stowarzyszenia, fundacje, domy kultury, biblioteki, muzea, organizacje sektora prywatnego prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych oraz władze krajowe, regionalne i lokalne, urzędy pracy, agencje ds. rozwoju, domy pomocy społecznej, zakłady karne, itd.

Uprawnione do składania wniosków w Polsce są instytucje zgodnie z wykazem.

Uwaga do wykazu organizacji uprawnionych:

Wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (nieposiadające w świetle polskiego prawa osobowości prawnej) zostaną poproszeni o dostarczenie uzupełniających informacji, pozwalających Narodowej Agencji  dokonać sprawdzenia zdolności operacyjnej i finansowej do przeprowadzenia działań, których dotyczy wniosek o dofinansowanie.

Prosimy również o zapoznanie się z odpowiedziami na Najczęściej zadawane pytania.

Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nauczania w szkole czy na uczelni (np. wieczorowe kursy językowe, komputerowe; zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, edukacji międzypokoleniowej, edukacji międzykulturowej, itd.).

Przykładowe obszary tematyczne

 • sposoby motywowania osób dorosłych do nauki
 • metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych 
 • kompetencje kluczowe 
 • aktywne obywatelstwo 
 • zagadnienia interkulturowe 
 • nauka języków obcych 
 • sztuka, muzyka i kultura 
 • edukacja europejska 
 • rozwój zrównoważony
 • technologie informacyjne w edukacji dorosłych 
 • równe szanse dla kobiet i mężczyzn 
 • edukacja osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób niepełnosprawnych, w starszym wieku, zagrożonych wykluczeniem społecznym) 
 • edukacja rodziców

 Jakie działania mogą być dofinansowane?

 • spotkania partnerów projektu, seminaria, konferencje
 • wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie
 • wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. strony internetowe, e-mail, videokonferencje) 
 • wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu 
 • prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu
 • opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy 
 • organizowanie wystaw, przedstawień, festynów 
 • przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu w celu zapewnienia im niezbędnych kompetencji w zakresie języka(-ów) roboczego(-ych) projektu 
 • współpraca z innymi projektami (w tym z Sieciami Grundtviga) dotycząca podobnych obszarów tematycznych, z uwzględnieniem wyjazdów na wydarzenia organizowane w ramach Sieci, jeżeli są dobrze uzasadnione; wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie
 • autoewaluacja 
 • rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu

Partnerzy projektu

W Projektach Partnerskich Grundtviga muszą uczestniczyć organizacje z co najmniej trzech krajów uprawnionych w programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym przynajmniej jeden kraj musi być członkiem Unii Europejskiej.

Jedna z organizacji musi podjąć się roli koordynatora projektu, pozostałe są partnerami.

Kraje uprawnione w programie:

27 krajów UE oraz: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i Chorwacja.

Organizacja koordynująca i organizacje partnerskie wspólnie pracują nad założeniami projektu i zapisami we wniosku, a następnie, jeśli projekt jest zaakceptowany do realizacji, wspólnie realizują uzgodniony plan działania. Każda organizacja, zarówno koordynująca jak i partnerskie, występuje o własne środki finansowe na realizację działań projektu do Narodowej Agencji w swoim kraju. W Projektach Partnerskich Grundtviga kładzie się nacisk na dobrą stałą współpracę wszystkich partnerów; koordynator nie ponosi ani finansowej ani merytorycznej odpowiedzialności za działania wykonywane przez pozostałych partnerów.

Projekt może być realizowany wówczas, gdy przynajmniej 3 Narodowe Agencje z różnych uprawnionych krajów wyrażą zgodę na dofinansowanie działań w danym projekcie w swoim kraju. Rekomendowane jest tworzenie większych grup partnerskich, ponieważ w procesie selekcji nie wszystkie zaakceptowane np. przez polską Narodową Agencję projekty mogą uzyskać akceptację pozostałych Agencji.

Uwaga: każda Narodowa Agencja ma prawo ograniczyć liczbę organizacji ze swojego kraju, którym przyznaje dofinansowanie w ramach jednego projektu, np. do jednej lub dwóch. Podobnie może wystąpić ograniczenie dotyczące liczby wniosków składanych przez jedną organizację. Ograniczenia te traktowane są jako krajowe kryteria oceny formalnej i mają zastosowanie przed oceną jakościową.

Krajowe kryteria oceny formalnej dla wszystkich krajów uczestniczących w programie podawane są każdego roku ze stosownym wyprzedzeniem i publikowane na stronach internetowych Narodowych Agencji (patrz zakładka Kryteria oceny wniosków oraz zakładka Do pobrania).

Poszukiwanie partnerów do projektu

Jeśli organizacja ma problem ze znalezieniem partnerów zagranicznych do projektu, może skorzystać z pomocy Narodowej Agencji.

W zakładce Poszukiwanie partnerów można wyszukać partnerów w bazie danych bądź w kompendiach dotychczas realizowanych projektów. Można tez skorzystać z zaproszeń do współpracy nadesłanych przez organizacje z zagranicy. Dodatkowo, Narodowa Agencja może służyć pomocą przekazując innym Agencjom zaproszenie do współpracy przygotowane przez polską organizację poszukującą partnerów (tzw. fiszkę), zawierającą krótką informację o pomyśle na projekt i o samej organizacji. Na około miesiąc, dwa przed terminem składania wniosków Narodowe Agencje przekazują sobie nawzajem takie fiszki i korzystają z nich szukając partnerów dla organizacji w swoim kraju.

Można również skorzystać z dofinansowania na wyjazd zagraniczny na indywidualną wizytę przygotowawczą – na spotkanie przyszłych partnerów w siedzibie jednego z nich. Inną formą wyjazdu może być uczestniczenie w jednym z seminariów kontaktowych organizowanych co roku przez Narodowe Agencje. Szczegółowe informacje są zamieszczane w zakładce Wizyty Przygotowawcze Grundtviga. Na obie formy wyjazdu stosuje się ten sam formularz wniosku o dofinansowanie.

Zarówno seminaria kontaktowe, jak i wizyty przygotowawcze umożliwiają potencjalnym partnerom projektu bezpośrednie spotkanie oraz:

 • precyzyjne określenie założeń, celów i metodologii projektu,
 • określenie roli i zadań partnerów,
 • opracowanie szczegółowego planu działań,
 • wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.

Monitorowanie, ewaluacja i upowszechnianie wyników

Zaleca się, aby organizacje realizujące projekt dokonywały monitorowania i ewaluacji ich międzynarodowej współpracy oraz by starały się połączyć działania projektu z inicjatywami realizowanymi przez społeczność lokalną. Zachęca się je również do współpracy z organizacjami i władzami na poziomie lokalnym czy krajowym, w celu pozyskania wsparcia dla koncepcji i działań projektu oraz w celu jego upowszechniania. To z kolei pozwala na zwiększenie wartości wymiany ponadnarodowej, promowanie rozpowszechniania dobrych praktyk i tym samym zapewnienie szerszego wykorzystania wypracowanych rezultatów.

Przedstawiciele Narodowej Agencji mogą składać wizyty monitoringowe i kontrolne dotyczące realizacji zaakceptowanych projektów. Wizyty monitoringowe mają przede wszystkim na celu poprawę jakości realizowanych projektów, ale także pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz wskazanie innych możliwości, jakie daje program Grundtvig. Wizyty kontrolne mają przede wszystkim za zadanie sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie z planem pracy oraz czy nie ma zagrożeń dla osiągnięcia celów projektu.

Realizatorzy projektów mają obowiązek upowszechniania informacji o realizowanym projekcie wraz z podaniem informacji o wsparciu finansowym z Komisji Europejskiej. Zobowiązanie to zawarte jest w umowie finansowej - dotyczy ono m.in. umieszczenia informacji o realizowanym projekcie w bazie projektów European Shared Treasure. Logo programu Grundtvig dostępne jest w zakładce Do pobrania.

Switch style