Zgłaszanie szkoleń Grundtviga do europejskiego katalogu

Uwaga! Informujemy, że nie ma już możliwości zgłaszania szkoleń do europejskiego Katalogu szkoleń Grundtviga. Związane jest to z tym, że ostatni termin wnioskowania o dofinansowanie indywidualnych wyjazdów kadry w ramach kończącego się programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig upłynął 17 września 2013 r., a Komisja Europejska nie przewiduje funkcjonowania katalogu w ramach planowanego nowego programu edukacyjnego na lata 2014 – 2020. Informacje poniżej pozostawiamy opublikowane tylko w celach poglądowych.

W ramach programu Grundtvig istnieje możliwość zgłoszenia szkolenia do europejskiego Katalogu szkoleń Grundtviga (jednocześnie jest to katalog szkoleń programu Comenius). Organizacje doświadczone w prowadzeniu ciekawych szkoleń dla kadry edukacji dorosłych, zainteresowane rozszerzeniem swojej oferty o wydarzenie edukacyjne organizowane specjalnie dla kadry edukacji dorosłych z całej Europy mogą zgłaszać je do katalogu, oferując je uczestnikom z krajów  uprawnionych w programie "Uczenie się przez całe życie".

Na organizację szkolenia nie przyznaje się dofinansowania. Koszty organizacji szkolenia organizatorzy pokrywają z opłat uczestników. Uczestnicy z zagranicy mogą otrzymać dofinansowanie (jeśli proces selekcji wniosków będzie dla nich pozytywny) ze swoich Narodowych Agencji w ramach akcji programu Grundtvig Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych (angielska nazwa In-service training for adult education staff) lub Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (angielska nazwa Visits and exchanges for adult education staff) w zależności od rodzaju szkolenia i długości jego trwania.

Przed przystąpieniem do opracowywania kursu i zgłoszeniem go do publikacji w katalogu prosimy o zapoznanie się z materiałami:

Prosimy również o zapoznanie się ze stroną zawierającą EUROPEJSKI KATALOG SZKOLEŃ, w tym o przejrzenie zawartości katalogu, zwłaszcza szkoleń Grundtviga opublikowanych przez Narodową Agencję w Polsce.

Ogólne zasady dotyczące publikowania szkoleń Grundtviga w europejskim katalogu

Szkolenie należy zgłosić do Narodowej Agencji w kraju, w którym zarejestrowana jest organizacja zgłaszająca. Zgłoszenie rozpoczyna się od wypełnienia formularza on-line w europejskim katalogu szkoleń (link w tabelce powyżej). Formularz zawiera zarówno dane organizacyjne (takie jak kontakt do organizacji, terminy i koszt kursu), jak i program kursu i opis celów, metod pracy, przygotowania i działań po zakończeniu kursu.

Po zakończeniu wpisywania kursu on-line baza (katalog) wysyła automatyczne powiadomienie zarówno do osoby zgłaszającej kurs, jak i do właściwej Narodowej Agencji. Przedstawiciel Narodowej Agencji ma wtedy dostęp do zapisów i może dokonać ich oceny. Akceptacji szkolenia, a zatem jego publikacji w katalogu, może dokonać jednakże dopiero po uzyskaniu stosownej dokumentacji papierowej.

Aby szkolenie mogło być ocenione i opublikowane przez Narodową Agencję, a zatem widoczne w katalogu przez potencjalnych uczestników, organizator musi wysłać do Narodowej Agencji:

 • wydruk opisu kursu z katalogu, opatrzony podpisem prawnego reprezentanta organizacji (osoba/osoby zgodne z informacją w rejestrze opisanym poniżej) i jej pieczęcią,
 • deklarację organizatora szkoleń - Declaration of Compliance (link w tabelce powyżej) - opatrzoną podpisem prawnego reprezentanta organizacji i jej pieczęcią
 • aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o prawnym statusie organizacji i charakterze działalności (np. KRS).

Narodowa Agencja może zażądać dodatkowych dokumentów.

Szkolenie Grundtviga musi spełniać wymogi formalne opisane w Instrukcji dla organizatorów szkoleń (link w tabelce powyżej), tzn. m.in.:

 • musi być skierowane do odpowiedniej grupy uczestników uprawnionych w programie Grundtvig;
 • treści szkolenia muszą dotyczyć ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i być nastawione na zdobycie praktycznych umiejętności;
 • musi trwać odpowiednio długo;
 • musi odbywać się w kraju uprawnionym w programie „Uczenie się przez całe życie”;
 • koszt jednego pełnego dnia zajęć nie może być wyższy niż 150 Euro;
 • zespół szkoleniowców prowadzących zajęcia musi być międzynarodowy i mieć odpowiednie doświadczenie;
 • uczestnicy szkoleń grupowych powinni pochodzić z co najmniej 3 uprawnionych krajów i jest rekomendowane, by liczba uczestników z jednego kraju nie była większa niż 30%;
 • obowiązkowa jest sesja ewaluacyjna na zakończenie szkolenia;
 • obowiązkowe jest wręczenie na zakończenie szkolenia odpowiedniego certyfikatu poświadczającego odbyte szkolenie;
 • zabronione jest pobieranie od uczestników jakiejkolwiek opłaty wstępnej przy rejestracji (pre-registration fee) uczestników.

Specyfika szkoleń Grundtviga

Szkolenie Grundtviga musi dotyczyć doskonalenia osób pracujących w obszarze ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych – musi umożliwiać zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy edukatora dorosłych w zakresie jak wyżej lub pracowników zarządzających organizacją prowadzącą edukację dorosłych w zakresie jak wyżej.

Prosimy o zapoznanie się z zakładką O programie, gdzie jest dokładnie wyjaśnione, jakie działania finansuje program Grundtvig. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Narodową Agencją.

Szkolenia dotyczące doskonalenia umiejętności nauczyciela w obszarze kształcenia zawodowego (w tym nauka zawodu osób dorosłych) lub w obszarze edukacji szkolnej nie będą akceptowane jako kurs Grundtviga. Podobnie nie będą akceptowane jako szkolenie Grundtviga wydarzenia edukacyjne dotyczące edukacji na poziomie wyższym lub dotyczące edukacji szkolnej (ale w tym ostatnim przypadku można zwrócić się, pod pewnymi warunkami opisanymi w Instrukcji, o akceptację szkolenia do programu Comenius).

Publikacja szkolenia w katalogu – terminy i kolejne kroki

Szkolenie należy zgłosić Narodowej Agencji właściwej dla organizatora kursu na min. 10 miesięcy przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Proces publikowania kursu (w tym nanoszenie poprawek) może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Zasadą jest, że kurs powinien być opublikowany w katalogu co najmniej 3 miesiące przed terminem wnioskowania potencjalnych uczestników o dofinansowanie do swoich Narodowych Agencji, ponieważ osoby wnioskujące muszą odpowiednio wcześniej mieć szansę na znalezienie szkolenia w katalogu i zaplanowanie swojego wyjazdu.

Po znalezieniu właściwego dla siebie szkolenia potencjalny uczestnik zgłasza się do organizatora w celu uzyskania potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca na kursie. To potwierdzenie następnie składa, razem z wnioskiem o dofinansowanie, do swojej Narodowej Agencji.

Terminy wnioskowania o dofinansowanie przez uczestników szkoleń w akcji programu Grundtvig Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych (angielska nazwa In-service training for adult education staff) i Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (angielska nazwa Visits and exchanges for adult education staff) znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej www.grundtvig.org.pl.

Aby zgłosić szkolenie do publikacji w katalogu, organizator wypełnia formularz on-line, a następnie drukuje go i po podpisaniu i opatrzeniu pieczęcią przesyła do Narodowej Agencji wraz z deklaracją i wyciągiem z rejestru - jak podano powyżej.

Ze względu na fakt, że najczęściej Narodowa Agencja ma uwagi do zapisów i rekomenduje wprowadzenie pewnych zmian, prosimy o niedrukowanie pierwszej wersji i nienadsyłanie jej pocztą. Dla Państwa wygody proponujemy następujące postępowanie:

 • wpisanie szkolenia on-line i złożenie go w wersji elektronicznej;
 • po otrzymaniu automatycznego powiadomienie o złożeniu szkolenia on-line, skontaktowanie się z przedstawicielem Narodowej Agencji bądź poczekanie na kontakt ze strony Narodowej Agencji (od momentu złożenia szkolenia on-line zgłaszający nie może nanosić poprawek, kurs jest dla niego widoczny, ale niedostępne są pola do edycji);
 • umówienie się na telefoniczną rozmowę w celu przekazania uwag Narodowej Agencji (w praktyce jest to wspólne przejrzenie wniosku on-line punkt po punkcie) i ew. naniesienia poprawek;
 • aby organizacja zgłaszająca szkolenie mogła nanieść poprawki, przedstawiciel Narodowej Agencji musi „zablokować" szkolenie – wtedy otwiera się dostęp pól do edycji;
 • po naniesieniu ew. poprawek następuje ponowne złożenie kursu on-line i znów pola do wpisywania stają się niedostępne;
 • baza wysyła ponownie powiadomienie o złożeniu szkolenia – do składającego i do Narodowej Agencji;
 • po otrzymaniu informacji ze strony Narodowej Agencji, że kurs jest już w formie do zaakceptowania, należy wydrukować opis, opatrzyć odpowiednio podpisem i pieczęcią organizacji, dodać dodatkowe dokumenty jak opisano powyżej i przesłać do Narodowej Agencji:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” - Program Grundtvig
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem: „Szkolenie Grundtviga do katalogu”
 • po uzyskaniu automatycznego powiadomienia o opublikowaniu szkolenia (Narodowa Agencja publikuje szkolenie dopiero po otrzymaniu podpisanej dokumentacji), organizator może rozpocząć promocję szkolenia z użyciem numeru katalogowego.

Ważne uwagi merytoryczne do szkoleń Grundtviga

Założeniem jest, że szkolenie musi mieć charakter międzynarodowy, zatem uczestnicy powinni pochodzić z przynajmniej 3 krajów uprawnionych w programie. Aby zachować międzynarodowy charakter szkolenia, potrzebny jest też międzynarodowy zespół  trenerów osób dorosłych, zatem należy zatrudnić przynajmniej jednego prowadzącego z zagranicy. Oczywiście wszyscy trenerzy muszą być doświadczonymi szkoleniowcami, pracującymi z edukatorami osób dorosłych, a nie z nauczycielami dzieci i młodzieży.

Metody stosowane przez prowadzących muszą być dobrze dostosowane do celów szkolenia, jego treści i potrzeb uczestników, ale zawsze powinny być możliwie różnorodne. Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie szczególnie starannie dobranych metod pracy z dorosłym słuchaczem, aby uczestnicy mogli poznać ciekawe sposoby pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi.

Aby kurs mógł być zaakceptowany, organizator musi zaplanować ewaluację szkolenia, dostosowaną do jego celów i treści.

Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać od organizatora wyczerpującą informację na temat jego treści i nabytych przez nich umiejętności  - w postaci zaświadczenia o odbytym kursie (certyfikatu). Rekomenduje się stosowanie narzędzi Europass.

W celu zapewnienia wysokiej jakości szkolenia, a także z uwagi na międzynarodowy charakter grupy uczestników, ich różne doświadczenia i prawdopodobnie różny „wyjściowy” poziom wiedzy i umiejętności, bardzo ważne jest, by zaplanować właściwe przygotowanie do szkolenia (np. przesłać uczestnikom przed szkoleniem materiały do zapoznania się lub linki do odpowiednich stron, zadać wstępną pracę domową do wykonania) oraz właściwy „follow-up” (np. wsparcie e-mailowe trenerów, zadanie pracy do wykonania po powrocie i napisania o wynikach, a następnie przesłanie informacji zwrotnej na ten temat uczestnikom, utrzymanie grupy dyskusyjnej uczestników przez jakiś czas po zakończeniu kursu itp.).

Narodowa Agencja prosi, by po zakończeniu kursu przesłać drogą e-mailowa krótką informację o liczbie uczestników, z jakich krajów i ew. podsumowanie informacji zwrotnej od uczestników, ew. uwagi organizatora o zakończonym wydarzeniu. Jeśli kurs nie doszedł do skutku, Narodowa Agencja prosi o podanie przyczyny, np. informacji o liczbie kandydatów zgłoszonych wstępnie oraz liczbie zaakceptowanych uczestników w przypadku odwołania kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników. Narodowa Agencja prosi o informacje na temat wszystkich sesji danego kursu.

Informacji udziela Alina Respondek

Switch style