Jak złożyć wniosek - krok po kroku

Terminy składania wniosków w roku 2013:

 • 16 stycznia 2013 (kursy od 1.05.2013)
 • 30 kwietnia 2013 (kursy od 1.09.2013)
 • 17 września 2013 (kursy od 1.01.2014)

Kursy muszą rozpocząć się do 30.04.2014 roku.

UWAGA: Prosimy zapoznać się z dokumentem "Wymagana dokumentacja i sposób składania wniosków 2013"

Kolejne etapy procesu wnioskowania i selekcji:

 1. Sprawdzenie czy jest się osobą uprawnioną do korzystania z akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.
 2. Wybór kursu:
 • można skorzystać z oferty zawartej w europejskim Katalogu szkoleń Grundtvig/Comenius (przy czym ubieganie się o udział w kursach z katalogu nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku) lub znaleźć uprawniony kurs (spełniający wymogi programu) na własną rękę.

Przy wyborze kursu z katalogu należy zwrócić uwagę:

 • czy wybrane szkolenie ma charakter kursu (w wyszukiwarce katalogu w sekcji "Training Details", podsekcji "Type of training" wybrać opcję "course"),
 • czy w opisie kursu znajduje się informacja o tym, że udział w kursie jest uprawniony do dofinansowania z programu Grundtvig i że kurs przeznaczony jest dla kadry pracującej z osobami dorosłymi.
 1. Wstępna rezerwacja miejsca u organizatora kursu. Należy uzyskać pisemne (może być mailowe) potwierdzenie rezerwacji. Musi ono zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • nazwę i adres organizatora kursu
 • tytuł i termin kursu

Uwaga! Na tym etapie nie powinny być dokonywane żadne opłaty.

 1. Wypełnienie wniosku.

Jest to dokument stanowiący podstawę określenia wysokości dofinansowania. Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w kursie, w oparciu o obowiązujące wytyczne, gdyż po zaakceptowaniu wniosku przez Narodową Agencję, żadne zmiany nie będą już możliwe. Nie są też możliwe żadne transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.

Wnioskowanie o dofinansowanie odbywa się w dwóch etapach:

1. metodą on-line, przy użyciu specjalnego formularza zwanego eForm (dostępny w dziale Do pobrania)

2. przesłanie wersji drukowanej wniosku (wniosek należy wydrukować dopiero wtedy, gdy w punkcie I.2. formularza pojawi się informacja o poprawnym złożeniu wniosku drogą on-line; status poprawnie wypełnionego wniosku to „OK”, zdarzenie: „Złożenie wniosku on line”).

Do poprawnego wypełnienia oraz złożenia wniosku konieczny jest program Adobe Reader, wersja 8.1 lub nowsza oraz aktywne podłączenie do internetu.

Instrukcja techniczna (Przewodnik dla wnioskodawców) dotycząca wypełnienia wniosku jest dostępna na stronie http://eforms.llp.org.pl/, natomiast instrukcja merytoryczna - w dziale Do pobrania.

 1. Złożenie do Narodowej Agencji pełnej dokumentacji wniosku. Informujemy, że w ramach wymaganej dokumentacji Narodowa Agencja akceptuje wydruki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wydruki dot. prowadzonej działalności gospodarczej ze strony CEIDG.
 2. Rejestracja wniosku przez Narodową Agencję (po otrzymaniu wersji papierowej) i nadanie mu numeru rejestracyjnego - informacja przesyłana drogą mailową na adres podany we wniosku, w ciągu 30 dni po terminie składania wniosków. Fakt otrzymania wspomnianego powiadomienia nie jest równoznaczny z zaakceptowaniem wniosku pod względem formalnym czy też jakościowym.
 3. Ocena formalna – podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski nie spełniające wymagań są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej.
 4. Ocena jakościowa - dokonywana w oparciu o kartę oceny jakościowej przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.
 5. Decyzje selekcyjne – podejmowane są przez Zarząd FRSE na podstawie rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego, które z kolei są dokonywane w oparciu o analizę wniosków i opinie Narodowej Agencji. Decyzje podejmowane są w ciągu ok. 8 tygodni po terminie składania wniosków. Zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej ostateczna data podjęcia decyzji selekcyjnych dla akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych w selekcji roku 2013 to 31 marca 2014. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie głównej programu "Uczenie się przez całe życie".
 6. Informacja pisemna o wynikach selekcji - publikowana na stronie Narodowej Agencji oraz przesyłana na adres prywatny wnioskodawcy (podany we wniosku). Powiadomienia przesyłane są na maksymalnie 4 tygodnie po podjęciu decyzji selekcyjnych.
 7. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do odwołania wstępnej rezerwacji u organizatora kursu, o ile nie będzie korzystać z niego w oparciu o środki własne lub dofinansowanie z innych źródeł.
 8. W przypadku akceptacji wniosku wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w kursie u organizatora.
 9. W przypadku kursów, dla których jest określone przez organizatorów "cancellation fee", uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w razie rezygnacji z udziału w szkoleniu po ustalonym przez organizatorów terminie.
 10. Osoby, którym zostało przyznane dofinansowanie informowane są o potrzebie zalogowania się na stronie http://online.frse.org.pl w bazie "FRSE-System dokumentów OnLine", następnie wypełniają ankietę z danymi potrzebnymi do przygotowania umowy finansowej (zgodnie z zaleceniami instrukcji). Na podstawie przesłanych danych NA przygotuje umowę finansową i udostępnia ją do pobrania w wersji elektronicznej. Umowa musi być podpisana w terminie 3 miesięcy od daty listu informującego o pozytywnym wyniku selekcji wniosku. Po odesłaniu wydrukowanej umowy i podpisaniu  przez obie strony - beneficjenta i Narodową Agencję, następuje przelew środków finansowych (80% przyznanej kwoty dofinansowania) na konto beneficjenta w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
 11. Po powrocie należy rozliczyć się z wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Raport końcowy, podobnie jak wniosek o dofinansowanie, należy złożyć on-line oraz w wersji papierowej. Formularz raportu końcowego w wersji elektronicznej, zawierający indywidulane dane z umowy, jest wysyłany przez NA do każdego beneficjenta drogą mailową, po zawarciu umowy finansowej. Raport końcowy należy przesłać w ciągu 30 dni od daty końcowej dofinansowanego działania. Narodowa Agencja będzie mieć 60 dni na zatwierdzenie bądź odrzucenie raportu, poinformowanie beneficjenta o ostatecznej kwocie dofinansowania uznanej w rozliczeniu i wystawienie polecenia płatności końcowej lub wezwania beneficjenta do zwrotu kwoty należnej Narodowej Agencji.

UWAGA! Należy przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną przez określony w umowie okres.

Narodowa Agencja dokonując oceny raportów końcowych typuje tzw. przykłady „dobrej praktyki”. Beneficjenci, których raporty zostały wysoko ocenione za wykazany wpływ szkolenia na rozwój zawodowy i osobisty, jak również na dorosłych słuchaczy i organizację macierzystą beneficjenta, proszeni są o przygotowanie specjalnych sprawozdań ze zrealizowanych działań. Opisy wyjazdów publikowane są na naszej stronie internetowej.

Switch style