Kryteria oceny wniosków

Proces selekcji składa się z 2 etapów: oceny formalnej oraz oceny jakościowej.

Ocena formalna

Europejskie kryteria formalne wyznaczone przez Komisję Europejską oraz krajowe - wyznaczone przez daną Narodową Agencję. Podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej. Karta oceny formalnej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Polska Narodowa Agencja zamieszcza w ww. karcie również krajowe kryteria oceny formalnej, które obowiązują wnioskodawców z Polski.

1) Kryteria europejskie

Kryteria wyznaczone na rok 2013 (zawarte w karcie oceny formalnej):

 • Wniosek został złożony do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca pracuje w kraju innym niż ten, w którym jest rezydentem, wniosek należy złożyć do Narodowej Agencji w kraju, w którym wnioskodawca pracuje.
 • Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
 • Wniosek został złożony na odpowiednim wzorze formularza.
 • Formularz wniosku nie został wypełniony odręcznie.
 • Formularz wniosku został wypełniony w całości i dołączono wymagane załączniki.
 • Wniosek został wypełniony w jednym z oficjalnych języków UE lub w przypadku krajów EFTA/EEA lub krajów kandydujących, w języku danego kraju.
 • W przypadku wniosków przesłanych w języku krajów EFTA/EEA lub krajów kandydujących należy przesłać tłumaczenie na język angielski lub francuski lub niemiecki.
 • Wniosek zawiera oryginalny podpis wnioskodawcy.
 • W przypadku osoby pracującej/zatrudnionej wniosek jest również podpisany przez prawnego przedstawiciela jej organizacji macierzystej. (Prosimy o dopilnowanie, aby wniosek został podpisany przez pełną reprezentację prawną, zgodnie z zapisami we właściwej dokumentacji dot. organizacji macierzystej, przesłanej wraz z wnioskiem. Brak właściwego podpisu/podpisów spowoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.)
 • Wnioskodawca jest obywatelem kraju, który uczestniczy w programie "Uczenie się przez całe życie" bądź obywatelem innego kraju zatrudnionym lub zamieszkującym (wg zasad obowiązujących w danym kraju) w jednym z państw biorących udział w programie "Uczenie się przez całe życie". (Narodowa Agencja może wymagać od wnioskodawcy przesłania dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. kopii dowodu osobistego/paszportu.)
 • Wnioskodawca należy do przynajmniej jednej z kategorii kadry uprawnionych w niniejszej akcji.
 • Kurs jest uprawniony w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.
 • Kurs odbywa się w jednym z krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”.
 • Kurs organizowany jest przez organizację z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie „Uczenie się przez całe życie”.
 • Kurs odbywa się w kraju innym niż kraj, w którym wnioskodawca mieszka lub pracuje.
 • Kurs odbywa się w uprawnionym terminie.
 • Kurs spełnia wymóg formalny dotyczący długości trwania szkolenia (od 5 dni roboczych do 6 tygodni).

Karta oceny formalnej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

(Uwaga! Oprócz formalnych kryteriów europejskich wnioski złożone w Polsce muszą spełnić kryteria krajowe opisane poniżej)

2) Kryteria krajowe

Polska Narodowa Agencja wyznaczyła na rok 2013 następujące krajowe kryteria oceny formalnej dla akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych:

Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2013 dla akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

Dodatkowe elementy ważne przy ocenie wniosku:

Należy uwzględnić, że ze względu na ograniczone fundusze Komitet Ewaluacyjny może zdecydować o zaakceptowaniu ograniczonej liczby wnioskodawców z danej organizacji.

Ocena jakościowa

W ocenie jakościowej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Karta oceny jakościowej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Wnioski słabo ocenione, które uzyskały poniżej 60 możliwych punktów, są odrzucane ze względu na niską jakość. Odrzucane są również wnioski o niskiej zgodności tematyki kursu z celami programu Grundtvig oraz z profilem zawodowym wnioskodawcy – wówczas wnioski nie są poddawane szczegółowej ocenie jakościowej.

Poniżej znajdują się kryteria wyznaczone na rok 2013 (zawarte w karcie oceny jakościowej).

Kryteria jakościowe oceny wniosku:

1. Europejska wartość dodana

Kurs za granicą będzie mieć potencjalnie większą wartość niż podobne szkolenie w kraju wnioskodawcy i jednoznacznie wykazano we wniosku, że wnioskodawca odniesie korzyści z takiego doświadczenia w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

2. Treść i czas trwania

Plan mobilności jest jasny i racjonalnie opracowany i dobrany; czas trwania jest realistyczny i odpowiedni. Wnioskodawca udowodnił wystarczającą znajomość języka, w którym będzie prowadzone szkolenie, do wzięcia czynnego udziału w szkoleniu i wyczerpujące informacje na temat planowanych działań przygotowawczych.

3. Wpływ i adekwatność

Istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy wybranym kursem a potrzebami szkoleniowymi wnioskodawcy. Szkolenie może mieć pozytywny wpływ na rozwój zawodowy wnioskodawcy, ale również na organizację, w której pracuje i jego dorosłych słuchaczy.

4. Upowszechnianie rezultatów

Plan działań upowszechniających w jasny sposób przedstawia zamiary dotyczące przekazania informacji nt. rezultatów szkolenia. Działania upowszechniające są właściwe i dobrze opisane. 

Kryteria szczegółowe:

 • Treść i czas trwania (maks. 30 punktów)
  • program kursu
  • powiązanie tematyki kursu z pracą zawodową
  • działania przygotowawcze
  • kompetencje językowe
 • Wpływ i adekwatność (maks. 40 punktów)
  • zgodność tematyki kursu z potrzebami zawodowymi w obszarze edukacji dorosłych
  • przewidywany wpływ wyjazdu na rozwój osobisty i zawodowy
  • włączanie rezultatów wizyty do życia zawodowego
  • wpływ na dorosłych słuchaczy, organizację macierzysta i inne instytucje
 • Europejska wartość dodana (maks. 10 punktów)
  • europejski charakter kursu
  • wpływ na nadanie wymiaru europejskiego organizacji macierzystej
 • Upowszechnianie rezultatów (maks. 10 punktów)
 • Kurs będący efektem projektu centralnego (0 albo 10 punktów)

Karta oceny jakościowej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

Priorytety

Priorytety europejskie

Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Krajowe priorytety w Polsce

Narodowe Agencje mają prawo wyznaczać krajowe priorytety. Priorytety krajowe wyznaczone przez poszczególne kraje mogą dotyczyć np. wzmacniania edukacji osób dorosłych w danych regionach geograficznych lub odnosić się do specyficznych grup docelowych. Wynikają one z potrzeb danego kraju i zatwierdzane są przez właściwe władze kraju - w Polsce jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Switch style