Cele, założenia, ogólne zasady

Cele akcji

Celem akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych jest podniesienie jakości uczenia się przez całe życie poprzez umożliwienie osobom zajmującym się szeroko rozumianą niezawodową edukacją  dorosłych odbycia wyjazdu na kurs szkoleniowy trwający od 5 dni roboczych do 6 tygodni w kraju innym niż ten, w którym uczestnik mieszka lub pracuje. W ten sposób zachęca się uczestników do podnoszenia praktycznych umiejętności w dziedzinie nauczania/szkolenia/doradztwa oraz uzyskania lepszego zrozumienia idei uczenia się dorosłych w Europie.

UWAGA! O dofinansowanie wyjazdów na inne formy szkoleniowe niż kursy, np. konferencje lub job shadowing należy ubiegać się w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.

Czas trwania działania

Kurs musi trwać od 5 dni roboczych do 6 tygodni.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • nauczyciele i pozostała kadra dla edukacji dorosłych
 • osoby szkolące nauczycieli i trenerów dorosłych
 • byli nauczyciele (lub pozostała kadra dla edukacji dorosłych), podejmujący pracę w dziedzinie edukacji dorosłych po przerwie
 • absolwenci, posiadający kwalifikacje w dziedzinie edukacji dorosłych (andragogiki) lub studenci ostatnich lat kierunków prowadzących do otrzymania takich kwalifikacji
 • inne osoby zamierzające podjąć pracę w obszarze edukacji dorosłych

Ponadto:

 • obywatele kraju uczestniczącego w programie „Uczenie się przez całe życie”
 • lub obywatele innych państw biorący udział w regularnych kursach w szkołach, instytucjach szkolnictwa wyższego lub instytucjach szkolenia zawodowego, lub organizacjach zajmujących się edukacją dorosłych w Polsce, zatrudnieni lub zamieszkujący w kraju uczestniczącym w programie, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 08.69.415, ze zm.)
 • osoby na dowolnym etapie kariery, które pracują w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin w dowolnym sektorze edukacji dorosłych (formalnej, nieformalnej i pozaformalnej), z uwzględnieniem wolontariuszy i osób formalnie zatrudnionych.

Kategoria ta obejmuje w szczególności:

 • nauczycieli/trenerów/edukatorów dorosłych w zakresie szeroko rozumianej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej)
 • dyrektorów i kadrę kierowniczą/administracyjną organizacji bezpośrednio i pośrednio zapewniających możliwości edukacyjne dla dorosłych
 • kadrę zaangażowaną w interkulturową edukację dorosłych lub pracującą z osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami podróżującymi, osobami, których praca wymaga częstej zmiany miejsca pobytu i grupami etnicznymi
 • kadrę pracującą z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne
 • kadrę taką jak mediatorzy, osoby prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą wśród dorosłych z grup ryzyka
 • doradców rozwoju osobistego i zawodowego
 • pracowników władz lokalnych lub regionalnych zajmujących się edukacją dorosłych, w tym kuratoriów
 • osoby zaangażowane w szkolenie kadry edukacji dorosłych
 • osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają rozpocząć lub wznowić karierę w tym obszarze
 • osoby, które są w stanie wykazać w jasny sposób chęć pracy w obszarze edukacji dorosłych, ale które obecnie są w innej sytuacji zawodowej (praca w innym obszarze niż edukacja dorosłych, emerytura, brak aktywności zawodowej ze względu na obowiązki rodzinne, bezrobocie itd.)
 • ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych – jeśli istnieją w danym kraju.

Uprawniona do składania wniosków w Polsce jest kadra instytucji zgodnie z wykazem.

UWAGA: W przypadku osób, które chcą powrócić do pracy w obszarze edukacji dorosłych lub przekwalifikowują się do pracy w tym sektorze, Narodowa Agencja może dać pierwszeństwo wnioskodawcom, którzy są w stanie wykazać w jasny sposób, że wkrótce rozpoczną pracę w obszarze edukacji dorosłych.


Zasadniczo pracownicy szkół wyższych nie są uprawnieni do korzystania z dofinansowania wyjazdów, chyba że pracują w wydzielonych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących niezawodową edukację osób dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku). Wymagany jest dokument potwierdzający formalne powołanie takiej wydzielonej jednostki oraz oświadczenie osoby zarządzającej wydzieloną jednostką organizacyjną uczelni jednoznacznie potwierdzające pracę wnioskodawcy w ww. wydzielonej jednostce oraz opis zadań służbowych w obszarze edukacji dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig, jakie wnioskodawca wykonuje w tej jednostce i na rzecz jakiej specyficznej grupy dorosłych słuchaczy, przy czym opis tych zadań służbowych musi odpowiadać tematyce kursu.

Studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, niezależnie od trybu studiowania, nie należą do obszaru edukacji dorosłych tylko do edukacji na poziomie wyższym. Przypominamy, że zasadnicza działalność edukacyjna uczelni objęta jest programem Erasmus, zaś program Grundtvig dotyczy edukacji dorosłych.

Ponadto zwracamy uwagę, że w programie Grundtvig z indywidualnych wyjazdów szkoleniowych mogą korzystać osoby zajmujące się tylko niezawodową edukacją dorosłych. Nauczyciele pracujący w systemie oświaty szkolnej mogą korzystać z dofinansowania w programie Comenius, a osoby zajmujące się edukacją zawodową prosimy o zapoznanie się z ofertą programu Leonardo da Vinci, który dotyczy kształcenia i doskonalenia zawodowego.


Przykładowa tematyka kursów

Tematyka kursu, na udział w którym zostanie przyznane dofinansowanie, musi dotyczyć działalności edukacyjnej wnioskodawcy w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych - formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej oraz musi być zgodna z profilem zawodowym wnioskodawcy.

Kurs może dotyczyć:

 • treści i organizacji edukacji dorosłych, szczególnie programów kursów i metodyki nauczania
 • kwestii dostępności oferty edukacyjnej dla dorosłych, szczególnie dla osób z grup społecznie defaworyzowanych
 • zarządzania w edukacji dorosłych, z uwzględnieniem zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym, administrowania, zapewniania jakości, usług wspierających, takich jak poradnictwo i doradztwo, opracowywania programów środowiskowych z zakresu uczenia się dorosłych, itd.
 • aspektów systemowych/politycznych dotyczących edukacji dorosłych, z uwzględnieniem wszystkich typów zagadnień strategicznych, modeli finansowania, rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami prowadzącymi edukację dorosłych w kontekście regionów uczących się, opracowywania wskaźników, ocen porównawczych, itd.

Kursy z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz kursy „czysto językowe"

Kursy z zakresu metodyki nauczania języka obcego

W przypadku nauczycieli języków obcych, wybrane kursy powinny odbywać się w kraju, w którym język docelowy jest językiem urzędowym i jest nauczany. Kursy powinny uwzględniać metodykę uczenia się i nauczania. 

W europejskim Katalogu Szkoleń Grundtvig/Comenius kursy metodyczne powinny być oznaczone jako in language teaching methodology (w punkcie Thematic field of the training).

Tylko w nielicznych przypadkach kursy “czysto językowe” będą kwalifikować się do dofinansowania w ramach programu Grundtvig (informacje poniżej).

Kursy „czysto językowe" (nie z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych języka obcego) są dofinansowywane w wyjątkowych przypadkach i przeznaczone są dla:

 • nauczycieli innych przedmiotów wykładanych w języku obcym
 • nauczycieli przekwalifikowujących się w celu nauczania języka obcego
 • przedstawicieli kadry realizującej Projekt Partnerski Grundtviga i wymagających przeszkolenia w zakresie języka roboczego projektu (projekt  musi być w trakcie realizacji - należy podać we wniosku tytuł realizowanego projektu oraz numer umowy)
 • nauczycieli wymagających przeszkolenia w zakresie rzadziej nauczanego i rzadziej używanego języka obcego w celu nauczania dorosłych

W europejskim Katalogu Szkoleń Grundtvig/Comenius kursy "czysto językowe" powinny być oznaczone jako in pure language skills (w punkcie Thematic field of the training).

Switch style