Najczęściej zadawane pytania - Warsztaty Grundtviga

Do selekcji 2012 (włącznie) akcja Warsztaty Grundtviga była skierowana do wszystkich dorosłych słuchaczy, którzy chceli skorzystać z ogólnej, niezawodowej edukacji w formie kilkudniowego warsztatu za granicą.

Zgodnie z "Zaproszeniem do składania wniosków 2013" od selekcji w 2013 roku zmienia się grupa docelowa, do której mogą być kierowane warsztaty oraz ich tematyka. W związku z tym, w warsztatach zaakceptowanych do realizacji w roku 2013 udział będą mogli wziąć wyłącznie przedstawiciele kadry edukacji dorosłych, zajmujący się tematyką alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy), w tym:

 • edukatorzy/nauczyciele osób dorosłych, prowadzący zajęcia z zakresu umejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy) oraz trenerzy/nauczyciele tych przedstawicieli kadry;
 • kadra zarządzająca lub pracownicy administracyjni organizacji oferujących programy dotyczące alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy);
 • pracownicy zaangażowani w edukację w obszarze poprawy u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy) lub pracujący z dorosłymi, którzy posiadają deficyty w obszarze tych umiejętności (ang. illiterate adults);
 • doradcy rozwoju osobistego i zawodowego;
 • inspektorzy edukacyjni/wizytatorzy;
 • byli lub bezrobotni nauczyciele/edukatorzy powracający na rynek pracy po przerwie;
 • pozostała kadra edukacji dorosłych, pracująca w obszarze alfabetyzacji osób dorosłych (ang. adult literacy) do decyzji Narodowej Agencji.

Tematyka warsztatów została ograniczona wyłącznie do alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy).

Pozostałe ramy akcji, takie jak czas trwania warsztatu, liczba uczestników oraz sposób finansowania, nie ulegają zmianie.

Uczestnicy powinni być rekrutowani zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku i z opisanej we wniosku grupy docelowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby:

 • w warsztacie udział wzięło minimum 10 obcokrajowców z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora;
 • nie było więcej niż 1/3 uczestników z jednego kraju;
 • uczestnicy mieli ukończone 18 lat oraz byli:
  • obywatelami kraju uczestniczącego w programie „Uczenie się przez całe życie”
  • lub obywatelami innych krajów, pod warunkiem, że biorą udział w regularnym kształceniu w szkołach, na uczelniach wyższych, w instytucjach prowadzących szkolenie zawodowe, w organizacjach edukacji dorosłych, lub są zatrudnieni w krajach biorących udział w programie, na warunkach określonych przez uczestniczące kraje, przy jednoczesnym zachowaniu zasad programu;
 • uczestnicy nie traktowali warsztatu jako okazji do doskonalenia zawodowego.

Tak, osoby z krajów nieuczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” (które jednocześnie nie są stałymi mieszkańcami lub nie zostały zarejestrowane jako bezpaństwowcy lub nie posiadają statusu uchodźcy w kraju uczestniczącym w programie „Uczenie się przez całe życie) mogą uczestniczyć w Warsztatach Grundtviga, jednak ich udział nie podlega dofinansowaniu. Należy jednocześnie pamiętać, że w warsztacie nie może wziąć udziału więcej niż 1/3 uczestników z jednego kraju.

Nie, w formularzu aplikacyjnym należy jedynie opisać profil grupy słuchaczy, np. osoby w wieku 55+, amatorsko zainteresowane śpiewem w chórze (dotyczy selekcji 2012). Cały proces rekrutacyjny powinien rozpocząć się dopiero po pozytywnej decyzji selekcyjnej, w oparciu o zapisy we wniosku.

Uwaga: od selekcji 2013 roku grupa docelowa warsztatów została zawężona jedynie do edukatorów osób dorosłych, zajmujących się alfabetyzacją dorosłych.

Organizator Warsztatu wybiera słuchaczy, kierując się wytycznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie składanym do swojej Narodowej Agencji. Narodowa Agencja nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Uczestnik na etapie aplikowania nie przesyła żadnych dokumentów do Narodowej Agencji. Natomiast po zakończonym warsztacie jest zobowiązany przesłać do swojej Narodowej Agencji kopię formularza ewaluacyjnego, który wypełnia ostatniego dnia warsztatu.

Jedynie organizator warsztatów może ubiegać się o dofinansowanie z Narodowej Agencji. Z przyznanych środków finansowana jest organizacja Warsztatów, koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania uczestników (liczone w postaci stawki na każdego uczestnika) oraz ewentualne koszty przygotowania uczestników: językowe, kulturowe i pedagogiczne. Dodatkowo, jeśli to konieczne, organizator może ubiegać się o dofinansowanie specjalnych potrzeb, wynikających np. z niepełnosprawności danego uczestnika. Indywidualny uczestnik zatem nie ubiega się o dofinansowanie z Narodowej Agencji, lecz jego udział w Warsztatach jest finansowany przez organizatora.

Dotyczy selekcji 2012:

Warsztaty mogą dotyczyć dowolnej tematyki. Ważne jest jednak, że musi być to tematyka ogólna i niezawodowa. Przewiduje się, że początkowo tematami najczęściej wybieranymi przez organizatorów Warsztatów mogą być jedne z poniższych:

 • zagadnienia takie jak sztuki wizualne, kreatywność, umiejętność liczenia, matematyka, nauki ścisłe i inne tematy, które nie są silnie uzależnione od znajomości języków obcych,
 • uczenie się języków obcych, szczególnie przez osoby chcące rozwijać podstawowe kompetencje (lub poprawić kompetencje w specyficznych dziedzinach) w języku kraju, w którym Warsztaty są organizowane, zwłaszcza w przypadku rzadziej używanych i nauczanych języków,
 • grupy dyskusyjne, poświęcone zagadnieniom, które budzą ogólne zainteresowanie w Europie, mające na celu stymulowanie większego zainteresowania sprawami europejskimi wśród dorosłych mieszkańców Europy,
 • aktywne obywatelstwo i dialog międzykulturowy.

Warsztaty nie mogą dotyczyć doskonalenia umiejętności zawodowych i nie mogą być skierowane do jakiejkolwiek grupy zawodowej. W szczególności warsztat nie może dotyczyć szkolenia kadry edukacji dorosłych. Dla tej grupy przeznaczone są kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

Dotyczy selekcji 2013:

Od 2013 roku zupełnie zmienia się tematyka warsztatów oraz ich grupa docelowa. Zgodnie z "Zaproszeniem do składania wniosków na rok 2013" od 2013 roku celem akcji jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie wyłącznie tematyki alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy).

W zakładce dot. akcji Warsztaty Grundtviga znajduje się link do katalogu przygotowanego przez Komisję Europejską. W katalogu znajdą się wszystkie zaakceptowane do realizacji przez poszczególne Narodowe Agencje Warsztaty z całej Europy, o udział w których można wnioskować bezpośrednio do organizatorów.

Tak, Polacy mogą brać udział w Warsztatach organizowanych w Polsce. Należy jednak pamiętać, że ich udział nie jest dofinansowany przez Narodową Agencję oraz że liczba uczestników z Polski nie może przekroczyć 1/3 liczby wszystkich uczestników. Aby Warsztat mógł się odbyć, musi w nim wziąć udział minimum 10 osób z zagranicy.

Formularz zamieszczony w zakładce Do pobrania należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Formularz wniosku on-line dostępny będzie tylko w języku angielskim.

Koszty przejazdu taksówką są nieuprawnione w ramach dofinansowania kosztów podróży. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przesłaniu wraz z raportem stosownego wyjaśnienia, Narodowa Agencja może uznać ten wydatek. Uzasadnieniem dla skorzystania z taksówki może być np. brak transportu publicznego w danej miejscowości lub bardzo wczesna godzina przylotu/wylotu, uniemożliwiająca skorzystanie z transportu publicznego. Brak wyjaśnienia lub właściwego uzasadnienia spowoduje, iż Narodowa Agencja nie zaakceptuje kosztu taksówki i tym samym zostanie on potraktowany jako wkład własny uczestnika. Rachunek za taksówkę powinien zawierać datę i godzinę przejazdu oraz trasę podróży.

Switch style