Najczęściej zadawane pytania - Projekty Partnerskie Grundtviga

Jeżeli zdecydowaliście się Państwo realizować projekt, w którym wymagane jest zrealizowanie co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych, to obowiązuje dodatkowy wymóg odnoszący się do liczby wyjazdów słuchaczy. W przypadku tego typu projektu istnieje formalny obowiązek udziału w wyjazdach zagranicznych co najmniej 16 różnych dorosłych słuchaczy.

Na ostatniej stronie formularza w częściach M.2. i M.3. znajdują się informacje dot. statusu wniosku. Po poprawnym złożeniu wniosku drogą elektroniczną (przycisk "Submit online") w tabeli w części M.2. pojawi się informacja o złożeniu wniosku ze statusem "OK".  Dane dotyczące ostatniego poprawnego złożenia wniosku drogą elektroniczną pojawią się także w tabeli w części M.3. 

Każdy wniosek posiada unikatowy numer identyfikacyjny, tzw. "form hash code" (numer kontrolny wniosku), który jest widoczny na każdej jego stronie. Numer ten nadawany jest po pierwszym wprowadzeniu danych i ich zapisaniu lub próbie wydrukowania wniosku. Każda kolejna wprowadzona zmiana w treści wniosku powoduje zmianę tego numeru przy jego zapisie bądź wydruku.

EForm jest to wniosek w formacie PDF, który umożliwia wprowadzanie danych, ich weryfikowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczną do bazy danych wykorzystywanej przez wszystkie Narodowe Agencje. Koordynator projektu zobowiązany jest do przygotowania ostatecznej wersji wniosku oraz do złożenia go drogą elektroniczną. Tylko koordynator składa wniosek drogą elektroniczną. Po poprawnym złożeniu wniosku drogą elektroniczną na jego ostatniej stronie w częściach M.2. i M.3. status wniosku zostanie zmieniony na "OK".

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną koordynator przesyła wniosek wszystkim partnerom. Następnie koordynator oraz partnerzy drukują wniosek, podpisują i przesyłają do Narodowych Agencji w swoich krajach. Prosimy zwrócić uwagę, że w każda Narodowa Agencja może wprowadzić dodatkowe wymagania formalne dotyczące dokumentacji, którą należy przesłać wraz z wnioskiem.

Szczegóły i dokumenty dotyczące wnioskowania za pomocą eForm znajdują się na stronie http://eforms.llp.org.pl.

Tak. Ostateczną wersję wniosku przygotowuje organizacja pełniąca rolę koordynatora w projekcie, a następnie rozsyła ją partnerom. Każdy z partnerów składa identyczny wniosek do Narodowej Agencji w swoim kraju. Po otrzymaniu ostatecznej wersji wniosku od koordynatora nie można w nim wprowadzać jakichkolwiek zmian. Wniosek taki należy wydrukować, podpisać, a następnie przesłać do Narodowej Agencji w swoim kraju. Prosimy zwrócić uwagę, że każda Narodowa Agencja może wprowadzić dodatkowe wymagania formalne dotyczące dokumentacji, którą należy przesłać wraz z wnioskiem.

Każda Narodowa Agencja ma prawo wyznaczyć dodatkowe kryteria formalne poza już ustalonymi przez Komisję Europejską. Kryteria te najczęściej dotyczą dopuszczalnej liczby wniosków, które wnioskodawca w danym kraju może złożyć oraz dodatkowej dokumentacji, którą należy przesłać wraz z formularzem wniosku. Kryteria obowiązujące wnioskodawców z Polski zamieszczone są w dokumencie Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2012 dla wszystkich akcji programu Grundtvig w zakładce Do pobrania.

W programie Grundtvig projekty partnerskie muszą dotyczyć niezawodowej edukacji osób dorosłych. W praktyce oznacza to, że w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, jeśli projekt ma dotyczyć doskonalenia nauczycieli (rad pedagogicznych, kadry kierowniczej), musi on być skierowany tylko do nauczycieli pracujących w tych szkołach dla dorosłych, które prowadzą edukację o charakterze ogólnym, niezawodowym (np. Liceum dla Dorosłych).

Uprzejmie informujemy, że projekty partnerskie w podobnej formie występują w 3 programach – Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig. W programie Comenius projekty partnerskie dotyczą edukacji szkolnej i mogą być składane jedynie przez przedszkola i szkoły do poziomu ponadgimnazjalnych. Natomiast  w programie Leonardo da Vinci projekty partnerskie dotyczą edukacji zawodowej na każdym poziomie. Nauczyciele są grupą zawodową i rozwijanie kompetencji zawodowych tej grupy może być jak najbardziej tematem projektu partnerskiego w tym programie.

Narodowa Agencja musi przestrzegać zasad dystrybuowania środków finansowych zgodnie z założeniami poszczególnych programów. Jest to tym ważniejsze w programie Grundtvig, który dysponuje nikłym procentem budżetu programu „Uczenie się przez całe życie" w porównaniu z programem Leonardo da Vinci, Comenius czy Erasmus.

Prosimy przejść do podzakładki Bieżące informacje w zakładce dot. akcji Projekty Partnerskie Grundtviga, gdzie będą na bieżąco zamieszczane informacje dot. obecnego etapu selekcji i spodziewanego terminu ogłoszenia ostatecznych wyników. Wyniki selekcji znane są zazwyczaj na przełomie czerwca/lipca danego roku.

Edukacja językowa jak najbardziej mieści się w obszarze ogólnej edukacji dorosłych, natomiast rzadko zdarzają się projekty czysto językowe, tzn. których celem jest np. opracowanie programu kursu językowego dla dorosłych. Zazwyczaj szkolenia z zakresu języka obcego są jednym z elementów projektów o bardzo różnej tematyce w ramach tzw. przygotowania językowego kadry i słuchaczy. Oprócz tego istnieje możliwość opracowania szkolenia z zakresu niezawodowej edukacji dorosłych (może to być kurs dotyczący metodyki nauczania języka obcego kadry edukacyjnej muzeum, ale również np. kurs dotyczący włączania wolontariuszy w pracę instytucji kultury) i zgłoszenia go do europejskiego katalogu szkoleń Grundtvig/Comenius, z którego korzystają uczestnicy akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych niemal z całej Europy. Kurs można zgłosić po opracowaniu i przetestowaniu go w ramach Projektu Wielostronnego lub, jeśli instytucja ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zgłosić go od razu do katalogu, po weryfikacji w Narodowej Agencji. W tym drugim przypadku zgłoszenie szkolenia do katalogu nie wiąże się z otrzymaniem dofinansowania, instytucja pokrywa koszty związane z organizacją kursu z opłat uczestników, a ma nawet możliwość zarobienia na tego typu działalności.

Ogólną listę organizacji/instytucji uprawnionych można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Lista uprawnionych organizacji w Polsce znajduje się na naszej stronie w dokumencie "Wykaz instytucji uprawnionych do wnioskowania o fundusze na działania zdecentralizowane w programie Grundtvig", który znajduje się m. in. w zakładce Do pobrania oraz O programie --> Zaproszenie do składania wniosków.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Narodową Agencją w swoim kraju.

Projekt Partnerski Grundtviga musi być realizowany przez minimum 3 organizacje z 3 krajów uprawnionych w programie „Uczenie się przez całe życie”. W selekcji 2012 uprawnione kraje to 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Turcja, Chorwacja i Szwajcaria. 

Listę kryteriów, które należy spełnić przystępując do Projektu Partnerskiego Grundtviga, można znaleźć w formularzu wniosku oraz w Zaproszeniu do składania wniosków (na dany rok). Najważniejsze warunki, które muszą być spełnione, związane są z takimi kwestiami jak wybór właściwego formularza wniosku, wypełnienie go zgodnie z regułami i przesłanie w obowiązującym terminie. W przypadku wniosku na Projekt Partnerski Grundtviga istotne jest, że za jego opracowanie odpowiada koordynator projektu, jednak w porozumieniu z pozostałymi partnerami. Koordynator przesyła kopię opracowanego wspólnie wniosku do wszystkich uczestniczących organizacji, z których każda musi go podpisać i przesłać do Narodowej Agencji w swoim kraju. Należy uwzględnić również, że Narodowe Agencje mają prawo wymagać od wnioskodawców ze swojego kraju np. przesłania dodatkowych dokumentów, wypełnienia wniosku w systemie on-line.

Wnioski na Projekty Partnerskie Grundtviga są oceniane w kraju, z którego pochodzi koordynator projektu, przez zewnętrznych ekspertów wybranych przez Narodową Agencję. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch ekspertów w oparciu o kartę oceny, której wzór jest taki sam dla wszystkich krajów uczestniczących w programie Grundtvig. Na podstawie średniej punktów z ocen ekspertów ustalana jest ocena końcowa, pod warunkiem, że oceny ekspertów nie są zbyt rozbieżne. W przeciwnym razie eksperci muszą ustalić wspólnie ocenę końcową, albo powołuje się trzeciego eksperta.

Niektóre kraje zdecydowały o ogłoszeniu krajowych priorytetów odnoszących się do wnioskodawców z danego kraju. Oznacza to, że w procesie selekcji Projektów Partnerskich Grundtviga instytucja wnioskująca w danym kraju może otrzymać dodatkowe punkty, jeśli spełnia jeden lub więcej z krajowych priorytetów. Lista priorytetów na dany rok publikowana jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na stronie programu Grundtvig polskiej Narodowej Agencji.

Wszystkie formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Narodowych Agencji. Formularze obowiązujące w danym roku publikowane są zazwyczaj w grudniu roku poprzedniego.

Organizacje/instytucje ubiegające się o dofinansowanie Projektu Partnerskiego Grundtviga mogą wybierać jedynie między kwotami ryczałtowymi wyznaczonymi na dany rok i uzależnionymi od liczby wyjazdów przewidywanych do realizacji podczas 2 lat trwania projektu. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien starannie przeanalizować ilu pracowników i słuchaczy jest w stanie wysłać na wyjazdy zagraniczne w okresie trwania projektu. Każda instytucja partnerska zaangażowana w ten sam projekt ma prawo ubiegać się o różne kwoty dofinansowania, w zależności od swoich potrzeb.

“Wyjazd zagraniczny” (mobilność) to wyjazd do innego kraju zrealizowany w ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga, do organizacji partnerskiej (ostatecznie zaakceptowanej) lub na wydarzenie organizowane w ramach projektu lub sieci (np. Sieci Grundtviga, Projekty Wielostronne, Działania Towarzyszące) programu „Uczenie się przez całe życie” lub programów poprzedzających. Jeden wyjazd jednej osoby liczony jest jako jeden wyjazd zagraniczny. W kolejnych wyjazdach mogą brać udział te same lub inne osoby.

Po zakończeniu realizacji projektu każda instytucja partnerska zobowiązana jest przesłać raport końcowy, w którym przedstawia zrealizowane działania i wyjazdy zagraniczne. W przypadku, gdy wymagana minimalna liczba wyjazdów zagranicznych nie zostanie zrealizowana, wypłata II raty dofinansowania zostanie odpowiednio pomniejszona (o kwotę szacunkowo odpowiadającą jednemu wyjazdowi).

Efekty projektu mogą być upowszechniane poprzez organizowanie wysyłki publikacji/materiałów dotyczących projektu do zainteresowanych organizacji, zapraszanie przedstawicieli lokalnych mediów i organizowanie innych działań promujących efekty projektu (jego wpływ na pracę organizacji i słuchaczy). Do działań upowszechniających należy także wykorzystanie efektów w ramach przyszłych przedsięwzięć edukacyjnych albo kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi partnerami.

Wniosek zmienił się nieznacznie. Większość pytań zawartych we wniosku pozostała bez zmian, a więc można wykorzystać opis projektu z poprzedniego roku (stosując aktualny na dany rok formularz). Jeżeli Narodowa Agencja przekazała Państwu informacje zwrotne na temat słabych stron wniosku, powinni je Państwo uwzględnić przy towrezniu nowego wniosku. Należy zwrócić także uwagę na to, że krajowe priorytety mogły ulec zmianie od zeszłego roku.

Switch style