Najczęściej zadawane pytania - Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

Po wstępnej rezerwacji miejsca na szkoleniu należy złożyć wniosek do Narodowej Agencji w odpowiednim terminie, wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie. Szczegóły znajdują się w zakładce dot. akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

Niestety nie. Uprawniony jest tylko udział w szkoleniach odbywających się poza krajem, w którym wnioskodawca mieszka lub pracuje.

W zasadzie we wszystkich typach kursów odpowiadających specyficznym potrzebom szkoleniowym osoby pracującej w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, które angażują uczestników z przynajmniej 3 krajów europejskich i są dostosowane do potrzeb odbiorców z Europy. Kursy muszą trwać minimum 5 dni roboczych, a maksymalnie 6 tygodni i odbywać się w jednym z krajów uprawnionych w programie (innym niż ten, w którym wnioskodawca mieszka lub pracuje). Kursy powinny być potencjalnie bardziej wartościowe niż podobne szkolenia organizowane w kraju wnioskodawcy.

Bogatą ofertę kursów organizowanych we wszystkich krajach uprawnionych można znaleźć np. w europejskim katalogu szkoleń kursów Grundtvig/Comenius. Zwracamy uwagę, że ubieganie się o udział w kursach z katalogu nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Nie, można również ubiegać się o udział w innych kursach dotyczących niezawodowej edukacji osób dorosłych, czyli z obszaru tematycznego programu Grundtvig. W przypadku ubiegania się o udział w takim kursie należy przedstawić we wniosku składanym do Narodowej Agencji szczegółowe informacje na temat kursu (jego programu, grupy docelowej, organizatora).

Tak, akcja przeznaczona jest również dla kadry pozaedukacyjnej. Oprócz osób prowadzących zajęcia z wyjazdów szkoleniowych może korzystać także pozostała kadra, np. kadra administracyjna oraz inni pracownicy niedydaktyczni (nie prowadzący zajęć) w obszarze edukacji dorosłych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Narodową Agencją.

Narodowe Agencje mają prawo wyznaczać krajowe priorytety. Informacje nt. priorytetów wyznaczonych przez polską Narodową Agencję znajdują się na stronie internetowej programu Grundtvig. Natomiast priorytety europejskie są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków, ogłaszanym corocznie przez Komisję Europejską.

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące informacje o szkoleniu oraz uzasadnienie jego wyboru. We wniosku powinno być wykazane, że: szkolenie pozwoli wnioskodawcy na osiągnięcie europejskiego wymiaru w profesjonalnym rozwoju w obszarze ogólnej edukacji dorosłych oraz będzie miało pozytywny wpływ na organizację i dorosłych słuchaczy; cena szkolenia jest rozsądna i odpowiada oczekiwanym korzyściom szkoleniowym oraz że istnieje wyraźna zgodność tematyki wybranego szkolenia z potrzebami edukacyjnymi wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać także szczegółowe informacje na temat działalności edukacyjnej wnioskodawcy oraz o jego dorosłych słuchaczach. Istotne jest także, aby we wniosku opisane były planowane przez wnioskodawcę działania upowszechniające.

Zazwyczaj dofinansowanie pozwala na pokrycie kosztów podróży (i ewentualnej wizy), opłaty za szkolenie, kosztów utrzymania oraz ewentualnego przygotowania językowego. Niektóre Narodowe Agencje wprowadzają limity dofinansowania, aby umożliwić jak największej liczbie wnioskodawców skorzystanie z udziału w szkoleniach. Limity i zasady finansowania na dany rok dla wnioskodawców z Polski publikowane są w zakładce dot. akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

Tak, jeśli kurs odpowiada Pana potrzebom szkoleniowym. Jednak we wniosku powinien Pan dowieść, że wybrany kurs, przeznaczony dla nauczycieli TIK odpowiada także Pana specyficznym potrzebom szkoleniowym jako edukatora dorosłych w zakresie edukacji międzykulturowej.

Szkolenia „czysto” językowe (nie z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych języka obcego) są uprawnione w wyjątkowych przypadkach i przeznaczone są dla:

  • osób uczących dorosłych przedmiotów pozajęzykowych w języku obcym (CLIL – zintegrowane nauczanie treści przedmiotu i języka),
  • nauczycieli przekwalifikowujących się na nauczycieli języka obcego w edukacji dorosłych,
  • pracowników edukacji dorosłych uczestniczących w Projektach Partnerskich Grundtviga, którzy wymagają przeszkolenia w zakresie języka roboczego projektu,
  • nauczycieli osób dorosłych, wymagających przeszkolenia w zakresie rzadziej używanego i rzadziej nauczanego języka w celu nauczania dorosłych.

Podsumowując, z powyższych reguł wynika, że mogłaby Pani pojechać na taki kurs, jeśli naucza Pani geografii osoby dorosłe w j. angielskim, bądź przekwalifikowuje się Pani na nauczyciela j. angielskiego.

Jeżeli kurs prowadzony jest po angielsku, ograniczona znajomość tego języka może przeszkodzić w osiągnięciu zakładanych celów i korzyści szkoleniowych. Jeśli Pana znajomość języka jest na tyle dobra, że skorzystanie z przygotowania językowego na krótko przed szkoleniem pomogłoby Panu w przezwyciężeniu trudności, można ubiegać się o dofinansowanie przygotowania językowego. We wniosku o dofinansowanie wyjazdu należy przewidzieć koszty przygotowania i opisać, jak będzie ono przebiegało. Zaznaczamy, że Narodowa Agencja ma prawo wyznaczać limity dla kategorii budżetowej „przygotowanie językowe”. Limity i zasady finansowania na dany rok dla wnioskodawców z Polski publikowane są w odpowiedniej zakładce.

Wniosek należy składać do Narodowej Agencji w kraju, w którym wnioskodawca obecnie pracuje. W tym przypadku należałoby więc składać wniosek do Narodowej Agencji w Niemczech. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że w tej wyjątkowej sytuacji nie jest uprawniony udział ani w szkoleniu odbywającym się w Polsce, ani w Niemczech.

Obie akcje funkcjonują w ramach programu Grundtvig począwszy od roku 2009.
Zasadnicza różnica pomiędzy nimi wynika z typów i długości trwania wyjazdów szkoleniowych, jakie mogą być w nich dofinansowywane:
  • w przypadku wyjazdów na tradycyjne kursy szkoleniowe, trwające od 5 dni roboczych do 6 tygodni – należy składać wniosek w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
  • w przypadku wyjazdów na inne formy szkoleniowe, trwające od 1 dnia roboczego do 90 dni – należy składać wniosek w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

Nie, można się ubiegać jedynie o pokrycie kosztów przygotowania z zakresu języka obcego, w którym będzie prowadzony kurs, czyli w tym przypadku z języka angielskiego.

Ma Pan szansę na uzyskanie dofinansowania jedynie w przypadku, gdy realizacja wyjazdów wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie nie dojdzie do skutku. Wnioski z listy rezerwowej są kierowane do realizacji wg kolejności na liście rezerwowej.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy. Wśród nich jest tzw. Europass-Mobilność, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europass-Mobilność przysługuje m.in. każdej osobie, która uczestniczyła w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i stanowi potwierdzenie nabytych podczas szkolenia umiejętności.

Dokument Europass-Mobilność wydaje bezpłatnie Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Kategoriami budżetowymi rozliczanymi wg kosztów rzeczywistych są: koszty podróży, koszty opłaty za udział w szkoleniu (koszty nauki i materiałów szkoleniowych), koszty związane ze specjalnymi potrzebami.

Jeżeli chodzi o koszty podróży, należy uwzględnić limity dofinansowania dla poszczególnych krajów docelowych, wyznaczone na dany rok. Przy czym należy dołożyć starań, żeby koszty te były jak najniższe.

Koszty opłaty za udział w szkoleniu (tzw. course fee) należy podać zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatora szkolenia i uwzględniając obowiązujące limity w tej kategorii.

W przypadku kosztów wynikających ze specjalnych potrzeb wnioskodawcy (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie) - polska Narodowa Agencja nie określiła limitów. W przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie w oparciu o uzasadnienie przedstawione we wniosku o dofinansowanie.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z dofinansowania działań przygotowawczych musi zaplanować to we wniosku o dofinansowanie wyjazdu na kurs, przedstawiając plan działań i uzasadnienie oraz uwzględniając odpowiednią kwotę w części budżetowej.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie kwoty zryczałtowanej zgodnie z limitem wyznaczonym na dany rok. W przypadku otrzymania dofinansowania na ten cel, działania przygotowawcze należy zrealizować przed wyjazdem na kurs, w okresie kwalifikowalności kosztów.

Przygotowanie językowe może obejmować np. samodzielną naukę lub udział w kursach językowych. Dofinansowanie kosztów przygotowania językowego nie przysługuje w przypadku, gdy wyjazd dotyczy udziału w szkoleniu językowym lub z zakresu metodyki nauczania języka obcego. Przygotowanie kulturowe/pedagogiczne może obejmować np. zakup książek dotyczących tematyki kursu.

Koszty przejazdu taksówką są nieuprawnione w ramach dofinansowania kosztów podróży. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przesłaniu wraz z raportem stosownego wyjaśnienia, Narodowa Agencja może uznać ten wydatek. Uzasadnieniem dla skorzystania z taksówki może być np. brak transportu publicznego w danej miejscowości lub bardzo wczesna godzina przylotu/wylotu, uniemożliwiająca skorzystanie z transportu publicznego. Brak wyjaśnienia lub właściwego uzasadnienia spowoduje, iż Narodowa Agencja nie zaakceptuje kosztu taksówki i tym samym zostanie on potraktowany jako wkład własny beneficjenta. Rachunek za taksówkę powinien zawierać datę i godzinę przejazdu oraz trasę podróży.

Tak. W programie Grundtvig przyjęta jest bardzo szeroka definicja osoby zatrudnionej. Jako takie traktuje się nie tylko te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, ale również  na umowę-zlecenie lub o dzieło, a także wolontariuszy lub członków stowarzyszeń, czyli osoby związane dłuższą współpracą z organizacją macierzystą. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie powinien być złożony z ramienia organizacji macierzystej i podpisany nie tylko przez wnioskodawcę, ale także przez przedstawiciela/przedstawicieli prawnych organizacji macierzystej.

Za osoby niezatrudnione uważa się te, które w ogóle nie mają organizacji macierzystej, tzn. które chcą powrócić do pracy w obszarze edukacji dorosłych po przerwie lub przekwalifikowują się do pracy w tym sektorze albo osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają dopiero rozpocząć karierę w tym obszarze. W takiej sytuacji wnioskodawca składa wniosek indywidualnie, ale musi dołączyć do niego, oprócz pozostałych wymaganych załączników, oświadczenie przedstawiciela prawnego polskiej organizacji działającej w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, że organizacja ta zamierza podjąć z wnioskodawcą współpracę w tym obszarze po zakończeniu szkolenia.

Switch style