Najczęściej zadawane pytania - Asystentury Grundtviga

Nie, ani Komisja Europejska, ani polska Narodowa Agencja nie określają wymiaru i czasu pracy Asystenta Grundtviga. Kwestia ta należy do wewnętrznych ustaleń między organizacją goszczącą a Asystentem.

Wyniki selekcji ogłaszane są około 8 tygodni po terminie składania wniosków. Informacja publikowana jest najpierw na stronie internetowej programu Grundtvig (zakładka dot. akcji Asystentury Grundtviga; podzakładka: Wyniki selekcji). Następnie szczegółowe informacje są wysyłane wnioskodawcom listem poleconym na adres prywatny podany we wniosku o dofinansowanie.

List intencyjny (Letter of Acceptance) jest potwierdzeniem od organizacji goszczącej o zamiarze przyjęcia wnioskodawcy na Asystenturę Grundtviga. List musi stanowić potwierdzenie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, m.in. danych osobowych wnioskodawcy, miejsca i czasu trwania Asystentury, jej celów ogólnych i programu. List musi zawierać także nazwę i adres oraz informacje o profilu działalności organizacji goszczącej Asystenta.  List musi być sporządzony w języku angielskim albo wnioskodawca musi dołączyć tłumaczenie na język polski.

Oryginał listu intencyjnego (zawierający oryginalny podpis przedstawiciela organizacji goszczącej wraz z pieczęcią organizacji) należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu na Asystenturę. Wnioski bez załączonego listu będą odrzucane jako nieuprawnione.

Raport końcowy z Asystentury Grundtviga należy złożyć w terminie 30 dni od daty końcowej działania określonej w Artykule 2.3 umowy finansowej. Jest on traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych. 

Narodowa Agencja, po otrzymaniu zgodnego ze wzorem raportu końcowego, może zażądać na osobny wniosek przesłania oryginałów następujących dokumentów:

  1. w przypadku kosztów utrzymania (w których mieszczą się również koszty podróży): zaświadczenie o uczestnictwie podpisane przez dyrektora instytucji goszczącej, zawierające nazwisko uczestnika jak również daty rozpoczęcia i zakończenia asystentury, nazwę, adres oraz dane kontaktowe organizacji goszczącej,
  2. w przypadku płatności na podstawie rzeczywistych kosztów, tj. dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, karty pokładowe, inne dowody płatności oraz zaświadczenie o uczestnictwie podpisane przez dyrektora instytucji goszczącej,
  3. w przypadku płatności z tytułu przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego: dowód przeprowadzenia działań przygotowawczych (w formie zaświadczenia o uczestnictwie podpisanego przez np. organizatora kursu językowego czy też faktury za zakup materiałów do samokształcenia z wyszczególnieniem nazwiska kupującego).

Dokumenty te powinny być właściwie opisane, tj. opis powinien zawierać kwotę i walutę dokumentu finansowego, źródło finansowania, numer umowy oraz cel zakupu. Oryginałów dokumentów nie należy przesyłać bez wezwania Narodowej Agencji. Zwrot oryginalnych dokumentów nastąpi po przeprowadzeniu stosownej kontroli.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. (art. 21 ust. 46) wskazuje:

„Art. 21.

1. Wolne od podatku dochodowego są:

46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; (…).”.

W razie wątpliwości zalecamy kontakt z właściwym urzędem, który winien jest, na wniosek podatnika, dokonać pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Niestety, nie istnieje baza instytucji zagranicznych gotowych gościć asystentów Grundtviga. Jednakże polska Narodowa Agencja publikuje na swej stronie internetowej oferty od organizacji w innych państwach europejskich chcących gościć asystenta. Zainteresowane osoby mogą również szukać instytucji na własną rękę. Aby ułatwić Państwu ten proces można wypełnić formularz zgłoszeniowy dla poszukujących organizacji goszczącej i przesłać go do polskiej Narodowej Agencji, która z kolei roześle go do Narodowych Agencji w innych państwach.

Asystentura Grundtviga musi się odbyć w jednym z krajów uczestniczących w programie "Uczenie się przez całe życie".

W 2013 r. są to 27 państwa Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i Chorwacja.

Do udziału w tej akcji uprawnieni są jedynie studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych. W tym przypadku wnioskodawca musi dołączyć szczegółową informację na temat odbywanych studiów i kwalifikacji, do jakich uzyskania prowadzą te studia, potwierdzoną przez właściwą uczelnię.

Dofinansowanie pozwala na pokrycie kosztów podróży (i ewentualnej wizy) oraz kosztów utrzymania, a także ewentualnego przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Niektóre Narodowe Agencje wprowadzają limity dofinansowania, aby umożliwić jak największej liczbie wnioskodawców skorzystanie z udziału w wyjazdach. Limity i zasady finansowania na dany rok dla wnioskodawców z Polski publikowane są w zakładce dot. akcji Asystentury Grundtviga.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy. Wśród nich jest tzw. Europass-Mobilność, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europass-Mobilność przysługuje m.in. każdej osobie, która uczestniczyła w akcji Asystentury Grundtviga i stanowi potwierdzenie nabytych podczas niej umiejętności.

Dokument Europass-Mobilność wydaje bezpłatnie Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Tak, nie ma formalnego zakazu ubiegania się o dofinansowanie jednocześnie w tych dwóch programach. Prosimy jednak pamiętać, że programy i akcje o których mowa przeznaczone są dla różnych grup beneficjentów - Comenius dla nauczycieli dzieci i młodzieży, a Grundtvig dla nauczycieli osób dorosłych.

Narodowa Agencja nie wymaga przesłania wraz z wnioskiem o dofinansowanie potwierdzenia zatrudnienia w organizacji macierzystej. Z naszego punktu widzenia forma zatrudnienia (umowa o pracę/dzieło, umowa zlecenie, umowa wolontariacka) nie jest decydująca. Ważne jest, by wnioskodawcę łączyła z organizacją macierzystą stała współpraca, by program Asystentury uwzględniał potrzeby organizacji, jej pracowników i dorosłych słuchaczy i by wiedzę zdobytą na Asystenturze beneficjent przekazał tejże organizacji.

Zarówno organizacja macierzysta, jak i goszcząca muszą działać w obszarze niezawodowej edukacji osób dorosłych. Wnioskodawca potwierdza to właściwymi dokumentami, załączanymi do wniosku o dofinansowanie:

a) w przypadku organizacji macierzystej: dokumenty właściwe dla danej organizacji informujące o statusie prawnym organizacji macierzystej wnioskodawcy i potwierdzające profil działalności edukacyjnej dla dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig (np. odpis z KRS i statut),

b) w przypadku organizacji goszczącej: opis działalności organizacji zawarty w liście intencyjnym (Letter of Acceptance).

Nie ma wymogu zawarcia formalnego partnerstwa między organizacjami, nie muszą one również uzyskiwać żadnej formy akredytacji.

Uprawnione dokumenty, poświadczające znajomość języka Asystentury to:

  • dyplom ukończenia studiów filologicznych,
  • certyfikat językowy,
  • świadectwo ukończenia kursu językowego,
  • w wyjątkowych przypadkach - oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji, tej samej, która podpisuje wniosek, że osoba wyjeżdżająca na Asystenturę włada językiem obcym w stopniu wystarczającym do wzięcia czynnego udziału w wyjeździe.

Wraz z wnioskiem należy przesłać kopię któregoś z ww. dokumentów.

Tak. W programie Grundtvig przyjęta jest bardzo szeroka definicja osoby zatrudnionej. Jako takie traktuje się nie tylko te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, ale również  na umowę-zlecenie lub o dzieło, a także wolontariuszy lub członków stowarzyszeń, czyli osoby związane dłuższą współpracą z organizacją macierzystą. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie powinien być złożony z ramienia organizacji macierzystej i podpisany nie tylko przez wnioskodawcę, ale także przez przedstawiciela/przedstawicieli prawnych organizacji macierzystej.

Za osoby niezatrudnione uważa się te, które w ogóle nie mają organizacji macierzystej, tzn. które chcą powrócić do pracy w obszarze edukacji dorosłych po przerwie lub przekwalifikowują się do pracy w tym sektorze albo osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają dopiero rozpocząć karierę w tym obszarze. W takiej sytuacji wnioskodawca składa wniosek indywidualnie, ale musi dołączyć do niego, oprócz pozostałych wymaganych załączników, oświadczenie przedstawiciela prawnego polskiej organizacji działającej w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, że organizacja ta zamierza podjąć z wnioskodawcą współpracę w tym obszarze po zakończeniu Asystentury.

Switch style