Zasady dofinansowania

Poniższe informacje stanowią uzupełnienie zasad opisanych w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie" 2013. Należy zapoznać się z cz. I, rozdziałem 4 tego dokumentu (Financial provisions).

Nie ma ustalonego limitu całkowitego dofinansowania, ale każda Narodowa Agencja ma prawo prowadzić własną politykę finansową w tym zakresie.

Kwoty dofinansowania dla wnioskodawców z Polski w 2013 roku

  1. koszty utrzymania i podróży (w tym wizy) - dofinansowanie oparte na zryczałtowanych stawkach utrzymania, w zależności od kraju goszczącego
  1. przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe (jeśli jest konieczne i dobrze uzasadnione we wniosku) - dofinansowanie oparte na zryczałtowanej stawce: do 300 EUR
  2. koszty związane ze specjalnymi potrzebami wnioskodawcy (np. wynikającymi z niepełnosprawności) - polska Narodowa Agencja nie określiła limitów; w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie przyznawana indywidualnie na podstawie rzeczywistych, odpowiednio uzasadnionych kosztów określonych we wniosku. Narodowa Agencja może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających te potrzeby

Ogólne zasady

  • Koszty utrzymania - obejmują koszty podróży, noclegu, wyżywienia, ubezpieczenia i przejazdów lokalnych podczas pobytu na asystenturze.
  • Przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe - przyznawane na zasadzie ryczałtu (przygotowanie językowe może obejmować np. samodzielną naukę lub udział w kursach językowych; przygotowanie kulturowe i pedagogiczne może obejmować np. zakup książek dotyczących tematyki asystentury).
  • Wydatki związane z przygotowaniem pedagogicznym, językowym i kulturowym muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów określonym w umowie finansowej, ale przed rozpoczęciem właściwego działania (realizacją asystentury) – dotyczy to tylko tych beneficjentów, którzy na etapie wnioskowania zaplanowali działania przygotowawcze i którym zgodnie z umową finansową zostały przyznane środki finansowe na ten cel.
  • Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w asystenturze, w oparciu o obowiązujące wytyczne, gdyż po zaakceptowaniu wniosku przez Narodową Agencję żadne zmiany nie będą już możliwe.
  • Nie są możliwe żadne transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.
  • Okres kwalifikowalności kosztów określony jest w umowie finansowej zawieranej pomiędzy Narodową Agencją a beneficjentami. Wydatki poniesione poza tym okresem zostaną uznane za nieuprawnione.
  • Przyznane środki finansowe mają charakter dofinansowania, co oznacza, że nie muszą pokryć 100% poniesionych kosztów. Przyznane dofinansowanie, zgodnie z umową finansową, powinno służyć wyłącznie realizacji działań zaplanowanych we wniosku. W żadnym przypadku nie może służyć finansowaniu pobytu i/lub podróży, wynikających z przyczyn innych niż realizacja zadań w ramach umowy.

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie na realizację działania, podpisują z Narodową Agencją umowę finansową. Po podpisaniu umowy Narodowa Agencja przekazuje na konto beneficjenta pierwszą ratę dofinansowania w wysokości 80% przyznanych środków finansowych. Środki wypłacane są w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. Płatność bilansująca wypłacana jest po akceptacji złożonego raportu końcowego.

Udział Asystentów Grundtviga w Intensywnych Kursach Językowych Erasmusa (EILC)

Osoby przyjeżdżające do danego kraju w ramach Asystentury Grundtviga są uprawnione do ubiegania się o udział w kursach EILC, jednak są przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc. Pierwszeństwo podczas przyjmowania na kursy EILC mają studenci Erasmusa - zobacz szczegóły.

Więcej informacji (w tym formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

 

Switch style