Kryteria oceny wniosków

Proces selekcji składa się z 2 etapów: oceny formalnej oraz oceny jakościowej.

Ocena formalna

Europejskie kryteria formalne wyznaczone przez Komisję Europejską oraz krajowe - wyznaczone przez daną Narodową Agencję. Podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej. Karta oceny formalnej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Polska Narodowa Agencja zamieszcza w ww. karcie również krajowe kryteria oceny formalnej, które obowiązują wnioskodawców z Polski.

1) Kryteria europejskie

Kryteria wyznaczone na rok 2013 (zawarte w karcie oceny formalnej):

 • Wniosek został złożony do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca pracuje w kraju innym niż ten, w którym jest rezydentem, wniosek należy złożyć do Narodowej Agencji w kraju, w którym wnioskodawca pracuje/studiuje.
 • Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
 • Wniosek został złożony na odpowiednim wzorze formularza.
 • Formularz wniosku nie został wypełniony odręcznie.
 • Formularz wniosku został wypełniony w całości i dołączono wymagane załączniki, dotyczy to szczególnie listu potwierdzającego z organizacji goszczącej asystenta.
 • Wniosek został wypełniony w jednym z oficjalnych języków UE, a w przypadku krajów EFTA/EEA lub krajów kandydujących - w języku danego kraju.
 • W przypadku wniosków przesłanych w języku krajów EFTA/EEA lub krajów kandydujących należy przesłać tłumaczenie wniosku na język angielski, francuski lub niemiecki.
 • Wniosek zawiera oryginalny podpis wnioskodawcy.
 • W przypadku osoby pracującej/zatrudnionej wniosek jest również podpisany przez przedstawiciela prawnego jej pracodawcy.
 • Wnioskodawca jest obywatelem kraju uczestniczącego w programie "Uczenie się przez całe życie" bądź obywatelem innego kraju zatrudnionym lub zamieszkującym (wg zasad obowiązujących w danym kraju) w jednym z państw biorących udział w programie "Uczenie się przez całe życie". (Narodowa Agencja może wymagać od wnioskodawcy przesłania dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. kopii dowodu osobistego/paszportu).
 • Wnioskodawca należy do przynajmniej jednej z kategorii kadry uprawnionej w akcji Asystentury Grundtviga.
 • Działanie, jakie ma być podjęte w ramach wnioskowanego dofinansowania, jest uprawnione w akcji Asystentury Grundtviga.
 • Działanie odbędzie się w jednym z krajów uczestniczących w programie "Uczenie się przez całe życie".
 • Kraj wysyłający i/lub goszczący musi być krajem członkowskim UE.
 • Asystentura odbywa się w kraju innym niż kraj, w którym wnioskodawca mieszka lub pracuje.
 • Asystentura odbywa się w uprawnionym terminie.
 • Asystentura spełnia wymóg formalny dotyczący długości trwania (od 13 pełnych tygodni - 91 dni do 45 tygodni - 315 dni).

Karta oceny formalnej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

(Uwaga! Oprócz formalnych kryteriów europejskich wnioski złożone w Polsce muszą spełnić kryteria krajowe opisane poniżej)

2) Kryteria krajowe

Polska Narodowa Agencja wyznaczyła na rok 2013 następujące krajowe kryteria oceny formalnej dla akcji Asystentury Grundtviga:

Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2013 dla Asystentur Grundtviga

Dodatkowe elementy ważne przy ocenie wniosku:

Nie ma formalnego zakazu ubiegania się jednocześnie o dofinansowanie udziału w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych/Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych oraz Asystentury Grundtviga.

Ocena jakościowa

W ocenie jakościowej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Karta oceny jakościowej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Wnioski słabo ocenione, które uzyskały poniżej 60 możliwych punktów, są odrzucane ze względu na niską jakość. Odrzucane są również wnioski o niskiej zgodności tematyki asystentury z celami programu Grundtvig – wówczas wnioski nie są poddawane szczegółowej ocenie jakościowej.

Kryteria jakościowe oceny wniosku:

1. Europejska wartość dodana

Wizyta za granicą będzie mieć pozytywne efekty, które nie mogłyby zostać osiągnięte w wyniku podobnego działania w kraju, w którym wnioskodawca mieszka lub pracuje.

2. Treść i czas trwania

Program Asystentury jest jasny i racjonalnie opracowany i dobrany; czas trwania jest realistyczny i odpowiedni.

3. Wpływ i adekwatność

Jednoznacznie wykazano, że wnioskodawca odniesie korzyści z wizyty związane z rozwojem zawodowym i osobistym (oraz, tam gdzie będzie to mieć zastosowanie, jego/jej organizacja odniesie korzyści w formie spostrzeżeń, wiedzy, kompetencji) oraz organizacja, którą odwiedzi wnioskodawca znacząco skorzysta z jego doświadczeń.

Poniżej kryteria wyznaczone na rok 2013 (zawarte w karcie oceny jakościowej).

Kryteria szczegółowe:

 • Treść i czas trwania (maks. 40 punktów)
  • cele Asystentury i jej program
  • motywacja do realizacji Asystentury
  • powiązanie tematyki Asystentury z pracą zawodową wnioskodawcy
  • działania przygotowawcze
  • kompetencje językowe
 • Wpływ i adekwatność (maks. 40 punktów)
  • przewidywany wpływ Asystentury na rozwój osobisty i zawodowy wnioskodawcy
  • wpływ na organizację goszczącą i społeczność lokalną
  • wpływ na dorosłych słuchaczy, organizację macierzystą i inne instytucje
  • upowszechnianie rezultatów Asystentury
 • Europejska wartość dodana (maks. 20 punktów)
  • europejski charakter Asystentury
  • wzmocnienie współpracy między organizacją macierzystą i goszczącą
  • wpływ na nadanie wymiaru europejskiego organizacji macierzystej

Karta oceny jakościowej przygotowana przez Komisję Europejską – selekcja 2013

Priorytety

Priorytety europejskie

Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Krajowe priorytety w Polsce

Narodowe Agencje mają prawo wyznaczać krajowe priorytety. Priorytety krajowe wyznaczone przez poszczególne kraje mogą dotyczyć np. wzmacniania edukacji osób dorosłych w danych regionach geograficznych lub odnosić się do specyficznych grup docelowych. Wynikają one z potrzeb danego kraju i zatwierdzane są przez właściwe władze kraju - w Polsce jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Switch style