Cele, założenia, ogólne zasady

Akcja Asystentury Grundtviga umożliwia obecnej lub przyszłej kadrze dla edukacji dorosłych - edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - realizację wyjazdów na okres od 13 do 45 tygodni w celu pełnienia roli Asystenta Grundtviga w organizacji edukacji dorosłych w innym kraju europejskim uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie", różnym od tego, w którym wnioskodawca mieszka lub pracuje.

Celem akcji jest umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia wymiaru europejskiego edukacji dorosłych, polepszenie znajomości języków obcych, poznanie innych krajów europejskich i ich systemów edukacji oraz rozwój kompetencji zawodowych i międzykulturowych.

Ogólne założenia

 • asystenci są poddawani selekcji przez Narodowe Agencje w krajach zamieszkania wnioskodawców
 • asystentura może trwać minimum 13, a maksimum 45 tygodni
 • dofinansowanie z tytułu Asystentury Grundtviga przyznawane jest jednej osobie nie częściej niż raz na trzy lata
 • organizacja, w której będzie się odbywać asystentura musi mieć siedzibę w kraju uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie", innym niż kraj, w którym wnioskodawca mieszka lub pracuje
 • wniosek o dofinansowanie musi zawierać potwierdzenie od organizacji goszczącej, że zamierza ona przyjąć wnioskodawcę na asystenturę (Letter of Acceptance)
 • kraj wysyłający i/lub goszczący musi być krajem członkowskim UE

Organizacje zamierzające gościć asystentów w następnych latach zachęca się do informowania o tym zamiarze Narodową Agencję w kraju, w którym organizacja ma siedzibę.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • nauczyciele i pozostała kadra dla edukacji dorosłych
 • osoby szkolące nauczycieli i trenerów dorosłych
 • byli nauczyciele (lub pozostała kadra dla edukacji dorosłych), podejmujący pracę w dziedzinie edukacji dorosłych po przerwie
 • absolwenci, posiadający kwalifikacje w dziedzinie edukacji dorosłych (andragogiki) lub studenci ostatnich lat kierunków prowadzących do otrzymania takich kwalifikacji
 • inne osoby zamierzające podjąć pracę w obszarze edukacji dorosłych

Ponadto:

 • obywatele kraju uczestniczącego w programie „Uczenie się przez całe życie”
 • lub obywatele innych państw biorący udział w regularnych kursach w szkołach, instytucjach szkolnictwa wyższego lub instytucjach szkolenia zawodowego, lub organizacjach zajmujących się edukacją dorosłych w Polsce, zatrudnieni lub zamieszkujący w kraju uczestniczącym w programie, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 08.69.415, ze zm.)
 • osoby na dowolnym etapie kariery, które pracują w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin w dowolnym sektorze edukacji dorosłych (formalnej, nieformalnej i pozaformalnej), z uwzględnieniem wolontariuszy i osób formalnie zatrudnionych.

Kategoria ta obejmuje w szczególności:

 • nauczycieli/trenerów/edukatorów dorosłych w zakresie szeroko rozumianej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej)
 • dyrektorów i kadrę kierowniczą/administracyjną organizacji bezpośrednio i pośrednio zapewniających możliwości edukacyjne dla dorosłych
 • kadrę zaangażowaną w interkulturową edukację dorosłych lub pracującą z osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami podróżującymi, osobami, których praca wymaga częstej zmiany miejsca pobytu i grupami etnicznymi
 • kadrę pracującą z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne
 • kadrę taką jak mediatorzy, osoby prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą wśród dorosłych z grup ryzyka
 • doradców rozwoju osobistego i zawodowego
 • pracowników władz lokalnych lub regionalnych zajmujących się edukacją dorosłych, w tym kuratoriów
 • osoby zaangażowane w szkolenie kadry edukacji dorosłych
 • osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają rozpocząć lub wznowić karierę w tym obszarze
 • osoby, które są w stanie wykazać w jasny sposób chęć pracy w obszarze edukacji dorosłych, ale które obecnie są w innej sytuacji zawodowej (praca w innym obszarze niż edukacja dorosłych, emerytura, brak aktywności zawodowej ze względu na obowiązki rodzinne, bezrobocie itd.)
 • ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych – jeśli istnieją w danym kraju.

Uprawniona do składania wniosków w Polsce jest kadra instytucji zgodnie z wykazem.

UWAGA: W przypadku osób, które chcą powrócić do pracy w obszarze edukacji dorosłych lub przekwalifikowują się do pracy w tym sektorze, Narodowa Agencja może dać pierwszeństwo wnioskodawcom, którzy są w stanie wykazać, że wkrótce rozpoczną pracę w obszarze edukacji dorosłych.


Zasadniczo pracownicy szkół wyższych nie są uprawnieni do korzystania z dofinansowania wyjazdów, chyba że pracują w wydzielonych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących niezawodową edukację osób dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku). Wymagany jest dokument potwierdzający formalne powołanie takiej wydzielonej jednostki oraz oświadczenie osoby zarządzającej wydzieloną jednostką organizacyjną uczelni jednoznacznie potwierdzające pracę wnioskodawcy w ww. wydzielonej jednostce oraz opis zadań służbowych w obszarze edukacji dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig, jakie wnioskodawca wykonuje w tej jednostce i na rzecz jakiej specyficznej grupy dorosłych słuchaczy, przy czym opis tych zadań służbowych musi odpowiadać tematyce asystentury.

Studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, niezależnie od trybu studiowania, nie należą do obszaru edukacji dorosłych tylko do edukacji na poziomie wyższym. Przypominamy, że zasadnicza działalność edukacyjna uczelni objęta jest programem Erasmus, zaś program Grundtvig dotyczy edukacji dorosłych.

Ponadto zwracamy uwagę, że w programie Grundtvig z indywidualnych wyjazdów szkoleniowych mogą korzystać osoby zajmujące się tylko niezawodową edukacją dorosłych. Nauczyciele pracujący w systemie oświaty szkolnej mogą korzystać z dofinansowania w programie Comenius, a osoby zajmujące się edukacją zawodową prosimy o zapoznanie się z ofertą programu Leonardo da Vinci, który dotyczy kształcenia i doskonalenia zawodowego.


Zadania, jakie mogą realizować asystenci

 • asystowanie we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w wybranych aspektach zarządzania edukacją dorosłych
 • zapewnienie wsparcia dorosłym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • udzielanie informacji na temat kraju pochodzenia asystenta oraz pomocy w nauczaniu języka jego kraju
 • wprowadzanie lub wzmacnianie europejskiego wymiaru w organizacji goszczącej
 • inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych

Asystenci powinni zostać w pełni włączeni w życie organizacji goszczącej. Jako że asystentury są dostępne dla różnych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych, poziom doświadczenia i staż pracy uczestników mogą być znacznie zróżnicowane. W zależności od indywidualnego profilu, asystent może:

 • pełnić głównie rolę pomocniczą w organizacji goszczącej, asystując przy różnych działaniach związanych z nauczaniem lub zarządzaniem
 • przyjąć pełną odpowiedzialność za jedno lub więcej szkoleń, lub wybrany aspekt zarządzania w organizacji goszczącej (takie przypadki określane są jako Asystentury Eksperckie).

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca musi znaleźć organizację goszczącą, w której chciałby zrealizować asystenturę. Wniosek musi zawierać potwierdzenie od organizacji o zamiarze przyjęcia asystenta (Letter of Acceptance).

Asystenci mogą realizować swoje zadania w kilku organizacjach goszczących (w tym samym kraju), aby urozmaicić swoją pracę lub zaspokoić potrzeby sąsiednich organizacji edukacji dorosłych, działających na danym obszarze.

Switch style