Wizyty Przygotowawcze Grundtviga

Poniższe informacje oraz pozostałe w zakładkach dotyczących akcji Wizyty Przygotowawcze Grundtviga dotyczą selekcji w roku 2013 i poprzednich. Ostatni termin składania wniosków minął 31 stycznia br. Rok 2013 jest ostatnim rokiem składania wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie". Od roku 2014 przewidywane jest wdrożenie nowego programu, stosowne informacje pojawią się po podjęciu decyzji na poziomie europejskim.

Wizyty Przygotowawcze Grundtviga 2013 - w pigułce

 • Wizyta przygotowawcza może przybrać jedną z poniższych form: 
 1. indywidualna wizyta przygotowawcza w organizacji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie",
 2. udział w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Narodową Agencję; wyjazd ma na celu znalezienie partnera do projektu.
 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Termin składania wniosków: 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem (nie ma ustalonego stałego terminu; w zależności kiedy planowana jest wizyta).
 • Informacja o wynikach: około 1 tydzień po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania wizyty: minimum 1 dzień, maksimum 5 dni.
 • Wizyty mogą odbywać się w terminie od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2014*.

* Wszystkie wyjazdy przygotowujące do złożenia projektów w ramach programu Grundtvig muszą zakończyć się najpóźniej do dnia będącego terminem składania wniosków o dofinansowanie w selekcji roku 2013 na realizację planowanego projektu. Wyjazd w celu przygotowania:

 • Projektu Partnerskiego Grundtviga musi zakończyć się do 21.02.2013
 • Projektu Wolontariatu Seniorów musi zakończyć się do 28.03.2013
 • projektu w ramach akcji scentralizowanych programu Grundtvig musi zakończyć się do 31.01.2013.

Uprzejmie informujemy, że na samym początku wniosku aplikacyjnego eForm na wizyty przygotowawcze jest zamieszczona przez Komisję Europejską informacja "Application form is to be used before the 01/02/2013. After 31/01/2013 the application submission will be blocked", z czego wynika, iż nie będzie możliwe złożenie eForm po 31 stycznia 2013.

Możliwe dofinansowanie:

 • kosztów podróży - podróż na miejsce odbycia wizyty oraz z powrotem na podstawie kosztów rzeczywistych
 • kosztów utrzymania:
  • w przypadku indywidualnej wizyty: według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego (wysokości ryczałtowe),
  • w przypadku seminarium: opłata za seminarium kontaktowe określona przez organizatora.

Dodatkowe informacje

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.

Elementem Zaproszenia jest Przewodnik Programu "Uczenie się przez całe życie", gdzie w części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m.in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących każdą akcję, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części IIa i IIb natomiast można znaleźć ogólne założenia poszczególnych programów sektorowych oraz szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. fiszki).

Aby ułatwić polskim beneficjentom dostęp do informacji, polska Narodowa Agencja tłumaczy fiszki na język polski i dodaje informacje praktyczne (np. stawki, kwoty ryczałtowe, krajowe priorytety, krajowe kryteria oceny formalnej).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami oraz z właściwymi podzakładkami na niniejszej stronie internetowej programu Grundtvig przed planowaniem udziału w akcji. Polecamy też zapoznanie się z Najczęściej zadawanymi pytaniami.

Switch style