Kryteria oceny wniosków

 

 

Proces selekcji składa się z 2 etapów: oceny formalnej oraz oceny jakościowej.

Ocena formalna

Europejskie kryteria formalne wyznaczone przez Komisję Europejską oraz krajowe - wyznaczone przez daną Narodową Agencję. Podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej. Karta oceny formalnej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Polska Narodowa Agencja zamieszcza w ww. karcie również krajowe kryteria oceny formalnej, które obowiązują wnioskodawców z Polski.

1) Kryteria europejskie

Komisja Europejska nie opublikowała jeszcze kryteriów na rok 2013.

Karta oceny formalnej przygotowana przez Komisję Europejską - selekcja 2013

2) Kryteria krajowe

Polska Narodowa Agencja wyznaczyła na rok 2013 następujące krajowe kryteria oceny formalnej dla akcji Warsztaty Grundtviga:

Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2013 dla akcji Warsztaty Grundtviga

Ocena jakościowa

Oceny dokonują dwaj eksperci w kraju Narodowej Agencji. Ocena dokonywana jest w języku, w którym został wypełniony formularz aplikacyjny.

W ocenie jakościowej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Karta oceny jakościowej opracowywana jest przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wszystkich krajów. Wnioski słabo ocenione, które uzyskały poniżej 50 możliwych punktów, są odrzucane ze względu na niską jakość.

Częścią oceny jakościowej wniosków jest ocena pod względem krajowych priorytetów. Narodowe Agencje oceniają wnioski pod względem krajowych priorytetów wyznaczonych na dany rok w danym kraju. Można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty te dodawane są do punktacji wniosków, które uzyskały co najmniej 50% punktów.

Kryteria jakościowe oceny wniosku:

1. Jakość i adekwatność Warsztatów

Cele Warsztatów są jasno określone, realistyczne.Cele te są zgodne z celami operacyjnymi programu Grundtvig. Metodologia umożliwia osiągnięcie zaplanowanych celów. Podejście pedagogiczne i dydaktyczne zostało opisane w jasny sposób. Warsztaty zapewnią uczestnikom inspirujące doświadczenie w zakresie uczenia się oraz wartość dodaną w zakresie możliwości uczenia się, rozwiajania kompetencji kluczowych, rozwijania umiejętności, dostępu do informacji, itd.

2. Jakość organizacji Warsztatu

Zadania zostały jasno zdefiniowane.Plan działań jest właściwy dla zorganizowania dobrej jakości Warsztatu zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Organizacja logistyczna Warsztatu jest jasno zdefiniowana i odpowiednia dla grupy docelowej (również w zakresie ustaleń związanych z organizacją podróży i zakwaterowania uczestników oraz goszczenia uczestników ze specjalnymi potrzebami). Została wzięta pod uwagę możliwa potrzeba przygotowania językowego.

3. Wpływ i europejska wartość dodana

Korzyści wynikające z organizacji Warsztatów europejskich są jasne i dobrze zdefiniowane.Przewidywane rezultaty są adekwatne dla programu Grundtvig i będą miały znaczący potencjalny wpływ na doświadczenia uczestników w zakresie uczenia się w danym obszarze tematycznym. Określono europejską wartość dodaną i możliwe dodatkowe korzyści wpływające na rozwój zawodowy uczestników oraz efekty uboczne.

4. Jakość planu komunikacji

Plan komunikacji w zakresie reklamowania i informowania o Warsztatach został dobrze zdefiniowany i zapewnia optymalne wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczonych na organizację i rekrutację uczestników.

Karta oceny jakościowej przygotowana przez Komisję Europejską - selekcja 2013

Priorytety

Priorytety europejskie

Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Krajowe priorytety w Polsce

Polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetów na rok 2013.

Switch style