Warsztaty Grundtviga

Poniższe informacje oraz pozostałe w zakładkach dotyczących akcji Warsztaty Grundtviga dotyczą selekcji w roku 2013 i poprzednich. Ostatni termin składania wniosków minął 21 lutego br. Rok 2013 jest ostatnim rokiem składania wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie". Od roku 2014 przewidywane jest wdrożenie nowego programu, stosowne informacje pojawią się po podjęciu decyzji na poziomie europejskim.

Warsztaty Grundtviga 2013 – w pigułce

Uwaga: w 2013 roku zmienia się tematyka warsztatów oraz ich grupa docelowa

Celem akcji jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie wyłącznie tematyki alfabetyzacji osób dorosłych, rozumianej jako poprawa u osób dorosłych umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny (ang. adult literacy).

  • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami, monitorują przebieg warsztatu i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
  • Skład partnerski: warsztaty organizuje 1 organizacja dla 10-20 uczestników  z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora, maksymalnie 1/3 uczestników może być z tego samego kraju (minimum 10 osób z zagranicy).
  • Kto i gdzie składa wniosek: wnioskuje tylko organizacja organizująca warsztaty - do właściwej Narodowej Agencji w swoim kraju; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.
  • Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2013 – 21 lutego).
  • Informacja o wynikach: około 3 miesiące po terminie składania wniosków.
  • Czas trwania warsztatu: 5-10 dni (nie wcześniej niż od 1 września 2013, nie później niż do 31 sierpnia 2014).
  • Europejski katalog warsztatów: po zakończeniu przez Narodowe Agencje procesu selekcji, Komisja Europejska publikuje katalog warsztatów dostępnych w danym roku dla dorosłych słuchaczy z Europy.

Możliwe dofinansowanie:

  • Zależne od liczby uczestników, długości trwania warsztatu i kraju organizatora.
  • Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na koszty organizacyjne i również zryczałtowanych według kraju organizatora na koszty podróży i utrzymania uczestników.
  • Wkład własny nie jest wymagany.

Dodatkowe informacje

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.

Elementem Zaproszenia jest Przewodnik Programu "Uczenie się przez całe życie", w którego części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m.in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących w każdej akcji, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części IIa i IIb natomiast można znaleźć ogólne założenia poszczególnych programów sektorowych oraz szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. fiszki).

Aby ułatwić polskim beneficjentom dostęp do informacji, polska Narodowa Agencja tłumaczy fiszki na język polski i dodaje informacje praktyczne (np. stawki, kwoty ryczałtowe, krajowe priorytety, krajowe kryteria oceny formalnej).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami oraz z właściwymi podzakładkami na niniejszej stronie internetowej programu Grundtvig przed planowaniem udziału w akcji. Polecamy też zapoznanie się z Najczęściej zadawanymi pytaniami.

Informacji udzielają: Jakub Kozłowski i Michał Chodniewicz

Switch style