Projekty Wolontariatu Seniorów

Poniższe informacje oraz pozostałe w zakładkach dotyczących akcji Projekty Wolontariatu Seniorów dotyczą selekcji w roku 2013 i poprzednich. Ostatni termin składania wniosków minął 28 marca br. Rok 2013 jest ostatnim rokiem składania wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie". Od roku 2014 przewidywane jest wdrożenie nowego programu, stosowne informacje pojawią się po podjęciu decyzji na poziomie europejskim.

Projekty Wolontariatu Seniorów 2013 -  w pigułce

 • Projekty mają na celu współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów w celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+. Program „Uczenie się przez całe życie" ma na celu oferowanie różnych możliwości edukacyjnych osobom w każdym wieku, aby ułatwić im kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne.
 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami, monitorują przebieg projektu i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Skład partnerski: 2 organizacje z 2 krajów, w tym min. 1 kraj musi być z Unii Europejskiej. Każda organizacja jest zarówno goszcząca, jak i wysyłająca.
 • Liczba wyjeżdżających seniorów: od 2 do 6 osób.
 • Kto i gdzie składa wniosek: każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.
 • Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2013 – 28 marca).
 • Informacja o wynikach: około 3 miesiące po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania projektu: 2 lata, wyjazd trwa od 3 do 8 tygodni (od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015).

 

Możliwe dofinansowanie:

 • Zależne od liczby wyjeżdżających seniorów, długości trwania wyjazdu i kraju organizatora (wg stawek).
 • Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek możliwe jest na pokrycie kosztów administracyjnych i pobytu za granicą oraz rzeczywistych kosztów podróży.
 • Wkład własny nie jest wymagany.

Dodatkowe informacje

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.

Elementem Zaproszenia jest Przewodnik Programu "Uczenie się przez całe życie", gdzie w części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m.in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących każdą akcję, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części IIa i IIb natomiast można znaleźć ogólne założenia poszczególnych programów sektorowych oraz szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. fiszki).

Aby ułatwić polskim beneficjentom dostęp do informacji, polska Narodowa Agencja tłumaczy fiszki na język polski i dodaje informacje praktyczne (np. stawki, kwoty ryczałtowe, krajowe priorytety, krajowe kryteria oceny formalnej).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami oraz z właściwymi podzakładkami na niniejszej stronie internetowej programu Grundtvig przed planowaniem udziału w akcji. Polecamy też zapoznanie się z Najczęściej zadawanymi pytaniami.

Informacji udzielają: Ewa Orzeszko i Jakub Kozłowski

Switch style