Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniższe informacje oraz pozostałe w zakładkach dotyczących akcji Projekty Partnerskie Grundtviga dotyczą selekcji w roku 2013 i poprzednich. Ostatni termin składania wniosków minął 21 lutego br. Rok 2013 jest ostatnim rokiem składania wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie". Od roku 2014 przewidywane jest wdrożenie nowego programu, stosowne informacje pojawią się po podjęciu decyzji na poziomie europejskim.

Projekty Partnerskie Grundtviga 2013 – w pigułce

  • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami, monitorują przebieg projektu i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
  • Skład partnerski: minimum 3 organizacje z 3 europejskich krajów uczestniczących w programie w tym minimum 1 z UE; jedna pełni rolę koordynatora, pozostałe są partnerami.
  • Kto i gdzie składa wniosek: każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.
  • Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2013 – 21 lutego).
  • Informacja o wynikach: około 5 miesięcy po terminie składania wniosków.
  • Czas trwania projektu: 2 lata (dla selekcji roku 2013 - od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015).

Możliwe dofinansowanie: 

  • Ustalane corocznie przez Narodowe Agencje - dofinansowanie jest w postaci ryczałtu.
  • Wkład własny nie jest wymagany.

Dodatkowe informacje

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.

Elementem "Zaproszenia do składania wniosków" jest Przewodnik Programu "Uczenie się przez całe życie", w którego części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m.in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących każdą akcję, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części IIa i IIb natomiast można znaleźć ogólne założenia poszczególnych programów sektorowych oraz szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. fiszki).

Aby ułatwić polskim beneficjentom dostęp do informacji, polska Narodowa Agencja tłumaczy fiszki na język polski i dodaje informacje praktyczne (np. stawki, kwoty ryczałtowe, krajowe priorytety, krajowe kryteria oceny formalnej).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami oraz z właściwymi podzakładkami na niniejszej stronie internetowej przed planowaniem udziału w akcji. Polecamy też zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Przy przygotowywaniu projektu partnerskiego pomocna może być także publikacja pt. "Nawigator projektów partnerskich Grundtviga".

Informacji udzielają: Michał Chodniewicz i Jakub Kozłowski

Switch style