Najczęściej zadawane pytania - Pytania ogólne

Tak, ale muszą być spełnione pewne warunki.

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych, którą prowadzą np. Centra Kształcenia Ustawicznego (edukacja formalna ogólna w szkołach takich jak liceum dla dorosłych), Uniwersytety Trzeciego Wieku (edukacja pozaformalna), biblioteki, muzea, stowarzyszenia edukacyjne (edukacja nieformalna i pozaformalna).

Uczelnia z założenia prowadzi edukację na poziomie wyższym (a nie edukację dorosłych) i takiej edukacji dotyczy wielokrotnie większy program Erasmus. Zatem właściwym dla uczelni programem edukacyjnym jest program Erasmus. W przypadku tzw. scentralizowanych akcji programu Grundtvig, uczelnie też bywają beneficjentem, obok instytutów naukowych i dużych doświadczonych organizacji. Projekty w tych akcjach wymagają twórczej myśli naukowej, innowacyjnych produktów i rozwiązań dydaktycznych w edukacji dorosłych, i udział uczelni jest uzasadniony.

Natomiast akcje zdecentralizowane programu Grundtvig, zarządzane przez Narodowe Agencje i obejmujące działania na mniejszą skalę o charakterze praktycznym (zorientowane na proces, a nie na produkt), skierowane są do mniej doświadczonych organizacji, zajmujących się zazwyczaj bezpośrednio ogólną edukacją osób dorosłych (nie na poziomie wyższym i nie zawodową). Oznacza to, że udział uczelni w Projekcie Partnerskim Grundtviga lub wyjazd pracownika akademickiego na szkolenie zagraniczne finansowane z programu Grundtvig muszą być uzasadnione prowadzeniem edukacji dorosłych o charakterze ogólnym. Zatem dorośli słuchacze wnioskodawcy muszą być dorosłymi w rozumieniu programu Grundtvig - nie mogą to być studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, dla pracujących, podyplomowych, doktoranckich itd., bo dla nich właściwy program to Erasmus. Z kolei dla słuchaczy szkół zawodowych, właściwy jest program Leonardo da Vinci. W praktyce oznacza to, że działania w akcjach zdecentralizowanych programu Grundtvig mogą być realizowane przez specjalnie wydzielone centra edukacji o charakterze niezawodowym dla osób dorosłych, znajdujące się w strukturze organizacyjnej uczelni, takie jak CKU czy UTW.

Narodowa Agencja musi przestrzegać zasad dystrybuowania środków finansowych zgodnie z założeniami poszczególnych programów sektorowych. Jest to istotne zwłaszcza w programie Grundtvig, który w porównaniu z programem Erasmus, Leonardo da Vinci czy Comenius, dysponuje nikłym procentem budżetu programu "Uczenie się przez całe życie".

Program Grundtvig nie przewiduje możliwości dofinansowywania studiów. Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego nie wchodzi w obszar działań programu, a studenci, bez względu na wiek, nie są osobami dorosłymi w rozumieniu programu Grundtvig. Szkolnictwo wyższe obejmuje program Erasmus.

Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego nie wchodzi w obszar działań programu. Program Grundtvig nie przewiduje również możliwości dofinansowywania prowadzenia badań naukowych. Szkolnictwo wyższe obejmuje program Erasmus.

Firmy prywatne, działające w obszarze szeroko pojętej edukacji dorosłych są uprawnione do korzystania z programu Grundtvig. Mogą realizować projekty międzynarodowe na różną skalę (Projekty Wielostronne, Projekty Partnerskie Grundtviga, Projekty Wolontariatu Seniorów, Warsztaty Grundtviga, Sieci Grundtviga, Działania Towarzyszące), bądź pracownicy instytucji, będący edukatorami lub osobami zarządzającymi instytucjami edukacji dorosłych, mogą korzystać z dofinansowania różnego typu wyjazdów szkoleniowych w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowedo kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, Asystentury Grundtviga.

Jednak należy pamiętać, że w większości akcji programu Grundtvig priorytetowo traktowane są organizacje nie nastawione na zysk, zajmujące się osobami z grup wymagających szczególnego wsparcia.

Narodowa Agencja nie współpracuje z instytucjami, które pomagałyby wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu Grundtvig.

Każdego roku odbywają się liczne konferencje i spotkania, na których pracownicy Narodowej Agencji prezentują zasady programu. Istnieje też możliwość umówienia się z pracownikami Narodowej Agencji na indywidualne konsultacje w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dodatkowo, informacją i radą mogą służyć Promotorzy programu Grundtvig, których dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.

Z oferty programu Grundtvig można korzystać jedynie poprzez organizacje zajmujące się szeroko rozumianą edukacją dorosłych. Jeśli dana osoba jest edukatorem dorosłych lub przedstawicielem kadry zarządzającej, pracującym w organizacji edukacji dorosłych, może skorzystać z akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych oraz Asystentury Grundtviga lub zainicjować np. Projekt Partnerski Grundtviga lub Projekt Wolontariatu Seniorów, w którym może uczestniczyć jako pracownik firmy zarówno w działaniach krajowych, jak i w wyjazdach zagranicznych.

Osoba niebędąca pracownikiem takiej organizacji może też korzystać aktywnie z udziału w Projekcie Partnerskim Grundtviga lub Projekcie Wolontariatu Seniorów jako jego słuchacz. W projektach tego typu duży nacisk kładzie się na aktywne zaangażowanie słuchaczy na wszystkich etapach realizacji projektu.

Osobom na emeryturze szczególnie polecamy zapisanie się do jednego z wielu działających w Polsce Uniwersytetów Trzeciego Wieku (według różnych źródeł ich liczba sięga 400!) i włączenie się w przygotowania i realizację jednego z ww. typów projektów.

Tak, taka możliwość istnieje w akcji Projekty Partnerskie Grundtviga. Nie każdy pracownik i nie każdy słuchacz muszą dobrze znać język obcy, by aktywnie brać udział w takim projekcie. Oczywiście muszą być wśród uczestniczących pracowników osoby dobrze znające język roboczy projektu, by móc bezproblemowo porozumiewać się z zagranicznymi partnerami projektu. Natomiast ci pracownicy i słuchacze uczestniczący w projekcie, którzy jeszcze nie znają dobrze języka roboczego (najczęściej angielskiego), mogą sfinansować jego naukę z budżetu projektu w ramach przygotowania językowego.

Edukacja językowa jak najbardziej mieści się w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, natomiast rzadko zdarzają się projekty czysto językowe, tj. takie, których celem jest np. opracowanie programu kursu językowego dla dorosłych. Zazwyczaj szkolenia z zakresu języka obcego są jedynie jednym z elementów projektów o bardzo różnej tematyce - ten element projektu jest określany jako przygotowanie językowe kadry i słuchaczy.

Oprócz tego istnieje możliwość opracowania szkolenia z zakresu niezawodowej edukacji dorosłych  i zgłoszenia go do europejskiego Katalogu szkoleń Grundtvig/Comenius. Ze szkoleń w Katalogu korzystają uczestnicy Kursów doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych niemal z całej Europy. Kurs zgłoszony do katalogu może np. dotyczyć metodyki nauczania języka obcego kadry edukacyjnej muzeum, ale może być to również kurs dotyczący np. włączania wolontariuszy w pracę instytucji kultury.

Kurs można zgłosić po opracowaniu i przetestowaniu go w ramach Projektu Wielostronnego lub, jeśli instytucja ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zgłosić go od razu do katalogu, po weryfikacji przez Narodową Agencję. W tym drugim przypadku, zgłoszenie szkolenia do katalogu nie wiąże się z otrzymaniem dofinansowania - instytucja pokrywa koszty związane z organizacją kursu z opłat uczestników, a ma nawet możliwość zarobienia na tego typu działalności.

28 krajów UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo
oraz: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Chorwacja

Dokładne daty kwalifikowalności kosztów są określone w umowie finansowej na dany typ działania i są różne w zależności od akcji programu Grundtvig i od terminu dofinansowanego działania. Koszty poniesione poza tymi datami są nieuprawnione.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym oświadczeniem Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych gromadzonych poprzez formularze eForms i narzędzie Mobility Tool: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/dpo_en.htm.

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem Statistics for All, poświęconym statystykom, mapom i projektom finansowanym w programie "Uczenie się przez całe życie" od edycji 2008. Narzędzie to jest rozwijane przez francuską Narodową Agencję we współpracy z Narodowymi Agencjami innych krajów uczestniczących w programie "Uczenie się przez całe życie". Umożliwia m.in. tworzenie grafik, wykresów, map i innych statystyk w podziale na poszczególne programy sektorowe i ich akcje.

Każdy wniosek o dofinansowanie oceniany jest pod względem jakości według kryteriów ustalonych przez Komisję Europejską.

W akcjach projektowych (Projekty Partnerskie Grundtviga, Projekty Wolontariatu Seniorów, Warsztaty Grundtviga) ocena wniosków dokonywana jest przez 2 ekspertów-ewaluatorów, współpracujących z Narodową Agencją. W akcjach mobilności indywidualnych (Kursy doskonalenia zawodowego, Wizyty i wymiana kadry, Asystentury Grundtviga, Wizyty Przygotowawcze) każdy wniosek oceniany jest przez jednego ewaluatora.

Kolejnym krokiem w procesie oceny jest analiza ocen ewaluatorów przez Komitet Ewaluacyjny programu Grundtvig i sformułowanie przez niego rekomendacji co do akceptacji i odrzucenia wniosków. Rekomendacje te są następnie podstawą decyzji selekcyjnych podejmowanych przez Dyrekcję Narodowej Agencji. Takie zasady obowiązują we wszystkich krajach uczestniczących w programie "Uczenie się przez całe życie” i są ustalone przez Komisję Europejską.

Switch style