Asystentury Grundtviga

Poniższe informacje oraz pozostałe w zakładkach dotyczących akcji Asystentury Grundtviga dotyczą selekcji w roku 2013 i poprzednich. Ostatni termin składania wniosków minął 28 marca br. Rok 2013 jest ostatnim rokiem składania wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie". Od roku 2014 przewidywane jest wdrożenie nowego programu, stosowne informacje pojawią się po podjęciu decyzji na poziomie europejskim.

Asystentury Grundtviga 2013 - w pigułce

  • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
  • Termin składania wniosków: ustalany corocznie ustalany przez Komisję Europejską (w roku 2013 - 28 marca).
  • Asystentura może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2013 r., a zakończyć najpóźniej 31 lipca 2014 r.
  • Czas trwania wyjazdu: powyżej 13 tygodni (minimum 91 dni), maksymalnie 45 tygodni (315 dni).
  • Informacja o wynikach selekcji: około 8 tygodni po terminie składania wniosków.

Możliwe dofinansowanie:

  • kosztów utrzymania (w tym kosztów podróży) - według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego
  • ewentualnego przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego
  • specjalnych potrzeb - według kosztów rzeczywistych (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie)

Dodatkowe informacje

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.

Elementem Zaproszenia jest Przewodnik Programu "Uczenie się przez całe życie", gdzie w części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m. in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących każdą akcję, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części IIa i IIb natomiast można znaleźć ogólne założenia poszczególnych programów sektorowych oraz szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. fiszki).

Aby ułatwić polskim beneficjentom dostęp do informacji, polska Narodowa Agencja tłumaczy fiszki na język polski i dodaje informacje praktyczne (np. stawki, kwoty ryczałtowe, krajowe priorytety, krajowe kryteria oceny formalnej).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami oraz z właściwymi podzakładkami na niniejszej stronie internetowej programu Grundtvig przed planowaniem udziału w akcji. Polecamy też zapoznanie się z Najczęściej zadawanymi pytaniami.

Informacji udzielają: Ewa Orzeszko i Karolina Milczarek

Switch style