Poprawa sytuacji kobiet poprzez programy alfabetyzacji

Poprawa sytuacji kobiet poprzez programy alfabetyzacji

UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) ogłosił swą najnowszą analizę (policy brief), poświęconą tym razem kwestii wzmocnienia pozycji kobiet poprzez programy alfabetyzacji (“Gender equality matters: Empowering women through literacy programmes”).

Dokument przedstawia analizy badawcze i rekomendacje działań dla władz lokalnych i krajowych, instytucji oferujących programy alfabetyzacji i edukatorów pracujących w tym obszarze. Opisuje podejmowane w różnych krajach działania na rzecz zmniejszenia nierówności płci w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz przedstawia przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie programów alfabetyzacji, odpowiadających na wyzwania jakie kobiety napotykają w dostępie do możliwości kształcenia.

Jednym z głównych wniosków z tej krótkiej analizy jest to, że o ile programy alfabetyzacji same w sobie nie polepszają znacząco sytuacji kobiet, o tyle odgrywają one istotną rolę w ramach polityk i programów promujących równość we wszystkich aspektach życia, przyczyniając się do zmian w życiu milionów kobiet, które otrzymały niewielkie wykształcenie.

Równość płci w dostępie do edukacji jest jednym z podstawowych założeń głównego programu edukacyjnego UNESCO – „Edukacja dla wszystkich” (Education for All). Wśród celów, których osiągnięcie zaplanowano do 2015 r. jest m.in. „zmniejszenie o 50% liczby analfabetów wśród dorosłych, zapewnienie im równego dostępu do edukacji bazowej i możliwości stałego dokształcania się” oraz „eliminacja nierówności w dostępie kobiet do edukacji podstawowej i średniej oraz zapewnienie wszystkim kobietom edukacji bazowej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu UNESCO: http://uil.unesco.org/home/programme-areas/literacy-and-basic-skills/.

Switch style