Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekty zgłoszone do konkursu muszą wpisywać się w jeden z czterech obszarów priorytetowych:

  • Priorytet I. Edukacja osób starszych
  • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
  • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
  • Priorytet  IV.  Usługi  społeczne  dla  osób  starszych  (usługi zewnętrzne)

Termin składania ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. poprzez Generator Ofert: asos2014.mpips.gov.pl.

Więcej  informacji  na  temat  konkursu  i  procedury składania ofert  na stronach:

>> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,6568,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html

>> http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/45

Switch style