Asystentury Grundtviga 2013 - miniporadnik dla wnioskodawców

Asystentury Grundtviga 2013 - miniporadnik dla wnioskodawców

UWAGI TECHNICZNE

 • Wniosek należy złożyć on-line w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl, a po złożeniu on-line wydrukować go, podpisać i wraz z dodatkowymi wymaganymi dokumentami przesłać pocztą.
 • UWAGA!: Złożenie wniosku on-line nie jest wystarczające! Obowiązkowo należy przesłać wersję papierową podpisaną i opieczętowaną, najpóźniej ostatniego dnia składania wniosków (28 marca 2013 - decyduje data stempla pocztowego). Po wydrukowaniu wniosku, a przed jego podpisaniem, zaleca się sprawdzenie czy wszystkie dane i informacje są poprawne. Po złożenie wniosku on-line nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian we wniosku.
 • Zgodnie z kryteriami Komisji Europejskiej wniosek powinien być podpisany przez pełną reprezentację prawną organizacji macierzystej - należy wpisać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji macierzystej lub organu prowadzącego, zgodnie z odpowiednim rejestrem bądź innym aktem prawnym, określającym sposób reprezentacji danej organizacji. Jeśli w danym dokumencie wymagane są podpisy 2 lub 3 osób, to wszystkie te osoby muszą podpisać wniosek.
 • Kolejne etapy procesu składania wniosku:

 1. Sprawdzenie czy jest się osobą uprawnioną do korzystania z akcji Asystentury Grundtviga.

 2. Wybór konkretnej organizacji goszczącej i zaplanowanie programu wizyty.

Nie istnieje centralna baza instytucji zagranicznych gotowych gościć asystentów Grundtviga. Jednakże polska Narodowa Agencja publikuje na swej stronie internetowej oferty od organizacji w innych państwach europejskich chcących gościć asystentów. Zainteresowane osoby mogą również szukać instytucji na własną rękę.

 1. Uzyskanie listu potwierdzającego z organizacji goszczącej (Letter of Acceptance).

List musi stanowić potwierdzenie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, m.in. danych osobowych wnioskodawcy, miejsca i czasu trwania Asystentury, jej celów ogólnych i programu. List musi zawierać także nazwę i adres oraz informacje o profilu działalności organizacji goszczącej Asystenta. Oryginał listu intencyjnego, podpisany przez prawnego reprezentanta organizacji goszczącej, należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu na Asystenturę. Wnioski bez załączonego listu będą odrzucane jako nieuprawnione (modelowy list intencyjny).

 1. Wypełnienie formularza wniosku.

Jest to dokument stanowiący podstawę określenia wysokości dofinansowania. Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w asystenturze w oparciu o obowiązujące wytyczne, gdyż po zaakceptowaniu wniosku przez Narodową Agencję, żadne zmiany nie będą już możliwe. Nie są też możliwe transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.

 1. Złożenie do Narodowej Agencji pełnej dokumentacji wniosku. Informujemy, że w ramach wymaganej dokumentacji Narodowa Agencja akceptuje wydruki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wydruki dot. prowadzonej działalności gospodarczej ze strony CEIDG.

UWAGI MERYTORYCZNE

 • Sekcja 2.2employed person - w programie Grundtvig przyjęta jest bardzo szeroka definicja osoby zatrudnionej. Jako takie traktuje się nie tylko te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, ale również  na umowę-zlecenie lub o dzieło, a także wolontariuszy lub członków stowarzyszeń, czyli osoby związane dłuższą współpracą z organizacją macierzystą. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie powinien być złożony z ramienia organizacji macierzystej i podpisany nie tylko przez wnioskodawcę, ale także przez przedstawiciela/ przedstawicieli prawnych organizacji macierzystej.
 • Sekcja 3.1.3 – w przypadku Asystentury w więcej niż jednej organizacji goszczącej, do formularza wniosku o dofinansowanie należy dołączyć list intencyjny (Letter of Acceptance) od każdej z tych organizacji.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi:

Switch style